Öhman Sverigefond byter namn till Öhman Sverige Smart Beta

22 mars, 2017 • Nyheter

Öhman Fonder har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Öhman Sverigefond.

Förändringen är en naturlig del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förtydliga vårt kunderbjudande för att anpassa oss till vår omvärld och möta behoven från våra fondsparare. Förändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning, avgiftsstruktur eller risknivå. De viktigaste förändringarna som genomförts i fondbestämmelserna är:

  • Fonden byter namn till Öhman Sverige Smart Beta och får en etisk profil. Fonden kommer fortsättningsvis att förvaltas i enlighet med Öhmans policy för hållbara, ansvarsfulla och etiska placeringar.
  • Fonden får möjlighet att använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. Tidigare har fonden använt derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Fonden får därtill ingå derivatkontrakt direkt med en motpart (OTC). Detta kommer dock inte att förändra fondens risknivå.
  • Fonden tillförs möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel på en reglerad marknad.
  • Vid förvaltningen av Fonden får även användas tekniker och instrument (exempelvis värdepapperslån) för att skapa hävstång i Fonden.
  • Fondens målsättning har förtydligats för att betona att fonden har som målsättning att överträffa index och att den således är en aktivt förvaltad fond. Förtydligandet innebär ingen förändring i fondens placeringsinriktning.

I övrigt är ändringarna endast redaktionella ändringar och anpassning till rådande lagar och föreskrifter.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se