Öhman värd för PRI:s nordiska rundabordssamtal i december

12 september, 2017 • Nyheter

Öhman är som enda nordiska kapitalförvaltare invald i PRI:s ”Advisory committee on ESG integration in credit ratings”. I kommittén arbetar vi tillsammans med globala aktörer för att ESG-faktorer ska inkluderas i kreditbetyget.

Projektet startades 2015 och kommer att pågå under ett flertal år framöver. De senaste året har vi tagit de första stegen i arbetet och kartlagt varför ESG-faktorer är viktiga i kreditrating, om, och i så fall hur, faktorerna inkluderas i kreditrating och investeringsbeslut. Vi har även tittat närmare på vilka luckor som finns mellan investerares syn på hållbarhetsanalys inom kreditbetyg och ratinginstituts syn på sin roll.

Senaste rapport från PRI:s arbete med kreditbetyg

I somras publicerade PRI rapporten ”Shifting perception: ESG, credit risk and ratings – part 1: The state of play”  och nedan följer en kortfattad sammanfattning av de viktigaste budskapen;

  • ESG-faktorer är en viktig fråga i kreditrating och både investerare och ratinginstitut önskar ökade resurser till integrering av hållbarhetsfrågor i sina respektive affärsverksamheter.
  • Synen på vilka ESG-faktorer som är väsentliga i kreditrating skiljer sig åt. Ratinginstituten ser på risken att ett bolag ska gå i konkurs medan investerare bedömer risken utifrån marknadsrisken.
  • Ratinginstituten inkluderar redan många ESG-faktorer i sin kreditrating men måste förbättra beskrivningen av faktorerna samt hur de påverkar, eller inte påverkar ratingen.
  • Globala investerare kämpar fortfarande med att integrera ESG-analys i investeringsbeslut då hållbarhetsavdelningar/analys är separerade från själva förvaltningen.

Nästa steg är rundabordssamtal runt om världen

Nästa steg för PRI:s arbete är att hålla ett antal rundabordssamtal i finansiella center runt om värden (New York, Beijing/Hong Kong, London, Sidney och Stockholm). Målet är att öka kunskapen om hur hållbarhetsfrågor påverkar finansiell avkastning inom krediter.  I de regioner där hållbarhetsanalys redan är väletablerat är målet att samla marknadsaktörer för att tillsammans vidareutveckla integrering av hållbarhetsfaktorer i kreditanalysen.

Öhman värd för nordiskt rundabordssamtal i december

I norden har vi kommit långt i integrering av hållbarhetsfrågor och fokus på mötet i Stockholm kommer vara hur vi tar integrering av ESG-faktorer vidare i kreditrating och kreditanalys. Vår roll som värd är att bjuda in aktörer i marknaden, ratinginstitut, bankers kreditanalysavdelningar med flera och skapa förutsättningarna för ett givande samtal där idéer kan flöda fritt. Rundabordssamtalet kommer att ske på Öhmans kontor den 5 december. Vi ser samtalet som en fantastisk möjlighet för oss att vara med och vidareutveckla hållbara finansiella marknader.

Läs mer om arbetet i PRI:s advisory committee on ESG integration in credit ratings” här.

Kontaktpersoner

Erika Wranegård

Ränteförvaltare och hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 25
erika.wranegard@ohman.se


Ulrika Lindén

Ränteförvaltare och hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 58 54
ulrika.linden@ohman.se