Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Ansvarsfulla investeringar via tre strategier

Ansvarsfulla investeringar via tre strategier; väljer bort, väljer in och påverkar.

  1. Väljer bort – Öhman investerar inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt vår bedömning är oetisk.
  2. Väljer in – Öhman investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.
  3. Påverkar – Öhman är en aktiv ägare och förespråkar att bolagen har en ansvarsfull bolagsstyrning och god affärsetik. Vårt påverkansarbete sker genom att föra dialog med bolagen och att närvara på bolagsstämmor. Dialogen med bolagen sker bäst tillsammans med andra investerare som delar våra värderingar. Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fonders räkning. Se även Öhmans instruktion för ägarstyrning.

Hållbara fonder

I våra  hållbara fonder investerar vi i bolag som lever upp till fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Fonderna investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Fonderna använder strategierna väljer bort, påverkar och väljer in.

Väljer bort

Fonderna investerar inte i bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Fonderna väljer bort bolag som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen, kemiska vapen) samt bolag som producerar tobaksvaror, pornografiskt material eller vapen. Dessutom investerar fonderna inte i bolag vars omsättning till mer än fem procent härrör sig från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, spel, och krigsmateriel samt distribution av tobaksvaror, pornografiskt material eller vapen. Fonderna är fossil-fri vilket innebär att fonderna inte investerar i bolag som utvinner fossila bränslen (kol, olja och gas).

Väljer in

Fonderna har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor (ESG).  Fonderna investerar i bolag som agerar långsiktigt och hållbart avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande. En hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av bolagsanalysen som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut. I hållbarhetsanalysen värderar vi hur företaget arbetar med sina största affärsrisker och främsta affärsmöjligheter. Varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg och på så sätt identifierar vi bolag som systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i sin affärsverksamhet.

Påverkar

Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fondernas räkning.
Läs mer om hur vi påverkar bolag att arbeta mer ansvarsfullt.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se