Ansvarsfulla investeringar 2020Reflektion över 2020

Året 2020 har fått många olika epitet – ett unikt år, ett ovanligt år, ett speciellt år. Allt bottnar naturligt­vis i corona-pandemin. Men det är få saker som är så ovanliga, speciella eller unika så att de inte kan inträffa igen. Det gäller även pandemier, så sannolikheten är stor för att det kommer fler unika, ovanliga och speciella år. Kan vi vara bättre förberedda nästa gång?

Trots att forskare i flera år varnat för att coronavirus sannolikt skulle kunna orsaka ett globalt hälsonödläge, var läkemedels­industrin liksom samhället i stort, dåligt förberedda för Covid-19-pandemin.

Innan pandemin tog fart var forskningen och utvecklingen av vaccin extremt begränsad. Men när pandemin slog till fylldes snabbt forskningsportföljerna av experimentella läkemedel och vacciner för att behandla coronavirus. Samtidigt kan vi konstatera att forskningsinsatserna om andra framväxande infektionssjukdomar fortsätter vara alarmerande låga.

 

Förberedelse för nästa pandemi

De stora forskningsbaserade läkeme­delsföretagen har en avgörande roll att spela för att förbereda samhället för nästa pandemi. När akademisk forskning och små bioteknikföretag kan bana väg för nya forskningsidéer, är stora företag avgörande för att säkerställa snabb utveckling, produktion och tillgång.

Många stora företag har axlat denna roll som svar på Covid-19, vilket resulterat i utveckling och distribution av vacciner på rekordtid. Men det var först när möjlighe­ter till betydande intäkter visade sig i och med att förmögna länder drabbades, som arbetet kom i gång på allvar.

Men alla pandemier kommer inte skapa en så pass betydande marknad för nya produkter och utan ett varaktigt sam­hällsengagemang från de stora läkemedelsföretagen riskerar världen att förbli oroväckande sårbar för pandemier och epidemier, särskilt de som främst drabbar låginkomstländer.

 

Forskning och framtida pandemier

Forskningen kring hotande infektionssjuk­domar är koncentrerad till ett fåtal företag. Av de 20 största globala läkemedelsbolagen var det 17 som under 2020 forskade om coronaviruset i 63 projekt, under 2018 var det inga. Nio företag riktar in sig på andra hotande sjukdomar i 13 projekt. Dessa sjukdomar kan vara de nästa som får dödstalen att stiga och som bromsar den globala ekonomin. De potentiella sjukdomarna spelar större roll än någonsin i dagens sammankopplade värld som ger virus ökade spridningsmöjligheter med ett jetplans hastighet, vilket ökar risken för framtida pandemier. ****

Arbete för att förbereda för, och före­bygga framtida pandemier finns men är alldeles för begränsat, delvis på grund av ett svagt engagemang från de stora läkemedelsbolagen. Men också för att det är enormt resurskrävande att forska fram nya vaccin. Lärdomen av Covid-19 är att det krävs ett utökat samarbete mellan privat och offentlig sektor, vilket måste omfatta företag som kan skala upp produktion och säkerställa leverans på global nivå utan att störa befintlig verksamhet. Vacciner tar minst ett år att utveckla. Forskning och utveckling måste påbörjas innan epidemier bryter ut för att det ska vara möjligt att snabbt begränsa pandemiutbrott.

 

Att få slut på en pandemi

För att få slut på en pandemi måste vacciner utvecklas och fördelas rättvist så att människor i låg- och medelinkomstlän­der inte ohjälpligt hamnar sist i kön eller lämnas kvar helt och hållet. Den eftersläp­ningen i tillgång till corona-vaccin vi nu ser i fattiga länder, trots omfattande offentlig finansiering, tyder på att läkemedelsföre­tagen måste göra mer. Det handlar om ett långsiktigt engagemang för att investera
i mer forskning och utveckling, rättvis distribution integrerad i affärsmodellerna och kanske även flexibilitet när det gäller att dela immateriella rättigheter.

Öhman Fonder har varit med i Access to Medicine initiativet sedan 2014.

Tillsammans med mer än hundra andra investerare driver vi systematiska och fokuserade dialoger med de stora läkemedels­bolagen för att de ska ta större ansvar för att hitta botemedel för kända sjukdomar i tredje världen.*****

 

Källor:

**** Siffror från Access to Medicine Foundation www.accesstomedicinefoundation.org

***** I januari publicerades Access to Medicine 2021 Ranking. 2021 Ranking – Access to Medicine Index (accesstomedicinefoundation.org)

Läs nästa avsnitt ur rapporten Ansvarsfulla investeringar 2020 här nedan.