EU:s nya regler för hållbarhetsrapporteringVad betyder det för dig som kund?

Vi på Öhman Fonder har sedan länge arbetat med ansvarsfullhet och hållbarhet och våra kunder har följaktligen redan hållbara fonder. Det innebär att EU:s nya regelverk varken påverkar våra fonders innehåll eller våra förvaltningsprocesser i någon större utsträckning.

vad betyder det för dig som kund?Eftersom våra fonder redan tar hänsyn till miljöfrågor och sociala aspekter i sina investeringar kommer vi att klassificera dem som så kallade artikel åtta-fonder* i enlighet med disclosure-förordningen, det vill säga att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Från 10 mars 2021 kan du ta del av våra utökade upplysningar om hur fonderna tar hänsyn till hållbarhetsrisker. Då får du ännu tydligare beskrivningar av hur vår investeringsprocess hanterar miljöfrågor, sociala frågor samt bekämpning av korruption och mutor. Informationen kommer finnas tillgänglig på vår hemsida och i fondernas informationsbroschyrer.

Från 2022 kompletterar vi informationen med uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är miljömässigt hållbara i enlighet med taxonomins två första miljömål. Ett år senare kompletterar vi med taxonomins fyra kvarvarande miljömål. På sikt är det tänkt att taxonomin ska utvidgas till att även omfatta sociala aspekter. De nya reglerna kan verka en smula kategoriska, men fördelen med taxonomin och disclosureförordningen är att alla fondbolag kommer att rapportera på samma sätt, viket gör det enklare för dig att fatta ett välinformerat investeringsbeslut.

*Gäller inte fonder som förvaltas under varumärket Nordnet.