Öhman Företagsobligation Hållbar

En aktivt förvaltad räntefond som investerar försiktigt och hållbart i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor av bolag med starkt hållbarhetsarbete eller som arbetar med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Företagsobligation Hållbar

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer försiktigt i nordiska företagsobligationer.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Företagsobligation Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden för företagsobligationer under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet).

Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Fortsatt höga inflationssiffror och ytterligare signaler från den amerikanska centralbanken FED om kommande åtstramningar har fått globala räntor att stiga. Långa svenska marknadsräntor har stigit cirka 10 punkter under månaden.

Under månaden avkastade fonden -0,11 procent före avgifter och -0,16 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,15 procent. Under året har fonden avkastat 0,05 procent efter fulla avgifter mot jämförelseindex -0,08 procent.

Utsikter

Kreditpremier är fortsatt på låga nivåer och vi behåller en positiv vy givet makroekonomisk återhämtning. Vi är dock extra uppmärksamma på signaler från centralbanker, framför allt FED, rörande åtstramning och eventuella implikationer för kreditpremier. Fonden är fortsatt positionerad med kort duration (genomsnittlig återstående räntebindningstid) mot jämförelseindex.

Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider samtidigt som vi prioriterar god likviditet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 45,2%
 • Fastighet 26,3%
 • Industri 8,4%
 • Allmännyttiga tjänster 7,3%
 • Sällanköpsvaror 6,1%
 • Material 5,0%
 • Teknik 0,6%
 • Dagligvaror 0,5%
 • Hälsovård 0,5%

Största emittenter

 • Tryg Forsikring A/S 4,1%
 • Nykredit Bank A/S 3,6%
 • Länsförsäkringar Bank AB 3,3%
 • Castellum AB 3,1%
 • SBAB Bank AB 3,0%
 • Storebrand Livsforsikring AS 3,0%
 • Jyske Bank A/S 2,8%
 • DNB Bank ASA 2,8%
 • Volvo Treasury AB 2,7%
 • Heimstaden Bostad AB 2,6%

Länder

 • Sverige 67,8%
 • Danmark 12,7%
 • Norge 8,1%
 • Finland 7,2%
 • Frankrike 1,7%
 • Holland 1,4%
 • Storbritanien 1,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 120,96 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004391738
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Företagsobligation Hållbar B: 100,26 SEK (2022-01-20)
  Öhman Företagsobligation Hållbar C: 100,05 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-02-01
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 142
 • Standardavvikelse 2 år 2,80 %
 • Spreadexponering 3,48 %
 • Duration 2,2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Företagsobligation Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Företagsobligation Hållbar är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Företagsobligationerna har hög kreditvärdighet (så kallad Investment Grade) och officiell rating från godkänt kreditvärderingsinstitut.

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska marknaden med företagsobligationer med officiellt kreditbetyg. En avgörande del i den aktiva förvaltningen är att försöka identifiera bolag som har potential att förbättra sitt hållbarhetsbetyg och på så vis sänka sin finansiella risk. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Genomsnittlig återstående räntebindningstid i fonden är normalt två till fyra år.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Företagsobligation HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.