Öhman Obligationsfond SEK

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntepapper med högsta kreditvärdighet och vars likviditet är god även i turbulenta tider.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Obligationsfond SEK
Lars Kristian Feste, räntechef

Fonden för dig som vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Obligationsfond SEK

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Under september har vi fortsatt sett en kreditmarknad med stor aktivitet, även om primärmarknaden varit något lugnare än förväntat. I sekundärmarknaden har dock handeln varit aktiv och efterfrågan på obligationer är fortsatt stor. Kreditpremier, skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation, har överlag minskat något under månaden. Större rörelser har vi sett i långa statsräntor som stigit internationellt drivet bland annat av förväntan om högre inflation. Svenska långa marknadsräntor har stigit cirka 20 punkter under månaden.

Fonden avkastade -0,79 procent efter avgifter, vilket är -0,02 procent relativt index (0,00 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -1,12 procent efter avgifter, vilket är -0,07 procent relativt index (+0,17 procent före avgifter). Fonden har en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 4 år vilket är cirka 0,5 år kortare än index. Stigande räntor har gjort att fonden avkastat negativt under månaden. Relativt index har en övervikt i säkerställda bostadsobligationer har bidragit negativt medan en kortare duration har bidragit positivt.

Utsikter

Trots en viss oro för nya varianter av coronaviruset och dess påverkan på återhämtningen har optimismen övertaget i marknaden. Långa statsräntor föll tillbaka under sommaren men har under september tagit en ny riktning uppåt. Vi bedömer att riktningen fortsatt kommer vara uppåt på kort sikt där vi ser tecken på att inflationsimpulsen kan hänga kvar något längre än förväntat. Det mesta tyder dock fortsatt på att drivkraften är tillfälliga faktorer. Vi bedömer också att både ECB och Riksbanken kommer fortsätta vara expansiva i sin politik under en överskådlig framtid.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 82,0%
 • Stat 18,0%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 19,6%
 • Nordea Hypotek AB 18,5%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 18,0%
 • Swedish Covered Bond Corp 14,2%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 10,6%
 • Kommuninvest i Sverige AB 10,2%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 8,8%
 • Landshypotek Bank AB 0,2%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 101,04 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,30 %
 • Årlig avgift 0,31 %
 • ISIN SE0006338398
 • PPM-nummer 513722
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Obligationsfond SEK B: 92,60 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex OMRX Total Bond
 • Startdatum 2016-08-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 38
 • Standardavvikelse 2 år 1,49 %
 • Spreadexponering 1,02 %
 • Duration 4,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Obligationsfond SEK Fondbeskrivning

Öhman Obligationsfond SEK är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntepapper med hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AAA. I huvudsak innehas svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och kommuner. Då fonden är begränsad till högsta kreditvärdighet är likviditeten väldigt god, även i turbulenta tider.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Obligationsfond SEKKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder