Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Global Småbolag Hållbar
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Även mars månad utvecklades småbolag starkt där världsindex för småbolag steg med 6 procent i SEK. Försenade vaccinleveranser har bromsat återhämtningen i Europa, men i USA rullar vaccineringen på och har resulterat i stigande långräntor och inflationsoro. Under huven har det varit stora skiften i marknaden där tidigare kursvinnare utvecklats svagt på grund av vinsthemtagningar och ränteoro. Starkast utvecklades "gamla ekonomin" inom utilities och råvaror som ökade i värde med 10 procent medan hälsovård minskade i värde med -0,2 procent.

Fonden fortsatte att utvecklas positivt och steg med 2 procent i SEK, dock nästan fyra procentenheter sämre än jämförelseindex. De sektorer som främst bidrog positivt till fondens avkastning var finans och basindustri, medan IT och dagligvaror bidrog mest negativt. Starkast denna månad utvecklades Humanigen som presenterade ett bra resultat för ett läkemedel mot covid (+58%) och Lantheus med läkemedel för prostatacancer (+19%). Sämre utveckling uppvisade Link Mobility, "norska Sinch" (-20%) och SOC Telemed (-18%).

Utsikter

Marknadsuppgången kan fortsätta med stöd av förbättringar i bolagsvinster, låga räntor och hopp om normalisering av ekonomier i takt med att allt fler blir vaccinerade. Den starkare ekonomiska tillväxten gör att vi bedömer att marknaden fortsätter skifta fokus från bolag som har majoriteten av sina förväntade vinster i framtiden, till bolag med mer nutida kassaflöden. Mot slutet av året ser vi att dynamiken kan ändras till fördel för tillväxtbolag med överkomliga värderingar.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 14,7%
 • Hälsovård 10,3%
 • Fastigheter 9,6%
 • Mjukvara & tjänster 7,5%
 • Finansföretag 7,2%
 • Hårdvara & tillbehör 6,7%
 • Banker 6,4%
 • Råvaror & material 6,0%
 • Telekomoperatörer 5,3%
 • Övrigt 26,0%

Största innehav

 • Atkore International Group 2,4%
 • First Bankcorp Puerto Rico 2,2%
 • Korn Ferry 2,2%
 • Nos SGPS SA 2,1%
 • PennyMac Financial Services 2,1%
 • Ameris Bancorp 2,1%
 • Lundin Mining Corp 2,1%
 • Tricon Residential Inc 2,0%
 • Lantheus Holdings 2,0%
 • Watts Water Technologies 2,0%

Länder

 • USA 34,7%
 • Japan 9,6%
 • Storbritanien 6,2%
 • Kanada 5,6%
 • Schweiz 4,7%
 • Frankrike 4,3%
 • Sverige 3,7%
 • Luxemburg 3,5%
 • Taiwan 3,4%
 • Övrigt 24,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-03-31
 • Senaste kurs 136,90 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,59 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag Hållbar B: 132,67 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 62
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i har generellt sett ett börsvärde lägre än fem miljarder amerikanska dollar.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms har långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. I mindre bolag kan vi ofta få en bättre exponering mot våra investeringsteman då de generellt sett har färre affärsområden än större bolag.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global Småbolag HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder