Vi har tagit pulsen på Sveriges kommuner och landsting

I samarbete med Kommunalekonomernas förening (KEF) har Öhman tagit pulsen på Sveriges kommuner, landsting och regioner när det gäller finansiella placeringar, hållbarhet och behov av utbildning i finansiella frågor.

70 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner förvaltar sina tillgångar helt eller delvis genom egen regi, medan 46 procent gör detta genom att överlåta förvaltningen till en bank eller annan finansiell aktör (s.k. diskretionär förvaltning).

Skuldförvaltning ökar

Kommunerna, landstingen och regionerna är rörande överens om att skuldförvaltningen kommer att fortsätta öka till skillnad mot likviditetsförvaltningen. Två tredjedelar av intervjupersonerna bedömer att skuldförvaltningen kommer att öka under de närmaste tre åren och närmare hälften av de tillfrågade tror att likviditetsförvaltningen kommer att minska.

Pris avgörande vid val av finansiell aktör

Vid val av finansiella leverantörer är priset den mest avgörande faktorn hos kommunerna, landstingen och regionerna. Tre fjärdedelar av de tillfrågade angav priset som den viktigaste faktorn vid upphandling av finansiella tjänster. Därefter menade närmare hälften av intervjupersonerna att leverantörens hållbarhetsarbete och rutiner är avgörande – till och med viktigare än den historiska avkastningen.

Finansförvaltning integrerad i hållbarhetsarbetet

Mer än hälften av Sveriges kommuner, landsting och regioner anger att de har uppdaterade finanspolicies på plats eller kommer att uppdatera dem under 2017. Lika många anger att finansförvaltningen redan nu är helt eller delvis integrerad med organisationens övergripande hållbarhetsarbete.

Växande hållbarhetsfokus

Hållbarhetsfokuset inom Sveriges kommuner, landsting och regioner växer. I dagsläget är det visserligen betydligt vanligare att ”välja bort“ genom defensiv exkludering än att aktivt arbeta med olika hållbarhetsfrämjande åtgärder. Men trenden pekar mot nya strategier att placera i bolag utifrån deras hållbarhetsarbete. 20 procent av de tillfrågade anger att de kommer att emittera en grön obligation under 2017/2018. Gröna finanser verkar vara här för att stanna.

Ökat samarbete och utbildning efterfrågas

Intervjupersonerna vill ha mer tid till sitt finansiella arbete, samtidigt som de önskar mer utbildning och ett ökat samarbete med institutioner i en liknande situation. Färre än en femtedel har idag något samarbete med andra kommuner, landsting eller regioner.

Bakgrund och fullständig rapport

Kommunpuls är framtagen av undersökningsföretaget Sic Insight på uppdrag av Öhman. Undersökningen har som syfte att ta pulsen på kommuner, landstings och regioners hållbarhetsarbete kopplat till finansiell förvaltning, samt undersöka hur utbildningsbehovet ser ut inom dessa organisationer. Undersökningsresultaten skapar även ett underlag för att mäta utvecklingen över tid genom årligen återkommande pulsmätningar.

Datainsamlingen gjordes genom en elektronisk webbenkät. Urvalet bestod av 299 kontaktadresser till ekonomi- och finanschefer som hämtades in från Öhmans och Kommunekonomernas Förenings (KEF) kontaktregister. Datainsamlingen pågick under perioden 4 till 25 april och genererade totalt 84 kompletta svar.

Läs gärna produktblad och fullständig rapport via länkar nedan.

Kontaktpersoner