Öhman Global Growth

Framtiden är digital. Det har vi papper på.

Ny teknologi är idag en av de absolut största drivkrafterna för världens tillväxt. De tydliga vinnarna är teknikbolagen men även bolag med stort teknikinnehåll –  i andra sektorer –  har och kommer att gynnas. Det ser vi bland annat  inom branscherna hälsovård och industri. Men hur länge kan detta fortsätta?

Öhman Global Growth

Teknologins befästande ställning öppnar också dörren för nya investeringsmöjligheter. Tematiska investeringar som grundar sig i exempelvis säkerhet, robotautomatisering, energiteknik och biotech visar på god potential i en värld under snabb utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Global Growth

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i bolag som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Placeringar sker normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika branscher.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 6 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. För mer information om fondens hållbarhetsarbete se dokument Hållbarhetsprofil på sida Fondlista.