Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Småbolag Hållbar
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2021

Globala småbolag ökade med 2,7 procent i svenska kronor under augusti månad. Rapportperioden som för småbolag i stort började i augusti har varit rekordstark och bolagens vinster revideras fortsatt kraftigt upp. De små orosmoln som ändå går att skönja i bolagens försäljningsprognoser för resten av året är prisinflation i råvaror, begränsad kapacitet i logistik och transporter samt tillgång till arbetskraft som behövs för att möta en växande efterfrågan. Vi ser också osäkerhet kring den kommande utvecklingen av deltavarianten av covid-19 som lett till att flera länder infört hårdare restriktioner. Sammantaget ser återhämtningen för småbolag ut att bli ännu starkare än för stora bolag och i USA ser man nu 2021 års vinster bli 40 procent högre än för pre-coronaåret 2019 (+25 procent för stora bolag). Småbolag har utvecklats jämt i augusti och alla de större regionerna är upp runt 3 procent medan bara Latinamerika med Brasilien i spetsen släpar efter. En skenande covidutveckling gör att landets aktiemarknader backat 2 procent i augusti. Hos sektorerna var det blandad kompott då Finans, El-och vatten och IT gick upp runt 4 procent medan Råvaror och Sällanköpsvaror släpade efter men var ändå upp 1,5 procent.

Under augusti steg fonden med 2,3 procent i svenska kronor. De sektorer som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Industri där klimatomställningsbolag som Alfen (+7 procent) och Ballard (+4 procent) åter såg sina kurser stiga. Även IT bidrog positivt, där bolag som Link Mobility (+28 procent) och Varonis (+13 procent) gick starkast. De defensiva sektorerna Dagligvaror och El- och vattenbolag hängde inte med den starka marknaden och bidrog minst till fondens avkastning. Atkore som säljer elektriska kablar och utrustning steg efter en kvartalsrapport med ökad årsprognos som följd av god efterfrågan och höjda försäljningspriser. Atkore steg under månaden med 24 procent. Livent ser stor efterfrågan på Lithium framöver och de steg 28 procent på höjda försäljningsprognoser. Två av sommarens nya fondinnehav inom hälsovård gick åt olika håll i augusti. Japanska JMDC, som samlar in och analyserar medicinska data, levererade en solid rapport och steg med 35 procent. Eargo som tillverkar ’osynliga’ hörapparater levererade visserligen också en bra rapport med höjda säljprognoser men meddelade samtidigt att en av deras största kunder håller inne med sina betalningar då de utreder vissa fakturor. Bolaget föll 44 procent under månaden.

Utsikter

Vi kan konstatera att aktier sedan årets början har gett en attraktiv avkastning och vår bedömning är att den breda marknadsuppgången sannolikt kan fortsätta även under andra halvan av året, men i en lugnare takt. Detta drivet av dels en positiv konjunkturutveckling globalt där vinstutsikterna är gynnsamma för stora delar av näringslivet, dels av fortsatt låga räntor. Risker finns runt en mindre generös penningpolitik, framför allt i USA, fortsatt regleringsiver i Kina samt nya covidvarianter. Värderingar är höga ur ett historiskt perspektiv, men med variationer mellan sektorer och typer av bolag. Samtidigt ser vinsterna ut att även framöver växa snabbare i små bolag än i stora vilket bör vara positivt för denna del av marknaden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 18,2%
 • Sällanköpsvaror 17,6%
 • Teknik 17,5%
 • Finans 11,8%
 • Hälsovård 11,3%
 • Fastighet 9,3%
 • Material 6,0%
 • Dagligvaror 5,9%
 • Energi 2,5%

Största innehav

 • Korn Ferry 2,2%
 • Fmc Corp 2,2%
 • Varonis Systems 2,2%
 • Watts Water Technologies 2,2%
 • Atkore International Group 2,2%
 • Tricon Residential Inc 2,2%
 • Inmode Limited 2,2%
 • Installed Building Products 2,1%
 • Draper Esprit Plc 2,1%
 • First Bancorp Puerto Rico 2,0%

Länder

 • USA 41,8%
 • Japan 10,9%
 • Storbritanien 5,6%
 • Kanada 5,0%
 • Frankrike 4,1%
 • Holland 3,4%
 • Schweiz 3,3%
 • Luxemburg 3,1%
 • Tyskland 3,1%
 • Övrigt 19,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-08-31
 • Senaste kurs 143,67 SEK
 • Kursdatum 2021-09-27
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,59 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag Hållbar B: 135,11 SEK (2021-09-27)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 64
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i har generellt sett ett börsvärde lägre än fem miljarder amerikanska dollar.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms har långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. I mindre bolag kan vi ofta få en bättre exponering mot våra investeringsteman då de generellt sett har färre affärsområden än större bolag.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global Småbolag HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder