Miljö: Hållbara proteinkällor

År 2050 kommer världens befolkning att uppgå till över 10 miljarder människor. Med denna växande befolkning kommer också en växande efterfrågan på mat och på protein, vilket spelar en viktig roll i våra dieter. Världen måste utveckla sätt att möta detta behov på ett hållbart sätt för att hantera riskerna kring klimatförändringar och livsmedelssäkerhet. Att producera protein nu och i framtiden på sätt som ligger inom vår planets begränsade resurser är en viktig utmaning för dagens livsmedelsföretag, kapitalmarknader och samhälle som helhet.

För närvarande är en stor del av världens befolkning beroende av kött för sina proteinintag – av vilket cirka 70 procent produceras industriellt (enl. FAIRR). Den industriella köttindustrin är förknippad med betydande miljörisker och folkhälsoproblem, såsom framväxt av antibiotikaresistenta bakterier och utbrott av pandemier som fågelinfluensa. Dessutom står köttproduktionen för cirka 15 procent av växthusgasutsläppen, mer än den globala transportsektorn. Forskning från Chatham House har visat att det inte kommer att vara möjligt att begränsa temperaturhöjningarna till under 2 ° C – det mål som man enades om vid FN: s klimatförhandlingar 2015 – om animalieproduktion och konsumtion inte minskas.

Utvecklingen handlar inte om att helt utesluta köttprodukter, men företag och konsumenter kommer att behöva förändra produktions- och konsumtionsmönster. Andra proteinkällor som till exempel fisk kommer att öka betydelse.

Hållbart fiske

Världshaven är mänsklighetens viktigaste gemensamma resurs. Fisk och skaldjur är en viktig proteinkälla samtidigt som fiske är en viktig industri i många länder och bidrar till ekonomisk utveckling och utveckling av lokalsamhällen. En miljard människor, de flesta i utvecklingsländer, är beroende av fisk som huvudsaklig proteinkällor samtidigt som 10 procent av världens befolkning får sin sysselsättning och inkomst från fiske.

Fiskeri och vattenbruk/akvakultur är viktiga källor till mat, näring, inkomst och försörjning för hundratals miljoner människor runt om i världen och har vuxit i betydelse tack vare en viss förbättring av vissa fiskbestånds tillstånd som ett resultat av förbättrad fiskeförvaltning. Dessutom är fisk en av de mest omsatta livsmedelsprodukterna globalt med mer än hälften av fiskexporten från utvecklingsländer. Många experter lyfter fram den enorma potentialen med ett hållbart fiske för ökad livsmedelssäkerhet och näringsrik kost när världens befolkning ökar.

Men allt mer forskning tyder på att det marina livet överexploateras med ökad risk för allvarliga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. I dag är ungefär en tredjedel av bedömda fiskpopulationer överfiskade och över hälften är utfiskade (FAO 2016). En ökad andel odlad fisk ökar trycket på lokala ekosystem med risk för allvarliga miljöproblem samtidigt som det ökar risken för global spridning av lokala miljöproblem.

Positivt engagemang från investerare kan styra företagen i fiskindustrin mot mer hållbara strategier som både är bra för affärerna samtidigt som det är positivt för miljö och lokalsamhällen.

Det är idag möjligt för företagen att undvika olagligt fångad fisk och istället stödja välskött fiske och fiskodlingar som är certifierade.  Det viktigaste första steget som ett företag kan ta mot ett ansvarsfullt beteende är att formulera och anta en ansvarsfull policy. En sådan policy innebär att man undviker dåligt hanterat fiske och begränsar produktion och försäljning till ”hållbart fiske”. Det innebär också ett åtagande om kontinuerlig förbättring och insyn med ambitiösa mål i framtiden. Flera riktlinjer, såsom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske, har utvecklats för att främja ett hållbart fiske och kan fungera som ett underlag för en policy.

Öhman agerar

Öhman bedriver dialog med ett antal stora aktörer i fiskbranschen för att få dem förbättra sitt arbete med ansvarsfullt fiske. Målsättningen med dialogerna är:

  • Att styrelsen är ansvarig för hållbarhetspolicyn och har processer för att övervaka implementering och efterlevnad
  • Att företaget säkerställer att hållbarhetsaspekter är integrerade i affärsstrategin
  • Att företaget har riskhanteringssystemen som inkluderar hållbarhetsrisker
  • Att företaget har satt mål med hållbarhetsarbetet
  • Ökad transparens
  • Att bolagen deltar i flerpartsdialoger med forskare och konkurrenter för att förbättra hela sektorn och lära av varandra.
  • Bolagens förbättrade processer leder till att bolagen bidrar till att flera av de globala hållbarhetsmålen, främst mål 12 (säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster) och mål 14 (bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling) uppfylls.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Kontakt

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar
Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se