Våra tre fokusområden

För att agera effektivt och nå våra mål har vi avgränsat oss till tre fokusområden. Genom att fokusera på dessa områden arbetar vi effektivare och har bättre förutsättningar att uppnå resultat och mäta utvecklingen.

Våra tre fokusområden är:

  1. Miljö: Hållbara proteinkällor
  2. Socialt: Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan
  3. Bolagsstyrning: Företags påverkan på klimatlagstiftningen

För varje område identifierar vi ett antal bolag där vi bedömer att vår påverkansdialog gör mest skillnad. Vi tar hjälp av en extern konsult (Sustainalytics) som på vårt uppdrag identifierar bolagen och sätter upp mål för dialogerna. Sustainalytics är även ansvariga för att boka möten med bolagen och att regelbundet återrapportera till Öhman.

Årligen sker en översyn av fokusområden i kommittén för ansvarsfulla investeringar. När vi når våra mål kan kommittén besluta att avsluta fokusområdet.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se