EU:s nya regler för hållbarhetsrapporteringVad blir effekten på klimatet?

Målet med Parisavtalet är att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader Celsius fram till år 2050, men det går för långsamt. Med dagens takt når vi inte koldioxidneutralitet förrän år 2100.

Vad blir effekten?

De tekniska innovationer som behövs för hållbar ekonomi finns redan idag och det är ingen brist på kapital som letar efter avkastning. Målen med EU:s regelverk är att först hjälpa till att identifiera tekniska lösningar och hållbara innovationer och sedan styra kapital till dessa affärsverksamheter, så att verksamheterna kan skala upp. Då kan målet nås.

EU:s nya regelverk underlättar för investerare att sätta och redovisa tydliga och vetenskapliga klimatmål. Reglerna definierar även vad som är en grön investering och en grön intäkt, vilket kommer göra det lättare för fondkunder som vill göra urval utifrån miljöaspekter. Än är det för tidigt att säga om dessa insatser kommer att vara tillräckliga och om omställningen sker fort nog. En sak vi kan vara säkra på är däremot att detta inte är de sista regulatoriska stegen EU tar, kraven kommer skärpas med tiden. Andra aktiviteter som ligger utanför de två nya regleringar vi diskuterar i denna skrift, kommer att påverka. Exempelvis skärpte EU nyligen handeln med utsläppsrätter, vilket leder till högre kostnader för företag som släpper ut koldioxid. Det gör det än mer attraktivt att investera i innovativ klimatvänlig teknologi.

Det finns en stark tro på att taxonomin med tiden kan göra skillnad tack vare att regelverket är tvingande. De många frivilliga rapporteringsstandards som finns idag har inte levererat de nödvändiga förändringarna som behövs.

Sammanfattningsvis kan de nya reglerna leda till att det blir lättare för investerare att sätta klimatmål, enklare för fondkunder som vill investera hållbart och i slutändan att EU kan nå målet med Parisavtalet. Men sannolikt kommer ytterligare åtgärder att krävas.