Bolagsstyrning: Företags påverkan på klimatlagstiftningen

Som professionell investerare har vi ett ansvar för att medverka till minskad negativ klimatpåverkan. Globala klimatförändringar är en av dagens mest allvarliga utmaningar och påverkar redan idag våra investeringar. Forskare världen runt, inklusive FN:s klimatpanel (IPCC), rapporterar regelbundet att dessa frågor kräver brådskande och omfattande åtgärder för att begränsa uppvärmningen till högst 2 grader Celsius över förindustriell nivå och för att undvika potentiellt katastrofala effekter på världsekonomin. Vi inser att klimatförändringar kommer att utgöra stora risker och möjligheter för oss som investerare. Vi arbetar för att mildra dessa risker och utnyttja möjligheterna.

Företagens påverkan på lagstiftningsprocesser

Sedan FN:s konvention om klimatförändringar (UNFCCC) undertecknades 1992 har politiker världen över vidtagit åtgärder med en ständigt ökad intensitet, vilket i sin tur lett till ökade krav på företagen. Medan allt fler företag tydligt har uttryckt stöd för en klimatvänlig politik och spelar en konstruktiv roll i de politiska diskussionerna är samtidigt många också medlemmar i branschorganisationer, tankesmedjor och andra tredjepartsorganisationer som motarbetar en politik som ska mildra klimatriskerna.

Även om ett företag i sin publika kommunikation har uttryckt stöd för de klimatvetenskapliga slutsatserna finns risken för indirekta lobbyverksamhet i fel riktning genom medlemskap i branschorganisationer eller andra nätverk som har tagit ställning mot en positiv klimat politik.

Vi anser att företagen ska vara konsekventa i sitt politiska engagemang och att de ska säkerställa att alla påverkansprocesser som utförs på deras vägnar eller med deras stöd anpassas till vårt gemensamma intresse för ett säkert klimat, vilket i sin tur skyddar det långsiktiga värdet i våra portföljer inom alla sektorer och tillgångsklasser.

Vår förväntan är att när företag engagerar sig i offentligt beslutsfattande (direkt eller indirekt), ska stödja kostnadseffektiva politiska åtgärder för att begränsa klimatriskerna och stödja en ordnad övergång till en fossil oberoende ekonomi.

Öhman agerar

Öhman har skrivit under ”Principles for Responsible Investment” och ställt sig bakom ”Investor Expectations on Corporate Climate Lobbying”.

Öhman bedriver dialog med ett antal stora bolag med målsättningen att bolagen:

  • ska stödja en politik som syftar till att mildra klimatriskerna och begränsa en temperaturhöjning till 2 grader Celsius över förindustriell nivå. Det ska gälla alla engagemang som bedrivs av bolaget direkt och indirekt via organisationer som agerar på företagets vägnar
  • utvecklar styrprocesser som säkerställer att all direkt och indirekt politiskt engagemang är i enlighet med bolagens ställningstaganden. Det innebär att styrelsen är ansvarig för att fastställa processer för övervakning, granskning och rapportering av klimatpolitiska engagemang och att de upprättar processer för att säkerställa konsekvens i företagets offentliga policypositioner
  • identifierar alla klimatpolitiska engagemang som bedrivs av företaget, antingen direkt eller indirekt, och bedöma om huruvida detta engagemang är anpassat till företagets ställning för klimatförändringar och stöder kostnadseffektiva politiska åtgärder för att mildra klimatrisker
  • agerar i de situationer där effekten av direkt eller indirekt påverkan på offentligt beslutsfattande inte är i enlighet med företagets ställningstagande. Det kan innebära att bolaget offentligt redovisar väsentliga skillnader mellan bolagets och organisationens ställning, att bolaget försöker påverka organisationen att ända hur organisationen agerar eller att kräva att organisationen inte tar ställning i klimatfrågan. Som sista utväg kan företaget avbryta medlemskapet eller stödet till organisationen
  • Bolagens förbättrade processer leder till att bolagen bidrar till att flera av de globala hållbarhetsmålen, främst mål 13 (vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser), mål 14 (bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling) och mål 15 (skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald) uppfylls.
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Kontakt

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar
Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se