Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en dynamisk och aktivt förvaltad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden och som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen.

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet). Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Oro för Omikron finns kvar och räntor återhämtade sig något mot november där långa svenska räntor steg med cirka 9 punkter under månaden. Värt att notera var även de signaler från FED som kom i början av månaden om kommande nedtrappning av stödköp i obligationer. Den allmänna marknadsvolatiliteten var dock lugn under månaden.

Under månaden avkastade fonden +0.07 procent före avgifter och +0.12 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade 0.04 procent. Fonden hade en ränterisk (, genomsnittlig återstående räntebindningstid ) på ca 1,5 år och var mindre påverkad av uppgången i räntor. Trots en oförändrad utveckling i kreditmarknaden tickade de in några baspunkter i avkastning.

Under året avkastade fonden 1,40 procent före avgifter och 0,80 procent efter avgifter mot index 0,79 procent. Överavkastningen mot index beror främst på fondens högre löpande avkastning.

Utsikter

Kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, är fortsatt på låga nivåer och vi behåller en positiv vy givet makroekonomisk återhämtning. Vi är dock extra uppmärksamma på signaler från riksbanker, och framför allt FED, på åtstramning och eventuella implikationer för kreditpremier. Fonden är fortsatt positionerad med viss undervikt i duration (genomsnittlig återstående räntebindningstid) givet ränteläget och en något kortare kreditduration (genomsnittlig löptid) än normal givet osäkerhet kring omikron.

Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider samtidigt som vi prioriterar god likviditet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 43,1%
 • Fastighet 24,4%
 • Industri 8,6%
 • Allmännyttiga tjänster 6,2%
 • Material 5,0%
 • Teknik 4,2%
 • Dagligvaror 3,4%
 • Hälsovård 2,3%
 • Stat 1,5%
 • Övrigt 1,3%

Största emittenter

 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 5,5%
 • Stadshypotek AB 4,5%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,4%
 • DNB Bank ASA 3,2%
 • Nordea Hypotek AB 2,4%
 • Ellevio AB 2,3%
 • SBAB Bank AB 2,2%
 • Heimstaden Bostad AB 2,2%
 • Gjensidige Bank ASA 2,0%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 1,7%

Länder

 • Sverige 70,7%
 • Norge 15,0%
 • Finland 5,3%
 • Danmark 5,1%
 • Luxemburg 1,1%
 • Hongkong 1,0%
 • Bermuda 0,7%
 • Tyskland 0,6%
 • Irland 0,2%
 • Övrigt 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 105,56 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0006887196
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Räntefond Kompass Hållbar B: 98,24 SEK (2022-01-20)
  Öhman Räntefond Kompass Hållbar C: 101,39 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill 1%
 • Startdatum 2015-04-13
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 219
 • Standardavvikelse 2 år 3,58 %
 • Spreadexponering 4,51 %
 • Duration 0,5 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2015-04-13

Öhman Räntefond Kompass Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en aktivt förvaltad och dynamisk räntefond som investerar i flera olika typer av räntebärande värdepapper. Fonden har ett nordiskt fokus men kan investera globalt. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företag med god kreditvärdighet (kreditbetyg AAA till BB-). Detta gör att fonden kan investera i hela räntemarknaden och kan överavkasta i alla typer marknadslägen eftersom den är aktiv i både ränterisk och kreditrisk. Fonden kan använda derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, antingen för att minska kostnader och risker i förvaltningen eller för att öka avkastningspotentialen i fonden. Valutarisker säkras till svenska kronor.
Fonden har målsättning att över en konjunkturcykel ge en avkastning som överstiger den riskfria räntan med en och en halv procent, samt att vara Öhmans bästa räntefond över tid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstid ligger mellan minus ett och fem år och fonden arbetar aktivt med att justera räntebindningstiden utifrån vad som bedöms vara mest attraktivt vid varje givet tillfälle.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Räntefond Kompass HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder