Öhman och hållbarhet

Vi verkar i samklang med den omgivning och den framtid vi alla ska leva i.

Långsiktighet

Öhman tror att ett ekonomiskt system där företag och investerare tänker och agerar långsiktigt, dvs. söker att minimera den negativa och maximera den positiva påverkan på människor och miljö, är det bästa för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Ansvarsfullhet

Ansvarsfullt agerande av de företag Öhman investerar i är en förutsättning för att fondbolaget, över tid, ska kunna leverera på vårt kundlöfte: en attraktiv riskjusterad avkastning.

Hållbarhet

Öhmans definition av begreppet ”hållbarhet” baseras på de företagsaktiviteter som upprätthåller eller förbättrar förmågan hos ett företag att skapa ekonomiska och samhälleliga värden på lång sikt.

Inte skada andra

Öhman strävar efter att investera i bolag vars nuvarande intjäning och tillväxt inte äventyrar framtida, egna och/eller andra bolags möjligheter till intjäning och tillväxt.

Kännetecken på hållbara investeringar:

- Verksamheten bryter inte mot internationella normer och konventioner
- Utvecklar och erbjuder innovativa produkter och tjänster
- Agerar för att minimera den negativa påverkan på människor och miljö
- God affärsetik
- Sätter tydliga och mätbara mål