Öhman Global Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Hållbar
Filip Boman, chef globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2021

Den globala aktiemarknaden fortsatte upp även i augusti, där världsindex steg med drygt tre procent i svenska kronor. Rapportperioden som fortsatte under månaden har varit rekordstark och bolagens vinster revideras fortsatt kraftigt upp. De små orosmoln som ändå går att skönja i bolagens försäljningsprognoser för resten av året är prisinflation i råvaror, begränsad kapacitet i logistik och transporter samt tillgång till arbetskraft som behövs för att möta en växande efterfrågan. Vi ser också osäkerhet kring den kommande utvecklingen av deltavarianten av covid-19 som lett till att flera länder infört hårdare restriktioner. Sammantaget har rapportperioden med kraftigt ökade vinster och en mer sansad prisuppgång gjort att aktievärderingarna har kommit ner en hel del. Den amerikanska aktiemarknaden fortsatte att utvecklas bra men även Japan och tillväxtmarknader som tidigare släpat efter hade en bra månad med uppgångar alla runt 3 procent. Hos sektorerna var det blandad kompott då Finans, El-och vatten och IT gick upp runt 4 procent medan Råvaror och Sällanköpsvaror stod stilla.

Fonden fortsatte upp även under augusti då den steg med 3,1 procent i svenska kronor. De sektorer som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Industri där klimatomställningsbolag åter såg sina kurser stiga samt Finans. Dagligvaror där varuinflationen nu börjar visa sig i rapporter och aktiekurser bidrog mest negativt. Den aktie som steg mest i fonden var Atkore som under månaden gick upp 24 procent. Atkore som säljer kablar och elektrisk utrustning steg efter en stark kvartalsrapport med ökad årsprognos som följd av stark efterfrågan och höjda försäljningspriser. Även Mapi som är verksamma inom retail i Indonesien lyfte efter sin rapport, och var upp 21 procent. Återöppnandet av ekonomin i Indonesien går långsamt och ligger flera månader efter Europa, men Mapi lyckades ändå lyfta sin försäljning med över 100 procent jämfört med samma period förra året. I botten finner vi det digitala betalningsbolaget Global Payments som visserligen levererade en stark Q2-rapport. Förväntningarna var dock högt ställda samtidigt som oro för stärkt konkurrens på området ökade och bolaget sålde av 16 procent under månaden.

Utsikter

Vi kan konstatera att aktier sedan årets början har gett en attraktiv avkastning och vår bedömning är att den breda marknadsuppgången sannolikt kan fortsätta även under andra halvan av året, men i en lugnare takt. Detta drivet av dels en positiv konjunkturutveckling globalt där vinstutsikterna är gynnsamma för stora delar av näringslivet, dels av fortsatt låga räntor. Risker finns runt en mindre generös penningpolitik, framför allt i USA, fortsatt regleringsiver i Kina samt nya covidvarianter. Värderingar är höga ur ett historiskt perspektiv, men med variationer mellan sektorer och typer av bolag. Värderingsskillnaden mellan Japan och de övriga utvecklade regionerna har blivit väldigt stor, något vi ser som en bra investeringsmöjlighet i japanska bolag.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 33,0%
 • Industri 12,9%
 • Hälsovård 12,9%
 • Finans 12,6%
 • Sällanköpsvaror 10,9%
 • Dagligvaror 8,1%
 • Material 3,1%
 • Fastighet 2,8%
 • Allmännyttiga tjänster 2,4%
 • Övrigt 1,3%

Största innehav

 • Microsoft Corp 4,9%
 • Alphabet Inc 4,8%
 • Apple Inc 2,9%
 • AMAZON.COM Inc 2,3%
 • Nestle SA 1,8%
 • JPMorgan Chase & Co 1,7%
 • Thermo Fisher Scientific Inc 1,7%
 • Adobe Inc 1,7%
 • Sony Corp 1,7%
 • Sanofi SA 1,6%

Länder

 • USA 55,3%
 • Storbritanien 6,4%
 • Japan 6,4%
 • Sydkorea 5,7%
 • Schweiz 3,7%
 • Holland 2,7%
 • Tyskland 2,2%
 • Danmark 2,1%
 • Frankrike 1,6%
 • Övrigt 14,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-08-31
 • Senaste kurs 361,17 SEK
 • Kursdatum 2021-09-27
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,30 %
 • ISIN SE0000533945
 • PPM-nummer 964767
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Hållbar B: 162,14 SEK (2021-09-27)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
 • Startdatum 1998-12-21
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 84
 • Standardavvikelse 2 år 14,19 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms ha förutsättningar att öka sina långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder