Lärarfond 21-44 år

Fonden är en hållbar och aktiv aktiefond.

En fond för dig som

 • Är mellan 21 och 44 år
 • Vill pensionsspara hållbart i svenska och globala aktier
Blandfond

En fond för dig som

 • Är mellan 21 och 44 år
 • Vill pensionsspara hållbart i svenska och globala aktier
Blandfond

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Lärarfond 21-44 år
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden är en hållbar aktiefond som förvaltas aktivt.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Lärarfond 21-44 år

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April var ännu en tung månad för riskfyllda tillgångar. Globala aktier föll hela 8 procent i lokal valuta, men tack vare att svenska kronor samtidigt försvagades mot andra valutor, dämpades den negativa avkastningen till -3,5 procent. 10 åriga svenska obligationsräntor steg också kraftigt under månaden med närmare 50 punkter, vilket har lett till negativ avkastning på obligationer. Den höga inflationen har nu letat sig in i den svenska ekonomin och har fått Riksbanken att göra en helomvändning gällande penningpolitiken. Vid deras förra möte i februari såg de en första höjning först under 2024. Nu kom höjningen redan i april och ytterligare tre höjningar väntas komma under 2022.

I Kina fortsätter de omfattande covid-nedstängningarna att tynga Hong Kong-börserna och konsumentförtroendet i Europa faller kraftigt vilket har lett till en minskad riskaptit. Bolagsrapporterna har förvisso överraskat kraftigt positivt och visar att de flesta bolag kunnat försvara sina marginaler och lägga de ökade kostnaderna ut mot kund. Trots starka rapporter var det inte tillräckligt för att lyfta aktiekurserna.

Fonden avkastade -4,59 procent och index -3,58 procent under månaden vilket är -1,00 procent relativt index. Den negativa avkastningen förklaras till största delen av att utvecklingen på aktier på bred front har avkastat negativt. Fonden har utvecklats sämre än index på grund av att aktieurvalet i svenska aktier har bidragit negativt. Bidragen från globala aktier och allokering har i princip varit oförändrade under månaden. Under månaden har kassan ökats och exponeringen mot tillväxtmarknader minskats.

Utsikter

Värderingen för räntor har förbättrats sedan årsskiftet men aktier erbjuder fortsatt högre förväntad avkastning än räntor. Konjunkturutsikterna är nu negativa då tillväxttakten håller på att avta och Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva i portföljen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 21,5%
 • Industri 19,7%
 • Finans 18,3%
 • Sällanköpsvaror 9,3%
 • Hälsovård 9,3%
 • Dagligvaror 6,8%
 • Fastighet 5,3%
 • Material 4,2%
 • Allmännyttiga tjänster 1,0%
 • Övrigt 4,4%

Största innehav

 • Öhman Emerging Markets 4,1%
 • Atlas Copco AB 3,4%
 • Hexagon AB 3,2%
 • Nordnet AB 2,4%
 • Nibe Industrier AB 2,2%
 • Investor AB 2,1%
 • Beijer Ref AB 2,1%
 • Microsoft Corp 2,0%
 • Lifco AB 2,0%
 • AstraZeneca PLC 1,9%

Länder

 • Sverige 56,5%
 • USA 23,0%
 • Storbritanien 3,8%
 • Sydkorea 2,4%
 • Japan 2,2%
 • Tyskland 1,7%
 • Finland 1,6%
 • Frankrike 1,3%
 • Schweiz 1,3%
 • Övrigt 6,1%

Tillgångsslag

 • Svenska Aktier 53,3%
 • Utländska Aktier 42,5%
 • Kassa 4,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 36,34 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,55 %
 • Årlig avgift 0,59 %
 • ISIN SE0001112749
 • PPM-nummer 152835
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex 50 % MSCI AC World Total Return Net *
  50 % SIX Portfolio Return Index **
 • Startdatum 1999-04-09
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 140
 • Standardavvikelse 2 år 13,56 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Lärarfond 21-44 år Fondbeskrivning

Lärarfond 21–44 år är en aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Lärarfond 21-44 årKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.