Den globala konjunkturen uppvisar fortsatt styrka

7 december, 2017 • Marknadskommentarer

Stockholmsbörsen utvecklades svagt under november månad och börsens index noterade en nedgång med knappt 3,5 procent. Detta var sämre än utvecklingen för många andra marknader där exempelvis den amerikanska aktiemarknaden steg med 2,5 procent mätt i svenska kronor, medan ett europeiskt index föll marginellt och index för tillväxtländerna steg marginellt.

Ett globalt index steg samtidigt med 1,5 procent under november. Under samma månad föll också svenska räntor medan amerikanska och europeiska räntor var förhållandevis oförändrade. Rörelserna på företags- och bostadsobligationer i Sverige var förhållandevis små. Kronan försvagades tydligt mot euron men var relativt oförändrad mot den amerikanska dollarn som försvagades under perioden.

Jamal Abida Norling, Head of Asset Allocation, i samspråk med Agneta Jakas Rosengren, Chief Process Officer.

Den svagare utvecklingen för Stockholmsbörsen och den svenska kronan kommer således samtidigt som den svenska bostadsmarknaden uppvisar svaghetstecken och prisfall i exempelvis Stockholmsregionen. Uppskattningar tyder på att prisfallet på bostäder i Stockholmsregionen sannolikt redan kan uppgå till så mycket som 10 procent. Svensk bostadsmarknad har under en tid uppmärksammats internationellt för kraftigt stigande priser och som en potentiell risk för svensk ekonomi. Utländska investerare uttrycker just nu också en stor oro för svensk bostadsmarknad och svenska banker. Vi ser även tecken som tyder på att utländska investerare reducerar sin exponering mot Stockholmsbörsen och svenska banker, något som kan vara en delförklaring till den svaga utvecklingen på Stockholmsbörsen och den svagare kronan.

Svag svensk bostadsmarknad i en stark global konjunktur

Den globala konjunkturen verkar fortsätta att utvecklas väl och indikatorer för det aktuella konjunkturläget pekar på generellt god fart. Trots att det konjunkturella uppsvinget som vi nu upplever redan varat i ett år så överträffar den ekonomiska statistiken analytikerkårens förväntningar. Överraskningsindex som mäter utfallet för ekonomisk statistik i förhållande till förväntningar är på mycket höga nivåer i exempelvis USA, Euroområdet och G10 i stort. Samtidigt pekar enkäter som exempelvis inköpschefsindex på generellt mycket hög aktivitet och visar få tecken på avmattning. I Sverige har hushållens konfidensindikator hittills inte heller påverkats i någon större utsträckning av oron kring bostadsmarknaden. Den starka arbetsmarknaden är sannolikt en viktig förklaring till hushållens fortsatt goda humör.

Den positiva utvecklingen av global ekonomi ger stöd och är sannolikt en bidragande orsak till minskat fokus på geopolitiska oroshärdar. Det amerikanska skattereformpaketet har dock i allra högsta grad varit i fokus under november. En version av förslaget godkändes av representanthuset i mitten av månaden och kongressen godkände till slut efter månadens utgång en version av förslaget. Nu återstår arbetet med att jämka samman de två versionerna.

Huvudtesen är god, men något avtagande fart i konjunkturen

Det ser med andra ord ut som att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas väl, om än successivt i något mer måttlig fart. Det ger goda förutsättningar för aktiemarknaden ytterligare en tid framöver. Vi är dock långt in i värderingscykeln och centralbankerna arbetar aktivt för att reducera stimulanserna. Mot bakgrund av den mycket starka utvecklingen på världens aktiemarknader under det senaste året har dock risken för rekyler ökat.

Vad som utlöser en rekyl är alltid svårt att förutspå men ett scenario med något avtagande tillväxttakt, i kombination med successivt stramare penningpolitik, kan mycket väl leda till att investerare börjar ifrågasätta huruvida konjunkturen är stark och uthållig nog och om dagens värdering av aktiemarknaden verkligen kan motiveras. Ett scenario som detta har förhållandevis hög sannolikhet att inträffa och kan mycket väl leda till en rekyl i storleksordningen 15–20 procent. Betyder detta att vi är negativt inställda till aktiemarknaden idag? Nej, vi tycker fortsatt att den konjunkturella bilden är god, trots den avtagande tillväxttakten. Vi vet att värderingen är hög och det gör att vi är än mer vaksamma på konjunkturutvecklingen. Vi tar med andra ord så klart hänsyn till rådande förutsättningar, både vad gäller värdering och konjunktur. Givet de förutsättningar som vi ser idag anser vi att det är motiverat med en viss övervikt i aktiemarknaden, men den förhöjda rekylrisken gör samtidigt att vi inte väljer att övervikta aktier kraftigt då den potentiella riskkompensationen bedöms vara förhållandevis måttlig. Detta innebär också att vi noga följer utvecklingen och är beredda att reducera risken om vi ser att förutsättningar håller på att försämras ytterligare.

Alltså, konjunkturen ser fortsatt stark ut, men vi tror att tillväxttakten kommer att avta. En recession ser fortsatt avlägsen ut givet att vi undslipper allvarliga exogena chocker. För svenskt vidkommande får vi fortsätta följa utvecklingen på bostadsmarknaden då den potentiellt utgör ett mycket stort problem för svensk ekonomi. Å andra sidan är en korrektion på bostadsmarknaden i storleksordningen 15 procent, under en period då den globala konjunkturen är starkare än på länge, kanske det bästa som kunde hända. Detta är förstås förutsatt att det stannar vid 15 procent eller mindre…

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Chief Investment Officer, Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se