Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Global Småbolag Hållbar
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Maj 2021

Även maj månad bjöd på en uppgång på världens aktiemarknader, om än mer blygsam. En dryg procent plus för världsmarknadsindex MSCI All Countries, räknat i USD. Adderar man kronans rörelse under månaden förbyts dock uppgången till en svag nedgång. Europa var starkare än övriga regioner. Marknaden fortsatte att premiera mer konjunkturkänsliga sektorer, med starkast uppgång för energi-, finans- och basindustrisektorerna. Däremot var sentimentet återigen lite svagare gentemot bolag och sektorer med en större del av vinsterna längre fram i tiden. Småbolag utvecklades generellt något svagare än större bolag. Kvartalsrapporterna, som fortsatte vara i fokus under början av månaden, var över lag starka – men reaktionerna på fina resultat var i många fall mer försiktiga.

Fonden föll 2,8 procent under månaden, vilket var sämre än det globala småbolagsindex -0,9 procent. De sektorer som bidrog mest positivt till avkastningen var kommunikationstjänster och finans, medan teknologi och sällanköpsvaror bidrog mest negativt. Bland enskilda innehav märks främst BioCryst Pharmaceauticals, som steg drygt 30 procent under månaden. Bolaget är specialiserat på terapier för ovanliga sjukdomar, samt antivirala läkemedel. Även svensknoterade teleoperatören Millicom, med verksamhet främst i Latinamerika, gick starkt, upp drygt 10 procent. Mest negativt bidrog SOC Telemed, som är verksamt med teknologiska system och mjukvara inom så kallad ”tele-hälsovård”. Aktien föll 25 procent under månaden. Även Lundin Mining var svagt, negativt påverkat av förslag på större skatteuttag på gruvvinster i Chile. Aktien föll nästan 14 procent.

Utsikter

Vi står nu inför några sommarmånader som säsongsmässigt inte alltid brukar rosa marknaden. Sedan årets början har aktier givit fin avkastning, och än mer imponerande är förstås uppgången om man backar bandet lite längre. Detta skulle kunna tala för en lugnare period på börsen. Men samtidigt är konjunkturutvecklingen globalt mycket positiv, och vinstutsikterna därmed gynnsamma för stora delar av näringslivet. Värderingar är något höga i ett historiskt perspektiv, men betydande variationer finns mellan olika sektorer och typer av bolag. Räntor är fortsatt låga. Vi kan konstatera att året så här långt givit en attraktiv avkastning, vilket intecknat en hel del av potentialen för helåret. Trots det tror vi att även andra halvåret kan bli positivt – även om utvecklingen sannolikt går i en lugnare takt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 13,9%
 • Hälsovård 11,0%
 • Fastigheter 9,9%
 • Finansföretag 8,1%
 • Mjukvara & tjänster 7,4%
 • Hårdvara & tillbehör 6,2%
 • Banker 6,2%
 • Råvaror & material 5,7%
 • Detaljhandel 5,1%
 • Övrigt 26,3%

Största innehav

 • Atkore International Group 2,5%
 • Korn Ferry 2,3%
 • Lundin Mining Corp 2,3%
 • First Bancorp Puerto Rico 2,3%
 • Watts Water Technologies 2,2%
 • Banca Farmafactoring SpA 2,2%
 • Flatexdegiro 2,2%
 • Ameris Bancorp 2,1%
 • Pet Center Comercio e Partipacoes SA 2,0%
 • Lantheus Holdings 2,0%

Länder

 • USA 37,7%
 • Japan 8,4%
 • Kanada 5,5%
 • Storbritanien 5,3%
 • Schweiz 4,5%
 • Frankrike 4,2%
 • Tyskland 3,8%
 • Sverige 3,3%
 • Holland 3,1%
 • Övrigt 24,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-04-30
 • Senaste kurs 136,45 SEK
 • Kursdatum 2021-06-10
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,59 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag Hållbar B: 128,26 SEK (2021-06-10)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 61
 • Standardavvikelse 2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i har generellt sett ett börsvärde lägre än fem miljarder amerikanska dollar.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms har långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. I mindre bolag kan vi ofta få en bättre exponering mot våra investeringsteman då de generellt sett har färre affärsområden än större bolag.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global Småbolag HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder