Hållbar tillväxt i emerging markets

Öhman Etisk Emerging Markets

Idag är två av världens fem ledande ekonomier så kallade emerging markets. År 2050 beräknas siffran stiga till fyra av fem. Sedan århundraden tillbaka har länder i väst varit ledande aktörer i den globala ekonomin. På senare tid har emerging markets hämtat in försprånget och inom 30 år kommer emerging markets dominera den globala ekonomin.

 

Hållbar tillväxt i emerging markets

I flera emerging markets-länder satsas enorma resurser på framtidsbranscher. Undersökningar från Nomura visar att länder i Asien och Latinamerika har dragit nytta av teknikens globala förändringar. I flera fall har emerging markets-länder blivit både kunnigare och mer innovativa än utvecklade ekonomier.

Det mesta indikerar att framtiden kommer fortsätta utformas utanför den västerländska sfären. Nu är två av världens fem ledande ekonomier så kallade tillväxtmarknader. År 2050 beräknas siffran stiga till fyra. Bli därför inte förvånad om framtidens Alexa kommer från Shanghai eller Bombay.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Etisk Emerging Markets

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknader. Fonden förvaltas indexnära och hållbart. Fonden består normalt av investeringar i 200 till 400 bolag fördelade på olika branscher. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Index.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 6 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning

Hållbarhetsprofil

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. För mer information om fondens hållbarhetsarbete se dokument Hållbarhetsprofil på sida Fondlista.