Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en dynamisk och aktivt förvaltad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden och som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen.

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Lars Kristian Feste, räntechef

Fonden för dig som vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2021

Den nordiska kreditmarknaden har dragit i gång med full fart under augusti där kreditspreadar, skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation, har minskat ytterligare och primärmarknaden har varit stark. Efterfrågan på obligationer har varit hög samtidigt som utbudet ännu inte kommit i kapp vilket skapat en gynnsam miljö för lägre kreditspreadar. Långa statsräntor har rört sig tillbaka uppåt efter förra månadens kraftiga fall där svenska långa marknadsräntor har stigit nästan 10 punkter under månaden. Federal Reserve pratar fortsatt om åtstramning av tillgångsköp i närtid men vill invänta en starkare arbetsmarknad i statistiken innan åtgärder görs.

Under månaden avkastade fonden 0,05 procent före avgifter och 0,00 procent efter fulla avgifter. Under året har fonden avkastat 1,32 procent. Största positiva bidraget har kommit från finans- och transportsektorn där båda sektorerna rapporterar om hög aktivitet och god intjäning. Den positiva avkastningen utjämnades dock av för hög ränterisk då räntor steg under andra halvan av augusti. Under månaden reducerade vi ränterisken men inte tillräckligt för att förhindra en månad med nollavkastning.

Utsikter

Trots en viss oro för nya varianter av coronaviruset och dess påverkan på återhämtningen är marknaden glödhet. Kreditspreadar är på låga nivåer men det finns delar av marknaden som fortfarande är attraktiv. Mycket tyder på att investerare är motståndskraftiga mot risk då centralbankerna tillför mycket likviditet till marknaden. Vi är uppmärksamma på hur centralbanker agerar och försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider. Långa statsräntor har fallit tillbaka under sommaren och det finns färre signaler om att de återigen ska stiga så pass mycket och så snabbt som vi såg under våren, även om vi sannolikt kommer se en viss volatilitet i närtid.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 41,2%
 • Fastighet 26,5%
 • Industri 7,1%
 • Allmännyttiga tjänster 6,4%
 • Material 5,3%
 • Teknik 3,4%
 • Hälsovård 2,8%
 • Dagligvaror 2,8%
 • Sällanköpsvaror 2,6%
 • Övrigt 2,0%

Största emittenter

 • Swedish Covered Bond Corp 6,2%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,9%
 • Nordea Hypotek AB 4,6%
 • Stadshypotek AB 3,2%
 • Heimstaden Bostad AB 2,5%
 • Ellevio AB 2,5%
 • DNB Bank ASA 2,4%
 • Klövern AB 2,3%
 • Gjensidige Bank ASA 2,2%
 • Elekta AB 2,2%

Länder

 • Sverige 70,7%
 • Norge 14,8%
 • Finland 5,5%
 • Danmark 5,4%
 • Luxemburg 1,0%
 • Hongkong 1,0%
 • Bermuda 0,9%
 • Tyskland 0,4%
 • Frankrike 0,1%
 • Övrigt 0,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-08-31
 • Senaste kurs 106,12 SEK
 • Kursdatum 2021-09-27
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0006887196
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Räntefond Kompass Hållbar B: 98,80 SEK (2021-09-27)
  Öhman Räntefond Kompass Hållbar C: 101,90 SEK (2021-09-27)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill 1%
 • Startdatum 2015-04-13
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 210
 • Standardavvikelse 2 år 3,61 %
 • Spreadexponering 450,76 %
 • Duration 1,6 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2015-04-13

Öhman Räntefond Kompass Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en aktivt förvaltad och dynamisk räntefond som investerar i flera olika typer av räntebärande värdepapper. Fonden har ett nordiskt fokus men kan investera globalt. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företag med god kreditvärdighet (kreditbetyg AAA till BB-). Detta gör att fonden kan investera i hela räntemarknaden och kan överavkasta i alla typer marknadslägen eftersom den är aktiv i både ränterisk och kreditrisk. Fonden kan använda derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, antingen för att minska kostnader och risker i förvaltningen eller för att öka avkastningspotentialen i fonden. Valutarisker säkras till svenska kronor.
Fonden har målsättning att över en konjunkturcykel ge en avkastning som överstiger den riskfria räntan med en och en halv procent, samt att vara Öhmans bästa räntefond över tid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstid ligger mellan minus ett och fem år och fonden arbetar aktivt med att justera räntebindningstiden utifrån vad som bedöms vara mest attraktivt vid varje givet tillfälle.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Räntefond Kompass HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder