Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Siffror i korthet: Indexnära aktiefonder

Eftersom denna sammanställning avser helåret 2019 innehåller den mer grafer och diagram än tidigare månadssammanställningar. Därför publiceras den som ett eget dokument att ladda ner.

Förbättrad hållbarhetsbidragsanalys

För att förbättra vår beräkning av hållbarhetsbidrag har vi tillfört ytterligare ett kriterium vars bidrag tidigare redovisats under ”Avkastningsskillnad”. Vi benämner detta nya kriterium ”Övervikter” i tabeller och grafer. Med ”Övervikter”  menar vi den effekt som uppstår på fondens relativ-avkastning gentemot index som en följd av de övervikter inom hållbara bolag som uppstår då vi proportionerligt (pro-rata) fördelar vikten från exkludering av icke hållbara bolag.

Våra hållbarhetskriterier

  • Internationella konventioner – exkludering av bolag som bryter mot internationella konventioner till exempel gruvbolaget Vale (miljöbrott)
  • Etik – exkludering av bolag inom alkohol, tobak, vapen, spel, cannabis och pornografi till exempel Swedish Match (tobaksbolag)
  • Fossil – exkludering av bolag inom fossila bränslen till exempel Royal Dutch Shell (oljebolag)
  • ESG – exkludering av bolag med hög ESG-risk (environmental, social och governance) till exempel Kansai Paint (färgtillverkare)
  • Övervikter (ny) – övervikt i inkluderade hållbara bolag som en följd av ovan exkluderingar till exempel Microsoft (mjukvarutillverkare)

För en utförligare beskrivning av fondernas hållbarhetskriterier se respektive fonds Hållbarhetsprofil.

Detta påverkar kolumnerna ”Hållbarhetsbidrag”, ”Avkastningsskillnad” och ”Tracking Error hållbarhetsjusterad” där vi numera, i större utsträckning, kan förklara och visualisera eventuella avvikelser i avkastningen mellan fond och index. Rent konkret innebär detta att ”Avkastningsskillnad” och ”Tracking Error hållbarhetsjusterad” för helåret 2019, generellt sett, blir avsevärt lägre än tidigare information YTD.

Här presenteras en sammanställning av fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.

Martin Sandstedt, fondförvaltare indexnära aktiefonder

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se