Nordnet Hållbar Pension

En aktiv och hållbar blandfond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Hållbar Pension
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Nordnet Hållbar Pension är en hållbar och aktiv blandfond som förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Nordnet Hållbar Pension

Kommentarer från förvaltare


Juni 2022

Juni månad präglades av att stagflationsoron övergick i recessionsoro. De svenska småbolagen straffades hårdast i denna miljö med nedgångar på ca 11 procent och räntor var som mest upp nästan 50 punkter för att sedan falla tillbaka under slutet av månaden. Inflationsutfallen i både USA och Europa landar fortsatt på höga nivåer och ger ingen lättnad för centralbankerna. Federal Reserve har börjat förlika sig med tanken att det kommer bli svårt att undvika en hård landning i ekonomin om man ska få bukt med den höga inflationen. Under månaden har flertalet företag vinstvarnat vilket är ett tecken på att de konjunkturella motvindarna börjar synas i verkligheten.

Fonden avkastade -5,42 procent och index -4,83 procent under månaden vilket är -0,59 procent relativt index. Fondens jämförelseindex är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den negativa avkastningen förklaras av att svenska aktier har haft en svag utveckling. Relativt index har både allokering och värdepappersvalet bidragit negativt. Exponeringen mot svenska små bolag har bidragit mest negativt. Under månaden har aktievikten minskats till ca 57 procent genom att sälja svenska aktier.

Utsikter

Värderingen för obligationer ser nu mer attraktiv ut än vid årsskiftet och för i synnerhet USA utgör obligationer ett alternativ till aktier. Konjunkturutsikterna är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva och har en undervikt mot aktier med fokus på globala stora bolag.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 60,7%
 • Räntefonder 39,3%

Största innehav

 • Öhman Räntefond Kompass 18,1%
 • Öhman Marknad Global 17,3%
 • Öhman Obligationsfond 17,2%
 • Öhman Marknad Sverige 15,4%
 • Öhman Sverige 10,9%
 • Öhman Global 8,7%
 • Öhman Realräntefond 4,0%
 • Öhman Småbolagsfond 3,5%
 • Öhman Global Småbolag 3,1%
 • Öhman Emerging Markets 1,8%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 210,32 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 0,72 %
 • Årlig avgift 0,75 %
 • ISIN SE0002756981
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2009-03-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 10
 • Standardavvikelse 2 år 10,04 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-12-07

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Nordnet Hållbar Pension Fondbeskrivning

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad fond som investerar i andra av Öhman förvaltade fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

Hållbarhetsanalys sker i de underliggande fonderna där det är en naturlig del av den analys som genomförs inför investering i ett nytt värdepapper och löpande efter förvärv av värdepapper. Fonden investerar endast i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Nordnet Hållbar Pension och inte för de underliggande fonderna.

Nordnet Hållbar PensionKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.