Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Global Småbolag Hållbar
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December

Årets sista månad slutade positivt med en uppgång på +4,6 procent för MSCI AC World i USD, dock försvagades dollarn under månaden och i SEK steg MSCI AC World endast med +0,5 procent. December präglades av både positiva och negativa nyheter i form av påbörjad vaccination, ett framröstat stimulanspaket i USA, upptäckten av nya mutationer av viruset samt en ökad smittspridning vilket lett till striktare restriktioner. Sektorerna som gick starkast var basindustri och IT.

Fonden steg med 5,1 procent i SEK under december, nästan två procentenheter bättre än jämförelseindex. De sektorer som främst bidrog positivt till fondens absolutavkastning var IT och hälsovård, medan kommunikationstjänster bidrog mest negativt. Starkast under månaden utvecklades det amerikanska läkemedelsföretaget BioCryst som steg med med cirka 40 procent. Även Varonis Systems (+30 procent) och 1Life Healthcare (+28 procent) utvecklades starkt under december. Sämst utveckling uppvisade CryoPort (-13 procent), NOS (-12 procent) och 360 DigiTech (-9 procent).

Utsikter

Även om vaccination påbörjats genomsyras marknaden av fortsatt hårda restriktioner till följd av en andra våg av viruset samt upptäckten av mutationer vilket dämpar återhämtningen på kort sikt. Förutsatt att vaccinen fungerar på de mutationer som identifierats ser 2021 ut att bli ett år med god ekonomisk återhämtning. Värderingar är dock fortsatt relativt ansträngda och 2021 har därför en del att bevisa för att ge stöd åt ytterligare ett bra år för aktier.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 15,9%
 • Hälsovård 11,5%
 • Mjukvara & tjänster 10,2%
 • Finansföretag 7,8%
 • Fastigheter 6,8%
 • Hårdvara & tillbehör 6,1%
 • Råvaror & material 5,6%
 • Konsumenttjänster 5,6%
 • Banker 5,2%
 • Övrigt 25,1%

Största innehav

 • Varonis Systems 2,4%
 • FMC Corp 2,3%
 • Lundin Mining Corp 2,3%
 • Infinera Corp 2,3%
 • Alfen NV 2,1%
 • Frontdoor Inc 2,1%
 • Verint Systems 2,1%
 • Ballard Power Systems INC 2,1%
 • Keywords Studios 2,1%
 • Basic Fit NV 2,0%

Länder

 • USA 37,1%
 • Japan 8,5%
 • Storbritanien 6,3%
 • Kanada 5,9%
 • Schweiz 5,6%
 • Frankrike 4,9%
 • Holland 4,2%
 • Sverige 3,7%
 • Hongkong 3,2%
 • Övrigt 20,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-12-31
 • Senaste kurs 126,68 SEK
 • Kursdatum 2021-01-26
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,59 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag Hållbar B: 122,78 SEK (2021-01-26)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 59
 • Standardavvikelse 2 år 0,00 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i har generellt sett ett börsvärde lägre än fem miljarder amerikanska dollar.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden söker investera i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms har långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. I mindre bolag kan vi ofta få en bättre exponering mot våra investeringsteman då de generellt sett har färre affärsområden än större bolag.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.

Öhman Global Småbolag HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder