Nordnet Indeksfond Norge

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred norsk aktieportfölj
BredNorge

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred norsk aktieportfölj
BredNorge

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indeksfond Norge

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indeksfond Norge

Fondfakta


Branschfördelning

 • Energi 40,1%
 • Finans 18,6%
 • Dagligvaror 14,0%
 • Material 11,8%
 • Teknik 8,2%
 • Industri 5,4%
 • Sällanköpsvaror 1,0%
 • Allmännyttiga tjänster 0,9%

Största innehav

 • Equinor ASA 31,8%
 • DNB ASA 12,9%
 • Norsk Hydro ASA 6,7%
 • Mowi ASA 6,2%
 • Yara International ASA 5,1%
 • Telenor ASA 5,0%
 • Orkla ASA 4,6%
 • Tomra Systems 3,9%
 • Aker BP ASA 3,2%
 • Gjensidige Forsikring ASA 2,9%

Länder

 • Norge 99,2%
 • Bermuda 0,8%
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 184,94 NOK
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 0 %
 • Årlig avgift 0 %
 • ISIN SE0005993110
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex Oslo Stock Exchange OBX *
 • Startdatum 2014-06-24
 • Valuta NOK
 • Totalt antal innehav 27
 • Standardavvikelse 2 år 16,01 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2014-06-24

*Denna produkt sponsras inte, stöds inte, säljs inte och marknadsförs inte på något sätt av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar ingen som helst garanti eller utfästelse, varken uttrycklig eller underförstådd, varken vad gäller resultaten som kan erhållas från användningen av Oslo Börsindex och/eller den siffra vid vilken Oslo Børsindex står vid en viss tidpunkt en viss dag eller på annat sätt. Vidare lämnar Oslo Børs ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller användning med avseende på Oslo Børs Index eller Oslo Børs Marks. Oslo Børs Index sammanställs och beräknas enbart av en indexberäknare på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs garanterar inte noggrannheten och / eller fullständigheten av Oslo Børs Index eller några uppgifter som ingår i detta. Oslo Børs är inte ansvarigt (varken till följd av oaktsamhet eller av annat skäl) gentemot någon för fel, utelämnanden eller avbrott i Oslo Børsindex och Oslo Børs ska inte vara skyldigt att informera någon om eventuella fel eller avbrott. Alla rättigheter till varumärket tillhör Oslo Børs och används under licens från Oslo Børs.

Nordnet Indeksfond Norge Fondbeskrivning

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar. Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra överlåtbara aktierelaterade värdepapper. Fonden får använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex. Då hållbarhetsrisker inte beaktas i aktuellt index blir följden densamma i fonden.

Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras.

Nordnet Indeksfond NorgeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.