Ansvarsfulla investeringar 2020Att välja bolag med potential

Vi söker aktivt efter investeringsmöjligheter i bolag och branscher som tjänar pengar och som gör gott för miljön. Stor potential ser vi i bolag som möjliggör en positiv förändring och som redan idag är mer lönsamma än konkurrenterna just tack vare sitt hållbarhetsarbete.

ohman valja bolag med potential

Megatrender och teman

För att kunna bedöma vilka som blir lång­siktiga vinnare så måste vi ha en uppfatt­ning om framtiden. När framtidsspanare tittar på trender eller rörelser så är det olika trender de bedömer och de ser lite olika ut. Till skillnad mot kortlivade flugor där tajming är avgörande för att kunna investera framgångsrikt kan megatrender vara lättare att förutse och då spelar taj­ming en mindre roll. Om inte megatrenden slår igenom på förväntat vis detta år så kan den bli aktuell nästa år eller året därpå.

När vi investerar med megatrender som grund, så väljer vi några investeringsteman som bakgrund till våra investeringar. Det här brukar kallas en tematisk förvaltningsansats. Teman som vi använder i våra investeringar är bland annat miljöteknik och klimat med undertrenderna förnyel­sebar energi och energiomställning samt teknik i hälsa.

Ohman-valja bolag med potential

Miljöteknik – en trend i medvind

Miljöteknik och klimat är en stark funda­mental trend som bland annat stöds av
att många länder på allvar fasar ut fossila bränslen. Efterfrågan på ny miljöteknik kommer i allt högre utsträckning från näringslivet och inte enbart från konsumen­ter. Vi kan bland annat se att många av de stora techbolagen har satt höga klimatmål. Microsoft har exempelvis som mål att vara klimatnegativa 2030 och före år 2050 ska bolaget ha reducerat all historisk koldioxid de orsakat sedan starten 1975.

Exempel på bolag som gynnats av tren­den miljöteknik och klimat som vi har valt in till våra portföljer:

Energiomställning – en laddad trend

För att klara omställningen till en koldioxidneutral värld, i linje med Parisavtalet och allt fler länders/regioners uttalade ambitioner, så krävs stora investeringar i förnyelsebar energiframställning.

Exempel på portföljbolag inom förnyel­sebar energi och energiomställning:

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.