Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Ansvarsfulla investeringar via tre strategier

Öhman arbetar med ansvarsfulla investeringar via tre strategier; väljer bort, väljer in och påverkar.

  1. Väljer bort – Öhman investerar inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt vår bedömning är oetisk.
  2. Väljer in – Öhman investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.
  3. Påverkar – Öhman är en aktiv ägare och förespråkar att bolagen har en ansvarsfull bolagsstyrning och god affärsetik. Vårt påverkansarbete sker genom att föra dialog med bolagen och att närvara på bolagsstämmor. Dialogen med bolagen sker bäst tillsammans med andra investerare som delar våra värderingar. Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fonders räkning. Se även Öhmans instruktion för ägarstyrning.

Översikt fondutbud och strategier

Fondutbud/strategi Väljer bort
nivå 1
Väljer bort
nivå 2
Väljer bort
nivå 3
Väljer in Påverkar
Öhmans standard för
ansvarsfulla invsteringar
x x
Öhmans etiska fonder x x x
Öhmans hållbara fonder x x x x x

Öhmans standard för ansvarsfulla investeringar

Vår standard för ansvarsfulla investeringar innebär att våra fonder inte investerar i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk. Fonderna använder strategierna väljer bort och påverkar.

Fonden väljer bort (nivå 1)

Fonden investerar inte i bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Fonden väljer bort bolag som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen, kemiska vapen) samt bolag som producerar tobaksvaror eller pornografiskt material. Dessutom investerar fonden inte i bolag vars omsättning till mer än fem procent härrör sig från produktion av alkohol, cannabis, vapen och krigsmateriel.

Fonden påverkar

Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fondens räkning.
Läs mer om hur vi påverkar bolag att arbeta mer ansvarsfullt.


Öhmans etiska fonder

Våra etiska fonder investerar inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk. Dessa fonder har utökade etiska kriterier. Fonderna använder strategierna väljer bort och påverkar.

Fonden väljer bort (nivå 2)

Fonden investerar inte i bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Fonden väljer bort bolag som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen, kemiska vapen) samt bolag som producerar tobaksvaror eller pornografiskt material.  Dessutom investerar fonden inte i bolag vars omsättning till mer än fem procent härrör sig från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, spel, vapen och krigsmateriel samt distribution av tobaksvaror eller pornografiskt material.

Fonden påverkar

Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fondens räkning.
Läs mer om hur vi påverkar bolag att arbeta mer ansvarsfullt.


Öhmans hållbara fonder

Våra hållbara fonder investerar endast i bolag som lever upp till fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Fonderna investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Fonderna använder strategierna väljer bort, påverkar och väljer in

Fonden väljer bort (nivå 3)

Fonden investerar inte i bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Fonden väljer bort bolag som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen, kemiska vapen) samt bolag som producerar tobaksvaror, pornografiskt material eller vapen. Dessutom investerar fonden inte i bolag vars omsättning till mer än fem procent härrör sig från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, spel, och krigsmateriel samt distribution av tobaksvaror, pornografiskt material eller vapen. Fonden är fossil-fri vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som utvinner fossila bränslen (kol, olja och gas).  

Fonden väljer in

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor (ESG).  Fonden investerar i bolag som agerar långsiktigt och hållbart avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande. En hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av bolagsanalysen som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut. I hållbarhetsanalysen värderar vi hur företaget arbetar med sina största affärsrisker och främsta affärsmöjligheter. Varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg och på så sätt identifierar vi bolag som systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i sin affärsverksamhet.

Fonden påverkar

Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fondens räkning.
Läs mer om hur vi påverkar bolag att arbeta mer ansvarsfullt.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se