Tillsyn och tillstånd

Öhman Fonder står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Öhman Fonder har därutöver tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och vissa andra tjänster enligt samma lag. Öhman Fonder har således följande tillstånd:

  • Tillstånd att bedriva fondverksamhet
  • Tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Tillstånd att ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som ingår i en investeringsfond som förvaltas av Öhman Fonder
  • Tillstånd att lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap LIF
  • Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet

För mer information besök Finansinspektionens hemsida:www.fi.se