Ansvarsfulla investeringar 2020Att påverka bolag att bli bättre

Vi stöter ständigt på utmaningar när vi arbetar med att hitta vinnare bland bolagen. Det kan handla om bolag där vi ser potential men där bolaget idag inte har fått utväxling på sin affärsidé eller där hållbar­ hetsarbetet är eftersatt. Då kan det vara värt att investera i bolaget och genom dialoger påverka dem i rätt riktning.

ohman bolag att bli bättre

Det kan också handla om bolag i våra fond­portföljer vars framtidspotential vi i stort eller smått tappat tron på. Då har vi två val, antingen att påverka bolaget att bli bättre eller sälja av innehavet.

När det gäller våra portföljbolag kan vi hjälpa bolagen framåt genom att påverka dem på en eller flera nivåer med ett eller flera fokus för att komma framåt. På en strategisk nivå kan vi delta i arbetet att tillsätta ny styrelse och vi kan driva frågor på bolagsstämmor. När det gäller mer ope­rativa frågor så tar vi kontakt med bolag och initierar dialoger med dem och i pan­demifria tider så genomför vi också besök hos bolagen. Vårt arbete för att påverka bolag gör vi emellanåt själva och emellanåt tillsammans med andra investerare.

Nedan beskriver vi ett par exempel på dialoger med syfte att påverka bolag med fokus på deras arbete med hållbarhet.

AAK

Under året har vi fört en dialog med portföljbolaget AAK där dialogens primära fokus var inköp av palmolja och hur bolaget arbetar för att förhindra avskogning i sin leverantörskedja. AAK har nyligen presenterat nya mål för hållbara inköp.

Stolt-Nielsen

I samband med att vi investerade i ship­ping-bolaget Stolt-Nielsen noterade vi de­ras bristfälliga klimatrapportering. I samband med årsredovisningen 2020 så publicerade Stolt-Nielsen nya klimatmål för sin verksamhet och redovisade utsläpp.

Swedbank

Vi förväntar oss att alla våra portföljbolag ska följa internationella riktlinjer och arbeta systematiskt för att förhindra regelbrott. Vi har engagerat oss i en dialog för att få en bättre förstå­else för Swedbanks arbete mot AML.

Veoneer

Vi har haft en regelbunden dialog med Veoneer angående utveckling och implementering av en hållbarhetsstrategi. Vi har uttryckligen påpekat att vi vill att bolaget hållbarhetsrapporterar i enlighet med en internationell standard.

ICA

Under 2020 fortsatte vi vår dialog med ICA som vi påbörjade 2018. Målet med dialogen är att ICA ska förbättra sina inköpsrutiner och hantering av sociala risker i leverantörskedjan för att eliminera risken för barnarbete och slavarbete.

Securitas

Securitas erbjuder säkerhetslösningar men sociala frågor är deras stora hållbarhetsutmaning – fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Efter att under två års tid misslyckats med att få till stånd en dialog avslutar vi samarbetet.

Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Xinjiang

I Kinas västligaste region Xinjiang pågår en förföljelse av den muslimska minoritetsbefolkningen uigurer. Sedan 2017 har mer än en miljon uigurer tvångsplacerats i omskol­ningsläger och i fabriker och arbetsläger i Xinjiang, bland annat tvingas 500 000 uigurer skörda bomull varje år. Xinjiang är viktigt för företag på flera olika sätt. Bland annat så kommer 20 procent av världens bomull från Xinjiang. Dessutom kommer närmare 45 procent av solcellsbranschens viktigaste insatsvara polysilikon från Xinjiang. Eftersom det är en risk för våra portföljbolag har vi bestämt att engagera oss för att förstå hur företagen hanterar risken.

Vi deltar aktivt i en arbetsgrupp som drivs av PRI och Investor Alliance for Human Rights. Det innebär att vi stödjer och deltar i dialoger med 43 företag i framför allt textil- och techbranschen. Alla bolag har pekats ut för att ha koppling till Xinjiang.

Under 2020 har vi också haft egna dialo­ger med några svenska och nordiska bolag för att säkerställa huruvida företagen tar sitt ansvar och säkerställer att tvångsarbete inte förekommer i deras verksamhet (egen och leverantörer).

Eftersom frågan om företag och mänsk­liga rättigheter är väldigt politiskt laddad och känslig väljer vi att inte publicera namn på de företag vi pratar med. Men vi bedömer att de företag vi pratat med har hanterat problematiken i Xinjiang på ett tillfredsställande sätt. Några av dem har vidtagit konkreta åtgärder för att begränsa risken för tvångsarbete, vilket vi ser mycket positivt på.

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.