Hållbara investeringar2021 i korthet

För att uppnå största möjliga positiva påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare.

Påverkansdialoger bedrivs med bolag som ingår i fondbolagets hela investeringsuniversum, oavsett om vi har investerat i det specifika bolaget eller inte.För oss innebär en påverkansdialog att det finns ett uttalat syfte och mål. Därmed räknar vi inte samtliga möten och aktiviteter som vi har med ett bolag som en påverkansdialog; utan endast de möten, brev och telefonmöten där vi engagerat försöker påverka bolaget att vidta de åtgärder som vi bedömer som nödvändiga.

Dialoger med bolag sker på tre sätt

Öhman Fonder har under 2021 bedrivit påverkansdialoger med bolag på tre skilda sätt:

Egna dialoger – kan vara både
proaktiva och reaktiva, det vill säga
både i samband med att vi proaktivt analyserar bolag samt efter en incident.

I samarbete med andra investerare
gemensamma dialoger med bolag som berör samtliga investerare om en viktig hållbarhetsfråga eller tema. 

Via initiativ – dialogen bedrivs av en extern part och Öhman Fonder är med som stöd. Bolagen som ingår är ofta inom ramen för våra fokusområden.

  • 181 egna dialoger
  • 500 dialoger via samarbeten, varav 382 är direkta innehav hos Öhman Fonder.

17 % industri/verkstad, 14 % material, 11 % mat & dryck, 9 % fastigheter, 8 % teknik, 7 % konsumentvaror & tjänster, 7 % kommunikation, 6 % finans, 4 % hälsovård & bioteknik, 4 % mat & dryck & råvaror, 4 % konsumentvaror, 4 % transport, 3 % energi, 1  % tjänster