Grönt är skönt – exploderande efterfrågan på gröna obligationer

8 juni, 2017 • Nyheter

Marknaden för gröna obligationer växer explosionsartat. Från att Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen har totalt 200 miljarder dollar emitterats med syfte att finansiera hållbara projekt. Vår ränteförvaltare Erika Wranegård gjorde nyss en resa till Nederländerna där fokus var att studera investeringsmöjligheterna inom hållbara vattenprojekt. I det här nyhetsbrevet samtalar vi med henne om de insikter hon fick under resan och marknadens utveckling i allmänhet.

Marknaden för gröna obligationer har vuxit mycket snabbt – kommer vi att fortsätta se en liknande utveckling?

Absolut – vi fortsätter att se ett starkt intresse från investerare. De senaste åren har kunskapen, och därmed investeringsviljan, höjts betydligt. På utbudssidan ser vi att fler och fler länder ansluter sig till marknaden. Under förra året började exempelvis Kina lansera gröna obligationer, något som givetvis bidrog till att stärka utbudet av investeringsmöjligheter.

Kan du kort förklara vad som definierar en grön obligation?

En grön obligation är ett sätt för exempelvis stater eller bolag att låna upp finansiering till ett specifikt hållbarhetsprojekt. Emittenten följer oftast Green Bond Principles ramverk, vilket består av fyra grundpelare. Dessa handlar om vad det upplånade kapitalet används till, hur projektet utvärderas, transparens kring hantering av upplånat kapital samt rapportering. När vi på Öhman granskar en grön obligation tittar vi på att den uppfyller ramverket. Givetvis utvärderar vi även varje investeringsmöjlighet utifrån vår egen bolags- och hållbarhetsanalys.

Hur kom det sig att du åkte till Nederländerna för att lära dig om vatten?

Vatten har en mycket tydlig koppling till världens hållbarhetsutmaningar. I takt med att jordens befolkning ökar i antal ökar efterfrågan på vatten drastiskt. För att denna ökade efterfråga inte ska leda till klimatförstörelse, och följaktligen enorma kostnader, krävs satsningar i vatteninfrastruktur. OECD har estimerat de ekonomiska kostnaderna om inga investeringar görs till flera hundra miljarder dollar per år. Nederländerna har en lång historia av att vara beroende av, och även värna, sina vattenresurser. Därför samlades en grupp europeiska förvaltare där för att lära sig mer inom området.

Du nämner starka ekonomiska skäl för att investera i hållbara lösningar. Finns det något som hindrar marknadsutvecklingen?

Den största bromsklossen är förmodligen bristen på investeringsmöjligheter. Det var något som blev tydligt under resan till Nederländerna. Vid slutet av resan, när vi i två dagar fått lära oss om behovet av mer investerat kapital, presenterades endast ett konkret investeringsalternativ inom vatten!

Vad är anledningen till denna mismatch mellan investeringsvilja och investeringsmöjligheter?

För att fler emittenter ska ansluta sig till marknaden krävs att bolagen förbättrar sin kunskap om hur hållbarhet kan stärka affärsmodellen. Men man ska inte glömma att marknaden rör sig snabbt i rätt riktning. I Sverige utreds för närvarande hur vi kan förbättra marknaden för gröna obligationer. Det ska bli spännande att läsa vad utredningen presenterar i december. Exempelvis skulle Sverige kunna följa Polen och Frankrikes spår och lansera en grön statsobligation. När vi ser en obalans mellan tillgång och efterfrågan, som råder på den gröna obligationsmarknaden just nu, ger det en god avkastning för investerare som får tilldelning i primärmarknadstransaktioner.

Vilken roll spelar en aktör som Öhman för att driva utveckling framåt?

Öhman, och även andra förvaltare, fyller en viktig funktion genom att lyfta frågan om hållbara investeringsmöjligheter hos bolagen. På så vis pressar vi på för att höja medvetenheten och kompetensen på området. Hållbart kapital startade som en gräsrotsrörelse och drivs fortfarande till stor del av ett personligt engagemang. Att aktörer som Öhman också engagerar sig i frågan påskyndar givetvis utvecklingen.

Ordet ”gräsrotsrörelse” är nog inte något alla förknippar med kapitalförvaltning!

Nej, inte historiskt sett. Men kapitalförvaltning handlar om att förvalta kapital på bästa sätt till nästa generation. Med ökad insikt om människans miljöpåverkan ser kapitalägare nu ett behov av en ansvarsfull förvaltning. Ett exempel är utvecklingen efter att Donald Trump valdes till president. Hans tillträde innebar att inflödet i hållbart kapital ökade markant. Även Kinas omställning till en grön ekonomi är drivet av befolkningens önskan om en hållbar miljösituation. På så vis är det en gräsrotsrörelse – en rörelse vi på Öhman gärna vill bidra till.

Kontaktpersoner

Erika Wranegård

Ränteförvaltare och hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 25
erika.wranegard@ohman.se