Öhman FRN Hållbar

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i nordiska företagsobligationer.

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman FRN Hållbar
Lars Kristian Feste, räntechef

Fonden för dig som vill få ett visst skydd mot stigande räntor.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman FRN Hållbar

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Under september har vi fortsatt sett en kreditmarknad med stor aktivitet, även om primärmarknaden har varit något lugnare än förväntat. I sekundärmarknaden har dock handeln varit aktiv och efterfrågan på obligationer är fortsatt stor. Kreditpremier, skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation, har överlag minskat något under månaden. Större rörelser har vi sett i långa statsräntor som stigit internationellt drivet bland annat av förväntan om högre inflation. Svenska långa marknadsräntor har stigit cirka 20 punkter under månaden.

Under månaden avkastade fonden 0,14 procent före avgifter och 0,09 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade 0,13 procent. Under året har fonden avkastat 1,58 procent efter fulla avgifter mot jämförelseindex 0,95 procent. I primärmarknaden har fonden bland annat köpt in gröna obligationer emitterade av Lerøy Seafood och Nivika samt en hållbarhetslänkad obligation av Gränges.

Utsikter

Trots en viss oro för nya varianter av coronaviruset och dess påverkan på återhämtningen har optimismen övertaget i marknaden. Kreditpremier är på låga nivåer men det finns delar av marknaden som fortfarande är attraktiv. Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider. Långa statsräntor föll tillbaka under sommaren men har under september tagit en ny riktning uppåt. Vi bedömer att riktningen fortsatt kommer vara uppåt på kort sikt där vi ser tecken på att inflationsimpulsen kan hänga kvar något längre än förväntat.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 39,4%
 • Fastighet 28,8%
 • Industri 8,5%
 • Material 6,2%
 • Allmännyttiga tjänster 5,0%
 • Dagligvaror 4,0%
 • Sällanköpsvaror 3,7%
 • Teknik 3,2%
 • Hälsovård 0,7%
 • Övrigt 0,3%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 5,4%
 • DNB Bank ASA 3,6%
 • Landshypotek Bank AB 2,3%
 • Castellum AB 2,3%
 • Scania CV AB 2,3%
 • Kungsleden AB 2,3%
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 2,2%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,1%
 • Klövern AB 2,1%
 • SBAB Bank AB 1,9%

Länder

 • Sverige 67,4%
 • Norge 16,3%
 • Danmark 6,4%
 • Finland 5,1%
 • Bermuda 1,6%
 • Hongkong 1,0%
 • Luxemburg 0,6%
 • Frankrike 0,6%
 • Tyskland 0,4%
 • Övrigt 0,6%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 113,11 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004951283
 • PPM-nummer 660829
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman FRN Hållbar B: 95,87 SEK (2021-10-14)
  Öhman FRN Hållbar C: 105,57 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 227
 • Standardavvikelse 2 år 3,95 %
 • Spreadexponering 4,03 %
 • Duration 0,4 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2018-12-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman FRN Hållbar Fondbeskrivning

Öhman FRN Hållbar är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Floating Rate Notes (FRN). Eftersom räntan för dessa instrument räknas om var tredje månad påverkas de lite av stigande långräntor och räntekänsligheten är låg. Istället gynnas denna fondtyp av stigande räntor jämfört med fonder med ränterisk, vilket lämpar sig väl när det finns förväntningar om stigande räntehöjningar.

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska FRN-obligationsmarknaden. Fonden investerar i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade) och för att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditbetyg som lägst BB-. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens kreditduration är normalt mellan två till fyra år och all valutarisk säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman FRN HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder