Öhman Företagsobligation Hållbar

En aktivt förvaltad räntefond som investerar försiktigt och hållbart i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor av bolag med starkt hållbarhetsarbete eller som arbetar med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Företagsobligation Hållbar

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer försiktigt i nordiska företagsobligationer.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Företagsobligation Hållbar

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Under september har vi fortsatt sett en kreditmarknad med stor aktivitet, även om primärmarknaden varit något lugnare än förväntat. I sekundärmarknaden har dock handeln varit aktiv och efterfrågan på obligationer är fortsatt stor. Kreditpremier, skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation, har överlag minskat något under månaden. Större rörelser har vi sett i långa statsräntor som stigit internationellt drivet bland annat av förväntan om högre inflation. Svenska långa marknadsräntor har stigit cirka 20 punkter under månaden.

Under månaden avkastade fonden -0,18 procent före avgifter och -0,23 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,22 procent. Under året har fonden avkastat 0,54 procent efter fulla avgifter mot jämförelseindex 0,35 procent. Stigande marknadsräntor har bidragit till att fonden avkastat negativt under månaden. I primärmarknaden har fonden bland annat köpt in obligationer emitterade av SBAB och Länsförsäkringar.

Utsikter

Trots en viss oro för nya varianter av coronaviruset och dess påverkan på återhämtningen har optimismen övertaget i marknaden. Kreditpremier är på låga nivåer men det finns delar av marknaden som fortfarande är attraktiv. Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider. Långa statsräntor föll tillbaka under sommaren men har under september tagit en ny riktning uppåt. Vi bedömer att riktningen fortsatt kommer vara uppåt på kort sikt där vi ser tecken på att inflationsimpulsen kan hänga kvar något längre än förväntat.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 43,8%
 • Fastighet 27,4%
 • Industri 8,9%
 • Allmännyttiga tjänster 7,1%
 • Sällanköpsvaror 6,5%
 • Material 5,2%
 • Teknik 0,6%
 • Dagligvaror 0,5%

Största emittenter

 • Tryg Forsikring A/S 4,2%
 • Nykredit Bank A/S 3,7%
 • IF Skadeforsakring Holding AB 3,5%
 • Storebrand Livsforsikring AS 3,3%
 • Castellum AB 3,3%
 • Länsförsäkringar Bank AB 3,0%
 • Jyske Bank A/S 2,9%
 • Volvo Treasury AB 2,9%
 • Heimstaden Bostad AB 2,8%
 • SBAB Bank AB 2,8%

Länder

 • Sverige 67,2%
 • Danmark 12,5%
 • Finland 9,0%
 • Norge 8,1%
 • Frankrike 1,8%
 • Holland 1,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 121,77 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004391738
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Företagsobligation Hållbar B: 100,93 SEK (2021-10-14)
  Öhman Företagsobligation Hållbar C: 100,64 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-02-01
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 138
 • Standardavvikelse 2 år 2,80 %
 • Spreadexponering 3,48 %
 • Duration 2,4 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Företagsobligation Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Företagsobligation Hållbar är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Företagsobligationerna har hög kreditvärdighet (så kallad Investment Grade) och officiell rating från godkänt kreditvärderingsinstitut.

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska marknaden med företagsobligationer med officiellt kreditbetyg. En avgörande del i den aktiva förvaltningen är att försöka identifiera bolag som har potential att förbättra sitt hållbarhetsbetyg och på så vis sänka sin finansiella risk. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Genomsnittlig återstående räntebindningstid i fonden är normalt två till fyra år.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Företagsobligation HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.