Öhman FRN Hållbar

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i nordiska företagsobligationer.

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman FRN Hållbar
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill få ett visst skydd mot stigande räntor.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman FRN Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet). Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Oron för omikron finns kvar och räntor återhämtade sig något mot november. Långa svenska räntor steg med cirka 9 punkter under månaden. Värt att notera var även de signaler från FED som kom i början av månaden om kommande nedtrappning av stödköp i obligationer. Den allmänna marknadsvolatiliteten var dock lugn under månaden.

Under månaden avkastade fonden +0.21procent före avgifter och +0.16 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade 0.09 procent. Överavkastningen mot index beror främst på fondens högre löpande avkastning. Under 2021 avkastade fonden 2,09 procent före avgifter och 1,48 procent mot index som avkastade 0,80 procent. Fonden gjorde inga köp i primärmarknaden under månaden.

Utsikter

Kreditpremier är fortsatt på låga nivåer och vi behåller en positiv vy givet makroekonomisk återhämtning. Vi är dock extra uppmärksamma på signaler från riksbanker, och framför allt FED, rörande åtstramning och eventuella implikationer för kreditpremier. Fonden är fortsatt positionerad med viss undervikt i duration (genomsnittlig återstående räntebindningstid) givet ränteläget och en något kortare kreditduration (genomsnittlig löptid) än normal givet osäkerheten kring omikron.

Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider samtidigt som vi prioriterar god likviditet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 41,7%
 • Fastighet 27,3%
 • Industri 9,5%
 • Material 5,7%
 • Allmännyttiga tjänster 5,1%
 • Teknik 3,8%
 • Dagligvaror 3,5%
 • Sällanköpsvaror 2,0%
 • Hälsovård 1,2%
 • Övrigt 0,3%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 5,2%
 • DNB Bank ASA 3,4%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 3,0%
 • SBAB Bank AB 2,4%
 • Landshypotek Bank AB 2,2%
 • Castellum AB 2,2%
 • Scania CV AB 2,2%
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,1%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,0%
 • Klövern AB 1,8%

Länder

 • Sverige 69,5%
 • Norge 15,2%
 • Danmark 6,3%
 • Finland 4,7%
 • Bermuda 1,4%
 • Hongkong 1,0%
 • Luxemburg 0,6%
 • Frankrike 0,6%
 • Tyskland 0,4%
 • Övrigt 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 113,13 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004951283
 • PPM-nummer 660829
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman FRN Hållbar B: 95,88 SEK (2022-01-20)
  Öhman FRN Hållbar C: 105,64 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 233
 • Standardavvikelse 2 år 3,96 %
 • Spreadexponering 4,03 %
 • Duration 0,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2018-12-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman FRN Hållbar Fondbeskrivning

Öhman FRN Hållbar är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Floating Rate Notes (FRN). Eftersom räntan för dessa instrument räknas om var tredje månad påverkas de lite av stigande långräntor och räntekänsligheten är låg. Istället gynnas denna fondtyp av stigande räntor jämfört med fonder med ränterisk, vilket lämpar sig väl när det finns förväntningar om stigande räntehöjningar.

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska FRN-obligationsmarknaden. Fonden investerar i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade) och för att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditbetyg som lägst BB-. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens kreditduration är normalt mellan två till fyra år och all valutarisk säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman FRN HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder