Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

EU:s nya regler för hållbarhetsrapporteringVad betyder det för bolagen?

Inledningsvis kommer taxonomiredovisningen enbart att fokusera på de branscher som står för störst utsläpp av växthusgaser, vilket innebär:

• Jordbruk och fiske
• Skogsbruk
• Tillverkningsindustri
• Elektricitet, gas, ånga och luftkonditionering
• Vatten, avlopp, avfall och sanering
• Transport
• Informations- och kommunikationsteknologi
• Bygg och fastighet

vad betyder det för bolagen?

Bolagen i de berörda branscherna ska redovisa intäkter från sina gröna affärsverksamheter. Vilka verksamheter som räknas som miljömässigt hållbara och vilka tröskelvärden som gäller för dem är tydligt definierade i taxonomin och detta baseras på den senaste vetenskapen om klimatet. Därmed kan vi som investerare känna oss trygga med att just den delen av bolagets verksamhet bidrar till klimatmålet. Det minskar också risken för ”greenwashing”, det vill säga att ett bolag talar om ett positivt hållbarhetsarbete som inte motsvaras av verkligheten. Efter hand kommer taxonomin att breddas med flera branscher och reglerna kommer att uppdateras och förfinas.

Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om hur taxonomin kommer att påverka bolagen. I ett första skede är det relativt få bolag som kommer att rapportera
taxonomi-intäkter, och de flesta gröna intäkterna kommer vara en mindre del av bolagens totala intäkter. Över tid räknar vi med att bolag vars andel taxonomiintäkter
ökar kommer bli attraktiva investeringar och tilldelas högre aktievärdering. Delvis för att investerare i allt större utsträckning vill investera i bolag som bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Men också för att en växande andel taxonomi-intäkter är ett tecken på hög innovationsgrad hos bolaget.

Mycket få företag är redan idag 100 procent taxonomianpassade, en översiktlig genomgång som vi gjort visar att Stockholmsbörsen endast når upp till en taxonomi-nivå på cirka sex procent. Bolagen kan visa sitt engagemang för klimatomställningen genom att öka andelen gröna affärsverksamheter över tid. Om de har låga mätetal idag så kan de sätta mål om att öka andelen taxonomiintäkter, vilket kan attrahera investerare. Rätt hanterat kan taxonomin vara en motor för innovation.

För oss investerare är det viktigt att även i fortsättningen analysera hela företaget. Ett företag ska redovisa sina gröna intäkter, men samtidigt måste vi säkerställa att affärsverksamheten bedrivs på ett hållbart sätt, bland annat att de gröna intäkterna inte motarbetar något av de sex klimatmålen. Idag är det alltför vanligt att bolag rapporterar sina gröna intäkter men missar att rapportera eventuellt negativ påverkan på miljö och samhälle. Det här är parametrar som redan idag fångas upp av Öhman Fonders hållbarhetsanalys.