Öhman Global Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Hållbar
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Årets sista månad slutade positivt för den globala aktiemarknaden, där MSCI AC World steg med 3,8 procent i svenska kronor. Även då december genomsyrades med en fortsatt smittspridning av omikron där flera länder infört hårdare restriktioner som följd, har investerarnas oro dämpats och aktiemarknaden har visat fortsatt styrka precis som tidigare under pandemin. Inflationen steg i USA till nära den högsta nivån på 40 år vilket har fått den amerikanska centralbanken att tidigarelägga tillbakadragandet av ekonomiska stimulanser och eventuella räntehöjningar kan komma snabbare. Aktier med lägre volatilitet och mer defensiva sektorer utvecklades starkast under månaden såsom utilities, stapelvaror och hälsovård. Bland regioner gick Europa starkast, medan tillväxtmarknader och Asien utvecklades svagare.

Fonden steg med 3,3 procent i svenska kronor vilket var ungefär en halv procentenhet sämre än jämförelseindex. De sektorer som framförallt bidrog till fondens avkastning var de mer defensiva sektorerna; hälsovård och stapelvaror. Svagare bidrog sällanköpsvaror och basindustri. Bland enskilda aktier steg det amerikanska bolaget Ciena som är en leverantör av datakommunikationsutrustning med nästan 28 procent under månaden efter en stark rapport. Det var även den aktien som bidrog mest positivt till fondens avkastning. Inom hälsovårdssektorn utvecklades Penumbra starkt och steg med ca 17 procent. Mest negativt bidrog IT bolagen Adobe och NVIDIA som föll med 16 procent respektive 10 procent. Dock föll det norska robotiseringsbolaget AutoStore mest, efter att de förlorat en stämning vad gäller patentintrång. Aktien föll med 21 procent under månaden.

Utsikter

Året inleds med ett fortsatt fokus på pandemins förlopp, inflationstryck och pågående störningar i leveranskedjor orsakat av omikron. Däremot talar säsongsmönster för vidare uppgångar på börserna. Vi ser höga värderingar i delar av marknaden och med något mindre stimulanser från centralbanker gör att ”risk/reward” är balanserad. Vidare tror vi fortsatt att aktier med låg risk och stabil intjäning har möjlighet att fortsätta gå bra i närtid. Detta segment har inte hängt med i cyklisk uppgång med hög risktolerans och inte heller i perioder när tillväxt gått riktigt bra.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 34,0%
 • Finans 12,9%
 • Hälsovård 12,4%
 • Industri 12,1%
 • Sällanköpsvaror 10,8%
 • Dagligvaror 7,6%
 • Material 3,8%
 • Fastighet 3,4%
 • Allmännyttiga tjänster 2,2%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • Microsoft Corp 4,8%
 • Alphabet Inc 4,2%
 • Apple Inc 3,3%
 • AMAZON.COM Inc 2,4%
 • Sony Corp 2,2%
 • Nvidia Corp 1,9%
 • Nestle SA 1,8%
 • JPMorgan Chase & Co 1,8%
 • Thermo Fisher Scientific Inc 1,7%
 • Prologis Inc 1,7%

Länder

 • USA 56,9%
 • Storbritanien 7,4%
 • Japan 5,8%
 • Sydkorea 5,2%
 • Schweiz 3,7%
 • Tyskland 2,4%
 • Danmark 1,7%
 • Indonesien 1,7%
 • Sverige 1,6%
 • Övrigt 13,6%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 367,71 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0000533945
 • PPM-nummer 964767
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Hållbar B: 165,10 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
 • Startdatum 1998-12-21
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 84
 • Standardavvikelse 2 år 14,62 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms ha förutsättningar att öka sina långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder