Personuppgiftslagen (PuL)

När du anmäler dig som fondsparare hos Öhman Fonder lämnar du vissa personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att behandlas i vårt dataregister. En ansökan/anmälan innebär samtycke till behandling av de personuppgifter du lämnat. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen. Öhman Fonder (fondbolaget) är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvarig:
E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837
103 98 Stockholm

Ändamål

Personuppgifter som du lämnar i samband med att detta avtal ingås eller som samlas in och registreras i samband med administration av tjänsten, används för att fullgöra fondbolagets rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Uppgifterna används också fortlöpande av fondbolaget för administration och fullgörelse av ingångna avtal. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används för fondbolagets marknadsföring av fonder. Tekniker som kan komma att användas i marknadsföringen innefattar bland annat telefon, e-post, adresserad direktreklam samt elektroniska reklamutskick.

Insamling av uppgifter

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från kunden i samband med att avtal träffas. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter du har med fondbolaget. Vidare sker uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR).

Kundens rättigheter

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av fondbolaget kan du skriftligen begära detta hos fondbolaget. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Anmälan om att du som kund motsätter dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål kan skriftligen göras till fondbolaget. Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till fondbolaget.

Telefon 020-52 53 00

E-postadress: fonder@ohmanfonder.se