Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en dynamisk och aktivt förvaltad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden och som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen.

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Lars Kristian Feste, räntechef

Fonden för dig som vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Det positiva risksentimentet har hållit i sig under mars i takt med att länder fortsatt vaccinera befolkningen och positiva makrotal börjat komma in. Samtidigt är centralbanker fortsatt stimulativa utan tecken på åtstramning. Långa svenska marknadsräntor har nära till varit oförändrade men vi har sett hög volatilitet under månaden drivet främst av internationella räntor. Även kreditpremier har i stort sett varit oförändrade.

Under mars avkastade fonden 0,10 procent efter fulla avgifter där exponeringen mot fastighetssektorn och företagsobligationer med kreditbetyg BB bidrog mest. Vi har varit delaktiga i primärtransaktioner, främst inom efterställt kapital och i BB-segmentet, där vi fortfarande hittar värde. Fonden har även varit aktiv med durationspositionering för att skydda avkastningen mot volatila marknadsräntor.

Utsikter

Konjunkturutsikterna har vänt upp och vaccinprogrammen ger en optimistisk syn på makroläget internationellt. Långa svenska marknadsräntor kan fortsätta stiga på kort sikt drivet främst av internationella räntor men på längre sikt bedömer vi att utrymmet är relativt begränsat. Den ekonomiska återhämtningen i Europa släpar efter USA och vi ser få långsiktiga drivkrafter till högre inflation i Sverige. Trots att värderingarna börjar se något ansträngda ut finns det delar av marknaden som fortfarande är attraktiv, främst inom efterställt kapital, gröna obligationer och företagsobligationer med kreditbetyg BB.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastigheter 27,5%
 • Bostadsinstitut 19,6%
 • Banker 12,1%
 • Finansföretag 4,6%
 • Svenska staten 4,3%
 • Råvaror & material 4,2%
 • Energi 3,6%
 • Livsmedelsproduktion 3,5%
 • Transport 3,2%
 • Övrigt 17,5%

Största emittenter

 • Swedish Covered Bond Corp 6,4%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 6,4%
 • Stadshypotek AB 3,9%
 • DNB Bank ASA 3,9%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 3,4%
 • Heimstaden Bostad AB 3,3%
 • Ellevio AB 3,1%
 • Nordea Hypotek AB 2,9%
 • Klövern AB 2,9%
 • Elekta AB (publ) 2,7%

Länder

 • Sverige 69,5%
 • Norge 17,5%
 • Finland 5,6%
 • Danmark 4,1%
 • Bermuda 1,2%
 • Luxemburg 0,9%
 • Hongkong 0,7%
 • Tyskland 0,3%
 • Frankrike 0,2%
 • Övrigt 0,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-03-31
 • Senaste kurs 105,48 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0006887196
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Räntefond Kompass Hållbar B: 100,22 SEK (2021-04-15)
  Öhman Räntefond Kompass Hållbar C: 101,16 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill 1%
 • Startdatum 2015-04-13
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 180
 • Standardavvikelse 2 år 3,69 %
 • Spreadexponering 3,55 %
 • Duration 0,7 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2015-04-13

Öhman Räntefond Kompass Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en aktivt förvaltad och dynamisk räntefond som investerar i flera olika typer av räntebärande värdepapper. Fonden har ett nordiskt fokus men kan investera globalt. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företag med god kreditvärdighet (kreditbetyg AAA till BB-). Detta gör att fonden kan investera i hela räntemarknaden och kan överavkasta i alla typer marknadslägen eftersom den är aktiv i både ränterisk och kreditrisk. Fonden kan använda derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, antingen för att minska kostnader och risker i förvaltningen eller för att öka avkastningspotentialen i fonden. Valutarisker säkras till svenska kronor.
Fonden har målsättning att över en konjunkturcykel ge en avkastning som överstiger den riskfria räntan med en och en halv procent, samt att vara Öhmans bästa räntefond över tid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstid ligger mellan minus ett och fem år och fonden arbetar aktivt med att justera räntebindningstiden utifrån vad som bedöms vara mest attraktivt vid varje givet tillfälle.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Räntefond Kompass HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder