Takten i tillväxten mattas

7 juni, 2018 • Marknadskommentarer

Under årets första fem månader har aktiemarknadens utveckling varit slagig, volatil. Efter den inledande oron för stigande inflation och räntor i USA stabiliserades utvecklingen successivt och april månad och inledningen av maj bjöd på stigande aktiemarknader. Efter att avkastningen var upp nästan fyra procent som mest i maj reverserades utvecklingen och Stockholmsbörsen slutade månaden på marginellt minus.

Även globala aktiemarknaden steg under månadens inledning, men även här backade utvecklingen under månadens andra halva mätt i dollar. I kronor mätt blev dock utvecklingen god och globala aktiemarknaden avkastade drygt en procent under maj. Index för aktiemarknaden i tillväxtländerna uppvisade dock svag utveckling och slutade på minus. Trots vändningen nedåt har aktiemarknaderna fram till och med maj månads utgång genererat en mycket god avkastning mätt i svenska kronor. Ett globalt index har givit en avkastning på 8 procent, Stockholmsbörsen har givit en avkastning på 4 procent medan index för tillväxtländerna per sista maj stannade på 6 procent i kronor mätt. Mot den här bakgrunden frågar vi oss nu om det är värt att ta mer risk när konjunkturen styr bolagsvinsterna?

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer på Öhman.
Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer på Öhman.

En viktig förklaring till den goda avkastningen på utländska aktier är försvagningen av kronan. Per den sista maj hade kronan försvagats nästan 8 procent mot amerikanska dollarn och 4,5 procent mot euron sedan årsskiftet. Det som föranledde den negativa vändningen på börsen var kombinationen av att undantaget från strafftullarna upphörde för ett flertal av USA:s handelspartners och en politisk oro i Italien. Den initiala oron för nyval i Italien dämpades när president Mattarella gav klartecken till Conte som premiärminister. Italiens nya regering är en koalition mellan populistiska Femstjärnerörelsen och det högerextrema partiet Lega. Den nya regeringen karaktäriseras av EU-skepsis vilket gör att det sannolikt kommer att bli svårare för EU att formulera en gemensam politik. Den nya regeringens finanspolitiska agenda riskerar också att bli en dyr historia med signifikant ökad skuld som följd. Den politiska situationen väckte också spekulationer om att Italien ska gå samma väg som Storbritannien och lämna eurosamarbetet.

Nivå och riktning

Vid sidan av oron för ett globalt handelskrig och en ny eurokris fortsätter den globala konjunkturen att utvecklas förhållandevis väl. Amerikansk ekonomi ser ut att tuffa på i god fart och den amerikanska arbetsmarknaden uppvisar styrka med många nya sysselsatta och rekordlåg andel arbetslösa för den här cykeln. Inflationen är visserligen uppåtgående, men med måttliga löneökningar ser det ut som att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kan fortsätta höja i en avvägd takt. Även i Europa ser ekonomin ut att utvecklas väl, om än i en mer dämpad hastighet än tidigare och detsamma gäller för svensk ekonomi. Inflationstrycket i Europa är relativt modest och en åtstramning av penningpolitiken ser fortsatt avlägsen ut och de låga räntorna består sannolikt ännu en tid. Bilden av den globala konjunkturen idag är med andra ord en konjunktur som utvecklas relativt väl, om än i något mindre synkroniserad takt jämfört med 2017. Penningpolitiken blir samtidigt successivt mindre stimulativ, men utan att vara restriktiv.

Den naturliga följdfrågan blir naturligtvis om riktningen härifrån är i positiv eller negativ riktning. Flertalet makroekonomiska indikatorer av realtidskaraktär tyder på en successivt avtagande tillväxttakt. Denna utveckling kan också skönjas i hur den inkommande ekonomisk statistiken ser ut i förhållande till förväntningarna i så kallade överraskningsindex, som i förhållande till förväntningarna under året indikerat en allt svagare konjunktur. Även ledande indikatorer tyder på en avmattning i tillväxttakten framöver. Detta syns också i flertalet regioner vilket, i kontrast till 2017, gör att den globala konjunkturen ser ut att utvecklas i en successivt allt måttligare fart. Avmattningen ser ut att fortsätta under resten av 2018, vilket också innebär att den ekonomiska statistiken riskerar att försvagas successivt under resten av året.

Riktningen leder vägen

Värderingarna är höga och vi kan sannolikt inte räkna med något ytterligare stöd från stigande värderingsmultiplar, vilket gör att avkastningen på aktiemarknaden framöver i mångt och mycket kommer att styras av vinstutvecklingen som i sin tur styrs av konjunkturutvecklingen. Att döma av den avkastning en svensk investerare fått på aktiemarknaden hittills i år, ser den globala konjunkturen onekligen ut att gå för högvarv och företagens vinster bör därmed rimligen utvecklas väl. Det är dock viktigt att komma ihåg att värderingen av enskilda bolag och börsen som helhet är en värdering av deras framtida vinster. Nivån på dagens vinster är kända och ligger rimligtvis redan i priset, men morgondagens vinster är okända och här ligger osäkerheten och därmed både risken och potentialen.

Vi kan se och mäta nivån här och nu, samtidigt som vi hela tiden får nya indikationer och tecken kring den framtida riktningen. Detta gäller såväl för vinster som för konjunkturen. Vi måste fråga oss om de olika variablernas sammanlagda balansräkning  väger över till för- eller nackdel för att ta risk och sedan får vi agera därefter. Efter en lång period med fördelaktiga förutsättningar och därmed fördel för att ta mer risk än normalt har nu förutsättningarna sedan en tid tillbaka försämrats vilket för oss innebär att en mer balanserad strategi är motiverad. En fortsatt försämring av förutsättningarna kan i förlängningen motivera en ytterligare reducering av risk vilket skulle innebära en riskundervikt. På samma sätt skulle en stabilisering och förbättring av förutsättningarna mycket väl kunna leda till en ökning av risktagandet. Vi vet nivån och nu får riktningen leda vägen…

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se