Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

EU:s nya regler för hållbarhetsrapporteringVad betyder det för kapitalförvaltningen?

De två nya EU-regelverken, disclosure-förordningen och taxonomin, kommer kräva tydligare rapportering och ökad grad av mätbarhet vad avser klimatpåverkan, för såväl bolag som kapitalförvaltare.VAD BETYDER DET FÖR FÖRVALTNINGEN?

Disclosure-förordningen tvingar kapitalförvaltare att mäta och redovisa hållbarhetsarbetet och därmed göra det ännu tydligare i vilken utsträckning fonder och kapitalförvaltningsportföljer arbetar med hållbarhet. Rapporteringen kommer redovisa vad hållbarhetsarbetet ger för faktiska effekter på investeringarna. Transparensen kommer öka och då underlättas jämförelser mellan olika fonders hållbarhetsarbete.

”Det som förändras i närtid är hur vi återrapporterar vårt hållbarhetsarbete. Där ser vi disclosure-förordningen som ett sätt för oss att bli ännu bättre i vår kommunikation. Vi tydliggör hur vi arbetar med hållbarhet och vad det faktiskt får för effekt på de investeringar vi gör”, säger Jamal Abida Norling vd Öhman Fonder.

Taxonomi-reglerna kommer minska risken att kapitalförvaltare köper något som bara är hållbart på ytan. Risken för ”greenwashing” har ökat i takt med att hållbarhetsfrågan växt i betydelse. Taxonomin kommer sätta en standard för vad som är att anse som hållbart. Och bolagen kommer därmed bli mer angelägna om att deras affärsmodeller är i linje med regelverket, bland annat för att säkerställa finansiering från oss kapitalförvaltare. Regelverken kan förstärka trenden att hållbara företag ser större inflöde av kapital. Förhoppningen från EU är att dessa bolag sedan kan komma att både prestera bättre och ge bättre avkastning till sina aktieägare än andra bolag.

Detta kan i sin tur leda till att fler kapitalförvaltare börjar arbeta aktivt med hållbarhetsanalyser i sin förvaltning. Kanske kommer fler kapitalförvaltare arbeta systematiskt med integrerad hållbarhet i sin förvaltning och välja in hållbara bolag snarare än att välja bort bolag som inte anses möta hållbarhetskraven.

”Regelverken förändrar inte sättet vi förvaltar på här och nu. Våra fonder* förvaltas enligt samma ansvarsfulla ansats och vi väljer in hållbara bolag snarare än att väljer bort bolag som inte anses möta kraven. Vi strävar dock ständigt mot att förbättra vårt sätt att förvalta kapital och kommer att fortsätta utveckla vårt arbete även framöver”, säger Jamal Abida Norling.

Regelverket må vara kantigt idag men det sätter fokus på hållbarhetsfrågorna och kommer innebära att kapital söker sig till bolag med hållbara affärsmodeller.

*Gäller inte fonder som förvaltas under varumärket Nordnet.

Taxonomin ger nya möjligheter att skapa avkastning

Öhman Fonders ränteförvaltare Kristofer Klonadris bedömer att taxonomin får stor betydelse för kapitalflöden framåt och menar att när utgivare av obligationer får ett större tryck på att profilera sig hållbart så skapas nya intressanta avkastningsmöjligheter inom gröna obligationer.

”Marknaden talar redan idag om en grön obligationspremie, det vill säga att obligationer som finansierar hållbara projekt har en något lägre kreditpremie och är lite dyrare. Det är något jag bedömer kan accelerera med taxonomin” resonerar Kristofer som menar att det skapar möjligheter att leta efter utgivare av företagsobligationer som gör en hållbarhetsresa.

 

”För ett bolag som aktivt arbetar med att linjera affärsverksamheten med taxonomin kan det resultera i att obligationerna också får en högre värdering under resans gång. För oss som kapitalförvaltare gäller det att hitta de bolag som är på väg in i denna omställning och som vi bedömer har goda möjligheter att klassas som ett bolag med en verksamhet i linje med taxonomikraven. Då kan även värderingen på bolagets obligationer bli högre och vi kan skapa avkastning åt våra fondkunder längs vägen.”

Kristofer menar vidare att likviditeten på den gröna obligationsmarknaden också gynnas av taxonomin i takt med att kapital i ökad utsträckning söker sig till hållbara affärsmodeller. Det anser han berättigar en högre premie för gröna obligationer än vad som är fallet idag: ”Skillnaden mellan gröna och vanliga företagsobligationer borde vara större, speciellt för gröna företagsobligationer som kommer vara i linje med taxonomin.”