Nordnet Hållbar Pension

En aktiv och hållbar blandfond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Hållbar Pension
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Nordnet Hållbar Pension är en hållbar och aktiv blandfond som förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Nordnet Hållbar Pension

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2021

Under oktober gick svenska aktier synnerligen bra och återhämtade sig från september månads svaga utveckling. Den skuldtyngda kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande lyckades skrapa ihop pengarna till den kupong som de har varit sena med att betala. Det tillsammans med en över lag stark rapportsäsong, återförde riskaptiten på världens börser. Dock kvarstår fortsatt problem med flaskhalsar och höga energipriser, men marknaden orkar inte oroa sig över detta för tillfället. På obligationsmarknaden har det varit större rörelser än normalt för obligationer upp till 2 år, som stigit med närmare 20 punkter vilket nu innebär att marknaden förväntar sig två räntehöjningar från Riksbanken fram till 2023. Kreditmarknaden har varit stabil under månaden.

Fonden avkastade 2,60 procent och index 2,21 procent under månaden vilket är 0,38 relativt index. Jämförelseindexet är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den positiva avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska aktier har haft en stark utveckling. Övervikten mot aktier samt aktieurvalet har bidragit mest till den positiv avkastningen relativt index. Inga större förändringar är gjorde under månaden. Just nu är aktievikten cirka 66 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är historiskt ansträngd för aktier men konjunkturcykeln är dock fortsatt stark och får stöd av vaccinationsprogram samt penningpolitik och finanspolitik. Riskaptiten har minskat under månaden och fjärde kvartalet brukar historiskt sett vara en starkare period för aktier. Vi låter därför portföljen ha en offensiv inriktning.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 67,3%
 • Räntefonder 32,7%

Största innehav

 • Öhman Sverige Marknad Hållbar 16,7%
 • Öhman Global Marknad Hållbar 16,4%
 • Öhman Obligationsfond SEK 15,4%
 • Öhman Räntefond Kompass 15,0%
 • Öhman Sverige Hållbar 9,9%
 • Öhman Global Hållbar 9,3%
 • Öhman Global Småbolag Hållbar 6,1%
 • Öhman Småbolagsfond 6,0%
 • Öhman Etisk Emerging Markets 3,1%
 • Öhman Realräntefond 2,3%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-10-31
 • Senaste kurs 231,83 SEK
 • Kursdatum 2021-11-26
 • Förvaltningsavgift 0,72 %
 • Årlig avgift 0,79 %
 • ISIN SE0002756981
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2009-03-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 10
 • Standardavvikelse 2 år 9,41 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-12-07

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Nordnet Hållbar Pension Fondbeskrivning

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad fond som investerar i andra av Öhman förvaltade fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

Hållbarhetsanalys sker i de underliggande fonderna där det är en naturlig del av den analys som genomförs inför investering i ett nytt värdepapper och löpande efter förvärv av värdepapper. Fonden investerar endast i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Nordnet Hållbar Pension och inte för de underliggande fonderna.

Nordnet Hållbar PensionKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.