Tre framgångsrika påverkansdialogerMänskliga rättigheter i leverantörsledet

Under vägen från produktion till konsum­tion passerar varor många mellanhänder i långa och komplexa leverantörskedjor. När bolag outsourcar sin produktion kan det leda till en situation där man saknar inblick i människors arbetsförhållanden längre ned i leverantörsledet och är omedveten om att slav- och tvångsarbete fortfarande är ett problem.

2017 var uppskattningsvis 152 miljoner barn involverade i barnarbete. Öhman Fonder har sedan 2018 bedri­vit dialog med ett antal stora bolag i livsmedelsbranschen med målsättningen att bolagen ska förbättra sina inköpsrutiner och hantering av leverantörskedjan för att utrota barnarbete och slavarbete.

 

Food Supply Chain Engagement

Öhman Fonder är en av initiativtagarna bakom ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med andra investerare, Food Supply Chain Engagement, som inleddes 2018 och som nu har avslutats. Totalt har 20 bolag bjudits in till påverkansdialog
och målet har varit att främja och stärka livsmedelsindustrins och detaljhandelns respekt för arbetsrätt i sina leverantörs­kedjor. Samarbetsprojektet har särskilt syftat till att stärka bolagens arbete mot tvångsarbete och barnarbete samt arbetat för en ersättning till jordbruksarbetare och småbönder som täcker deras grundläg­gande behov som bostad, mat, sjukvård och skola. Sedan början av 2018 har 75 möten hållits med de inbjudna bolagen och maildialogen omfattar mer än 600 mail. Bolagen har visat på en generell öppenhet och vilja att föra en dialog med oss investerare.

När vi nu sammanfattar dialogerna kan vi konstatera att det är en stor spridning mellan de bästa bolagen som uppnått 90 procent av våra indikatorer och de som ligger sämre till i utvecklingen och bara har uppnått 40 procent av indikatorerna. En av indikatorerna har samtliga bolag uppfyllt: de har en policy för att hantera mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Den indika­tor som förbättrats mest under projektets tre år är att bolagen i högre utsträckning har utvecklat processer för att löpande identifiera och utvärdera risker kopplade till mänskliga rättigheter.

 

Aktivt arbete mot fattigdom

En grundorsak till att barnarbete och slav­liknande arbete förekommer är fattigdom. Investerargruppen har lagt extra kraft på att få företagen att hantera denna orsak genom att uppmuntra dem att utveckla program för att säkerställa att de småskaliga bönderna får en inkomst som de kan leva på. När vi började med dialogerna fanns det ett intresse för denna fråga och vi har sett det växa under projektets gång.

När vi inledde projektet 2018 fanns bara ett fåtal lagkrav om företag och mänskliga rättigheter på plats. Men det juridiska landskapet har förändrats och nu ser vi hur flera länder har antagit lagar och krav på tillbörlig aktsamhet. Den mest intressanta utvecklingen är dock den lagstiftning inom området som just nu utvecklas i EU och som sannolikt träder i kraft under 2021. Så även om projektet har avslutats kommer mänskliga rättigheter bli en allt viktigare fråga för företag att hantera och för oss som investerare att agera på.