EU:s nya regler för hållbarhetsrapporteringVår filosofi och vårt arbetssätt

Vi på Öhman Fonder har ett enda uppdrag och det är att ge våra kunder robust avkastning på lång sikt. För oss är hållbarhet en självklarhet. Långsiktighet genomsyrar vårt agerande och är också förklaringen till vårt hållbarhetsfokus.Jamal

För att uppnå robust långsiktig avkastning

måste vi och de bolag vi investerar i, verka i samklang med omgivningen och framtiden. Därför är hållbarhetsanalysen en självklar del i den traditionella finansiella analysen.

Resurser, tillgångar och samhällen får inte missbrukas

för kortsiktiga vinster. Vi måste förvalta det förtroende vi har fått av våra kunder och investera, inte bara så att kapitalet växer, utan så att det växer på ett ansvarsfullt sätt.

Vi skapar mervärde till våra kunder

genom att på ett aktivt och ansvarsfullt sätt rikta kundernas kapital till investeringar i rimligt värderade företag som bidrar till lösningar på världens utmaningar och som genom hållbara affärsmodeller kan vara morgondagens vinnare.

Vi har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor ända sedan 1990-talet

- på den tiden pionjärer med etiska aktiefonder, och vi kommer fortsätta att arbeta långsiktigt och ansvarsfullt.

Att EU verkar för en standardisering är i grunden positivt och bidrar till både ökad transparens och jämförbarhet, men inte minst så bidrar det till ett ökat fokus på hållbarhet och till en långsiktigt mer effektiv allokering av kapital.

EU:s regler kan framstå som fyrkantiga, men ambitionen är god och med tiden kommer det bidra till att det utvecklas än bättre verktyg för att jämföra och utvärdera investeringar och affärsmodeller ur ett helhetsperspektiv. Ramverket premierar inte bara de bolag som redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, även bolag som precis påbörjat sitt arbete men ökar ansträngningarna uppmuntras, vilket är en förutsättning för att nå målet.

Vi är fast beslutna

att verka i samklang med vår omgivning och vår erfarenhet säger oss att hållbar kapitalförvaltning handlar om långsiktighet, ansvar och ett aktivt ägande.

Det är så vi låter kapitalet växa med uppgiften.

Här och nu och för kommande generationer.