Nordnet Indeksirahasto Suomi

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den finska marknaden. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred finsk aktieportfölj
BredFinland

En fond för dig som

 • Vill investera i en bred finsk aktieportfölj
BredFinland

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Indeksirahasto Suomi

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den finska marknaden och förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Nordnet Indeksirahasto Suomi

Fondfakta


Branschfördelning

 • Material 20,3%
 • Finans 20,0%
 • Industri 19,3%
 • Teknik 17,3%
 • Energi 9,4%
 • Allmännyttiga tjänster 4,0%
 • Dagligvaror 3,8%
 • Fastighet 2,7%
 • Hälsovård 2,2%
 • Övrigt 1,0%

Största innehav

 • Nokia Oyj 10,2%
 • Kone Oyj 10,1%
 • Nordea Bank Abp 10,1%
 • UPM-Kymmene Oyj 10,1%
 • Sampo Oyj 10,0%
 • Neste Oyj 9,4%
 • Stora Enso Oyj 6,7%
 • Elisa Oyj 4,9%
 • Fortum Oyj 4,0%
 • Kesko Oyj 3,8%

Länder

 • Finland 99,6%
 • Sverige 0,4%
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 218,65 EUR
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0 %
 • Årlig avgift 0 %
 • ISIN SE0005993102
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex OMX Helsinki 25 GI *
 • Startdatum 2014-06-17
 • Valuta EUR
 • Totalt antal innehav 27
 • Standardavvikelse 2 år 15,24 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2017-06-17

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Helsinki 25 Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Nordnet Indeksirahasto Suomi Fondbeskrivning

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Helsinki 25 Index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar. Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra överlåtbara aktierelaterade värdepapper. Fonden får använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex. Då hållbarhetsrisker inte beaktas i aktuellt index blir följden densamma i fonden.

Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras.

Nordnet Indeksirahasto SuomiKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.