Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Siffror i korthet: Indexnära aktiefonder

En kortfattad sammanställning över fondernas avkastning och nyckeltal per senaste månadsskifte. Månadsbladen för fonderna får du som vanligt i mitten av efterföljande månad. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.

OBS! Jämförelseindex kan visa fel. I samband med den pågående Coronakrisen har ett flertal börsbolag ställt in sina utdelningar. Oaktat detta förekommer det att indexleverantörer beräknar index som om dessa inställda utdelningar ändå har ägt rum. Detta innebär att jämförelseindex kan vara missvisande.

Kommentar till avkastningen per 30 april 2020

Öhman Etisk Index Sverige:

Hittills i år har fondens hållbarhetsprofil haft en negativ påverkan på avkastningen jämför med Stockholm Benchmark Cap Index. De bolag som bidragit mest negativt är EQT (hållbarhetskriterium ESG) följt av Swedish Match (hållbarhetskriterium etik) som båda varit exkluderade och utvecklats betydligt bättre än index.

Öhman Etisk Index USA:

Under årets första fyra månader har fonden haft ett något negativt hållbarhetsbidrag gentemot MSCI USA Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det är ESG-kriteriet som har bidragit negativt, bland de bolagen kan framförallt nämnas Amazon och Apple.

Öhman Etisk Index Europa:

Hittills i år har fonden avkastat bättre än MSCI Europe Index som en följd av fondens hållbara profil. Störst positivt bidrag kommer från fossilkriteriet följt av övervikten i hållbara bolag. Största bidrag inom fossilkriteriet kommer från Royal Dutch Shell. Bland övervikterna är Roche och Novo Nordisk de bolag som bidragit mest.

 Öhman Etisk Index Japan:

Fonden har under årets första fyra månader haft ett positivt hållbarhetsbidrag jämfört med MSCI Japan Index. Alla fondens hållbarhetskriterier har bidragit positivt under året. Fossilkriteriet har bidragit mest positivt med exkluderingen av Nippon Steel och INPEX som största enskilda bidragare.

Öhman Etisk Index Pacific:

Hittills i år har fondens hållbara profil haft en stor positiv påverkan på fonden gentemot MSCI Pacific ex Japan Index. Det är framförallt exkludering av bolag med hög ESG-risk och övervikten i hållbara bolag som påverkat fonden positivt. Bland bolagen kan nämnas t.ex. Westpac Banking Corp och National Australia Bank (hög ESG-risk) samt CSL och Hong Kong Exchanges and Clearing (övervikter) som starka positiva bidragare.

 Öhman Sverige Marknad Hållbar:

Hittills i år har fondens hållbarhetsprofil haft en negativ påverkan på avkastningen jämför med Stockholm Benchmark Cap Index. De bolag som bidragit mest negativt är EQT (hållbarhetskriterium ESG) följt av Swedish Match (hållbarhetskriterium etik) som båda varit exkluderade och utvecklats betydligt bättre än index.

Öhman Global Marknad Hållbar:

Under årets fyra första månader har fondens hållbara profil bidragit positivt till fondens avkastning gentemot MSCI World Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är fossilbolag samt övervikter i hållbara bolag som har bidragit positivt. Här kan främst nämnas Royal Dutch Shell och Exxon Mobil (fossila bränslen) samt Microsoft (övervikt).

Öhman Etisk Emerging Markets:

Fonden har hittills i år haft ett kraftigt positivt hållbarhetsbidrag jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Samtliga hållbarhetskriterier har bidragit positivt. Fondens övervikter i hållbara bolag har bidragit mest positivt av alla hållbarhetskriterier och de bolag inom detta kriterium som haft störst påverkan är Tencent Holding och Alibaba Group. Näst störst bidrag kommer från att fonden valt bort fossilbolag t.ex. Petroleo Brasiliero och Gazprom.

Här presenteras avkastning och en sammanställning av utvalda nyckeltal.

Martin Sandstedt, fondförvaltare indexnära aktiefonder

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se