Tre framgångsrika påverkansdialogerFöretags påverkan på klimatlagstiftningen – policy lobbying

Medan allt fler företag tydligt har uttryckt stöd för en klimatvänlig politik och spelar en konstruktiv roll i politiska diskussioner, är samtidigt många bolag också medlem­mar i branschorganisationer, tankesmedjor och andra tredjepartsorganisationer som motarbetar klimatarbetet.

Öhman Fonder har under tre år bedrivit dialog med ett antal svenska bolag med målsättningen att bolagen ska:

Identifiera samtliga klimatpolitiska engagemang som företaget har, direkt eller indirekt

Bedöma huruvida engagemangen är anpassade till företagets ställning avseende klimatförändringar

Bedöma huruvida bolagets engagemang stöder kostnadseffektiva politiska åtgärder för att mildra klimatrisker

Politiskt engagemang

Öhman Fonder har ställt sig bakom Investor Expectations on Corporate Climate Lobbying. Målsättningen med projektet har varit att bolag ska stödja en politik som syftar till att mildra klimatriskerna och utveckla styrprocesser som säker­ ställer att allt direkt och indirekt politiskt engagemang är i enlighet med bolagens ställningstaganden avseende klimatet och Parisavtalet.

 

Vårt fokusområde

Vårt fokus har varit svenska bolag som är medlemmar i amerikanska branschorganisationer som har dokumenterats arbeta för att bromsa lagstiftningsprocessen. Utöver att ha egen dialog med svenska bolag har vi deltagit i olika internationella investerarinitiativ. I ett av dessa initiativ deltog totalt över 200 investerare med ett totalt förvaltat kapital på 6,5 biljoner dollar. Tillsammans nådde vi ut till 47 amerikanska bolag. I investerarnas kommunikation med bolagen har vi uttryckt våra förväntningar på bolagen när det gäller politisk lobbying inom klimatområdet. Vi har även agerat tillsammans med andra investerare inom Climate Action 100+ där vi deltog i en riktad aktivitet till 54 europeiska bolag.

Vi får sakta men säkert mer gehör för våra frågor men det finns fortfarande mycket kvar att önska när det kommer till bolagens öppenhet och transparens. Frågan är viktig eftersom behovet är stort för en internationell klimatpolitik som främjar en hållbar utveckling.

 

I dialog med Volvo

Ett av de bolag som vi har haft dialog med är AB Volvo. Vi påbörjade dialogen 2015 och kan nu glädja oss åt att Volvo vid­tagit flera av de viktiga åtgärder vi önskat.
I sin senaste årsrapport, avseende år 2020, har de förtydligat att det är styrelsen som har bestämt de principer som ska styra Volvos påverkansarbete och till de styrande principerna har de adderat Parisavtalet. Allra viktigast är att de nu initierat en intern utvärdering för att identifiera om de är medlem i någon organisation som agerar
i strid med Volvos ställningstagande och denna utvärdering ska vara klar under 2021. Volvo är det svenska bolag som kom­mit allra längst och som tar frågan om sin påverkan på politiska processer på allvar. Vi kommer fortsätta dialogerna med de andra svenska bolagen och hoppas att fler skall följa Volvos exempel.