Öhman Obligationsfond SEK

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntepapper med högsta kreditvärdighet och vars likviditet är god även i turbulenta tider.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Obligationsfond SEK
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Obligationsfond SEK

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden för företagsobligationer under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet). Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg en något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Fortsatt höga inflationssiffror och ytterligare signaler från den amerikanska centralbanken FED om kommande åtstramningar har fått globala räntor att stiga. Långa svenska marknadsräntor har stigit cirka 10 punkter under månaden.

Fonden avkastade -0,31 procent efter avgifter, vilket är -0,01 procent relativt index (+0,02 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -1,35 procent efter avgifter, vilket är -0,30 procent relativt index (+0,01 procent före avgifter). Fonden har under månaden haft en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 4,5 år vilket är neutralt i förhållande till index. Stigande räntor har gjort att fonden avkastat negativt under månaden.

Utsikter

Rörelserna i räntemarknaden signalerar en oro om hur länge nuvarande inflationsimpuls kommer hänga kvar och hur aggressivt centralbanker kommer vilja strama åt för att motverka inflationen. Vi bedömer att inflationsimpulsen sannolikt kommer hänga kvar en bit in på nästa år men ser trots detta att den, främst i Europa och Sverige, drivs av tillfälliga faktorer och vi ser få tecken på att detta kan leda till en ihållande långsiktig inflationsspiral.

Även om det mesta pekar på att Federal Reserve kommer strama åt under våren bedömer vi att både ECB och Riksbanken inte kommer höja styrräntan i närtid, även om tillgångsköpen kan minskas i en snabbare takt. Givet den oroliga räntemiljön är vi försiktiga med stora riktningspositioner avseende duration (genomsnittlig räntebindningstid).

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 82,0%
 • Stat 18,0%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 19,2%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 18,0%
 • Nordea Hypotek AB 18,0%
 • Kommuninvest i Sverige AB 13,1%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 11,2%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 10,5%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 10,0%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 100,12 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,30 %
 • Årlig avgift 0,31 %
 • ISIN SE0006338398
 • PPM-nummer 513722
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Obligationsfond SEK B: 91,79 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex OMRX Total Bond
 • Startdatum 2016-08-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 39
 • Standardavvikelse 2 år 1,51 %
 • Spreadexponering 1,02 %
 • Duration 4,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Obligationsfond SEK Fondbeskrivning

Öhman Obligationsfond SEK är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntepapper med hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AAA. I huvudsak innehas svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och kommuner. Då fonden är begränsad till högsta kreditvärdighet är likviditeten väldigt god, även i turbulenta tider.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Obligationsfond SEKKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder