Tre framgångsrika påverkansdialogerHållbara proteinkällor – Hållbart fiske

År 2050 beräknas världens befolkning att uppgå till över tio miljarder människor. Med en växande befolkning kommer också en växande efterfrågan på mat i allmänhet och i synnerhet på protein som spelar en viktig roll i vår kost. Världen över måste vi utveckla sätt att möta detta proteinbehov samtidigt som vi hanterar riskerna avse­ende klimatförändringar och livsmedelssä­kerhet.

Öhman Fonder har bedrivit dialoger med ett par stora aktörer i fiskebranschen för att få dem att förbättra arbetet med ansvarsfullt fiske.

Öhman Fonder har under tre år drivit projektet Sustainable Seafood Engagement. Projektet har syftat till att stärka fiskeaktörernas arbete att hantera miljömässiga risker relaterade till fiske och akvakultur som överfiske, biodiversi­tet, energikonsumtion och förekomst av kemikalier och antibiotika samt öka transparensen kring detta. Sedan dialogerna påbörjades i början av 2018 har vi hållit 28 möten med de sex bolagen vi har fokuserat på och via maildialog har över 150 mail skickats. Bolagen har över lag varit öppna och intresserade av att föra en dialog med oss, vilket vi bland annat kan avläsa i de positiva resultaten.

 

Resultat av projektet

Om vi ser tillbaka på de tre år som har gått sedan vi påbörjade projektet är det tydligt att bolagen har gjort framsteg när det gäller att främja hållbart fiske
– både på policynivå och när det gäller konkreta aktiviteter. Vi har under åren mätt bolagens utveckling med hjälp av sex indikatorer:

  • Hantering av leverantörsledet
  • Spårbarhet
  • Transparens
  • Riskhanteringssystem
  • Policy för hållbart fiske
  • Intressentdialog

Sedan dialogerna påbörjades har bolagen uppfyllt 71 procent av indikatorerna, vilket är en förbättring med 82 procent sedan start. Så klart har vissa bolag gjort större framsteg än andra – det bästa bolaget har uppfyllt 92 procent av indikatorerna och det som gjort minst uppfyllde 33 procent.

När vi utvärderar dialogerna och tittar på hur indikatorerna har utvecklats så kan vi dela upp bolagen i tre läger:

Företag som har en tydligt utta­lad strategi för hållbart fiske

Ledande företag som har en tydligt utta­lad strategi för hållbart fiske, kombinerad med en robust riskbedömningsprocess och ambitiös strategi för att utveckla arbetet. Det är innovativa företag som hittar banbrytande lösningar.

Företag som har tagit fram strategier för hållbart fiske

Företag på mellannivå som har tagit fram strategier för att utveckla sitt arbete för hållbart fiske. Dock saknar de viktiga delar och det finns luckor när det gäller deras riskhantering.

Företag som har en ambition för hållbart fiske

Företag som släpar efter har en ambition för hållbart fiske, men kan inte presen­tera någon plan för hur arbetet skall gå till och saknar i all väsentlighet riskhanteringssystem.

Utmärkande drag hos vinnande företag

De bolag som redan 2018 hade ett ledande arbete har tagit ytterligare steg och förbättrat sig. Vad som kännetecknar dessa bolag är att de har höga ambitioner för att hållbarhetscertifiera sin produktion, att de adresserat klimatförändringar och att de jobbar tillsammans med branschkol­legor för att hitta gemensamma lösningar.

 

Exempel på en framgångsrik dialog: Salmones Camanchaca

En av de mest framgångsrika dialogerna vi haft är med det bolag som förbättrat sig allra mest, chilenska bolaget Salmones Camancha. När vår dialog med företaget inleddes uppfyllde företaget inte någon av indikatorerna, men när vi nu avslutar projektet har Salmones Camanchaca inte bara antagit en ambitiös strategi utan också utvecklat en omfattande plan för genomförande. Salmones Camanchaca har under vårt projekts alla år varit lyhört och mottagligt för rekommendationer om hur det kan utveckla sitt arbete. Några höjdpunkter från deras arbete:

• De har antagit en policy för hållbart fiske som är i enlighet med internationell standard

• De har genomfört en riskbedömning av hela sin verksamhet

• Deras arbete inkluderar hela leverantörskedjan

• Salmones Camanchaca har målet att 100 procent av deras verksamhet ska skötas i enlighet med ASC Standarden

• De har inrättat en hållbarhetskommitté som har det övergripande ansvaret för detta arbete och har anställt en hållbar­ hetschef som ska leda arbetet