Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Varför har vi valt att vara en ansvarstagande investerare?

Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittar vi nya investeringsmöjligheter. Bland morgondagens vinnare finns nämligen företag som fattar beslut med förståelse för framtidens krav på ansvarsfullt företagande.

Vi ser även ett ökat önskemål från kunder om att hållbarhetsaspekten ska vara en naturlig och integrerad del i investeringsprocessen.

Som ansvarstagande investerare minskar vi dessutom risken i våra investeringar genom att undvika; varumärkesskada, produktionsstopp, stämningar m.m. och kan leverera en långsiktigt hållbar avkastning till dig som kund.


Hur agerar vi som aktiva ägare?

En av de viktigaste principerna i FN:s initiativ PRI är ansvarsfullt ägande. Målsättningen med principen är att få investerare att bidra till en hållbar utveckling genom att aktivt påverka de bolag de är investerade i.

Öhman investerar globalt via diversifierade portföljer med flera tusen bolag. Det är ett spritt ägande med relativt små ägarandelar i de olika bolagen. Med de förutsättningarna arbetar vi bäst tillsammans med andra investerare som delar våra värderingar för att uppnå uppsatta mål.

Vi använder oss av två systematiska arbetsprocesser för att identifiera innehav där aktiv ägarstyrning gör mest nytta. Ägarstyrningen utövar vi genom att vara med i olika initiativ. Att arbeta tillsammans med andra investerare på detta sätt är det mest kostnadseffektiva, och har en bevisad effekt. Vi förespråkar god miljömässig och social standard, och god etik i de företag som vi är investerade i och vi har valt att vara aktiva som ägare, både proaktivt och reaktivt.

ohman-ansvarsfulla-investeringar-2

Proaktivt aktivt ägande

Proaktiv påverkansdialog innebär att vi arbetar förebyggande och framåtblickande för att påverka bolagen till ett mer ansvarsfullt företagande som leder till stabil finansiell avkastning. Syftet är också att förhindra att bolagen blir involverade i allvarliga incidenter. Proaktivt fokuserar vi på att föra en dialog med bolagen och få dem att förbättra sina interna processer och rapportering.

Reaktivt aktivt ägande

Reaktiv påverkansdialog innebär att vi påverkar de bolag vi är investerade i att följa ”UN Global Compact”:s tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. I de fall ett bolag bryter mot någon av principerna arbetar vi tillsammans med andra investerare för att påverka bolagets verksamhet i en hållbarare riktning.

Genom systematisk och löpande bevakning av bolagen i vårt investeringsuniversum erhåller vi information om företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella konventioner och normer. Övervakningen sker dygnet runt och täcker fler än 20 000 källor internationellt.

I de fall där det konstateras att bolaget, systematiskt och omfattande, bryter mot internationella konventioner påbörjar vi en dialog med det berörda bolaget. Målsättningen med dialogen är att bolaget ska:

 • upphöra med konventionsbrottet
 • kompensera människor och miljö som påverkats genom konventionsbrottet
 • vidta nödvändiga åtgärder för att reducera risken att liknande konventionsbrott upprepas i framtiden
 • Om dialogen med bolaget inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills det att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder

 


Hur följer du vårt arbete?

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör inom området.

Här kan du enkelt följa vårt arbete med ansvarsfulla investeringar via flera publikationer och rapporter:

 • Hållbarhetsöversikt – få en överblick av hur vi som fondbolag arbetat med hållbarhetsfrågor under föregående år. Läs mer
 • Hållbarhetsprofiler – informera dig hur om respektive fond arbetar med hållbarhetsfrågan. Läs mer
 • Kvartalsrapport – regelbunden återkoppling av våra aktiviteter inom området ansvarsfulla investeringar. Läs mer
 • Koldioxidavtryck i våra fonder – årlig rapport som visar det totala koldioxidavtrycket från våra aktiefonder. Läs mer
 • Påverkansdialoger – ta del av de påverkansdialoger vi bedriver med de bolag som systematiskt och omfattande bryter mot ”UN Global Compacts” principer. Läs mer
 • Exkluderingslista – visar vilka bolag som bryter mot vår policy för ansvarsfulla investeringar och därmed exkluderas från vårt placeringsuniversum. Läs mer
 • Policy – ta del av Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer
 • Konventionslista – redogör för de konventioner som utgör grunden för vår normbaserade screening, analys och påverkansdialog. Läs mer

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se