Trumps Tremendous Trade Tarrifs!

7 augusti, 2018 • Marknadskommentarer

Det är svårt att skriva en månadskommentar utan att nämna något om det pågående handelskriget mellan USA och i princip resten av världen. Det är också svårt att inte använda sig av någon plump ordlek innehållande ordet Trump i rubriken eftersom allt om och kring presidenten många gånger känns som en stor cirkus. När Trump införde tariffer på stål tidigare i år så hänvisade han till nationell säkerhet som huvudskäl. Detta retade förstås gallfeber på EU som anser sig vara en av USA:s viktigaste allierade och knappast utgör ett hot mot landet. Som svar på USA:s tullar införde EU mot-tullar på amerikanska varor. Trump hotade då i sin tur med att införa tullar på bilar och därmed var kriget igång.

Official White House Photo by Shealah Craighead.
Official White House Photo by Shealah Craighead.

När det gäller just bilar är det faktiskt så att EU har högre tullar på amerikanska bilar än vice versa. Det är dock svårt att plocka ut en enskild produkt och argumentera för om det är rättvist eller inte. USA och EU handlar årligen för över 700 miljarder USD och produkterna, produktionen och logistiken är så sammanflätad mellan regionerna att det fungerar som ett stort avancerat ekosystem. Tullar är en riktig djungel där gamla regler ligger kvar och där jag som undertecknad inte ser någon logisk struktur kring vilka tullar som tas ut på olika varor mellan olika länder. Faktum är dock att om man räknar på genomsnittliga tullar mellan USA och EU så rör det sig om cirka 3 procent från båda parter (Källa: Bank of England). Man kan säga att ekosystemet har hittat en form av balans.

När man nu rubbar detta ekosystem är konsekvenserna svåra att förutspå, men utgången blir med största sannolikhet tillväxtnegativ för båda parter. Bank of England publicerade nyligen en artikel som visar att USA:s tillväxt skulle minska med 2,5 procent om handelskriget resulterar i att tullarna mot resten av världen höjs med 10 procent. Om man beräknar vad den genomsnittliga tullavgiften blir, givet vad parterna nyligen har kommunicerat, så skulle den nivån höjas från 3 procent till cirka 6-7 procent för både USA och EU. Om man istället jämför tullrelationen mellan USA och Kina så är den inte lika balanserad. Dagens tullar mot kinesiska varor i USA ligger på 2,6 procent medan motsvarande siffra på amerikanska varor i Kina ligger på 9,1 procent. I det fallet skulle de potentiella höjningarna innebära 4,5 procent respektive 14,9 procent. Här känns det mer relevant att diskutera vad som är ”fair trade”.

Att räkna på dessa scenarion kan dock kännas aningen hopplöst eftersom Trump kommer med nya besked nästan dagligen. Trump och EU kom efter mötet 25 juli överens om att inte införa några nya tullar så länge förhandlingarna pågår. Därmed blir det inga biltullar på europeiska bilar som det ser ut nu. Men som vi vet är Trumps twitter-konto aktivt 24 timmar om dygnet…

Det blir dock lätt att vi fastnar i en enskild händelse – om det så rör sig om handelskrig, italienska valet, Brexit, etc. Om vi istället lyfter blicken något så är det ofrånkomligt att det enskilt största som hänt geopolitiskt under de senaste 30 åren är Kinas återuppståndelse.

USA har länge försökt få Kina att se fördelarna med att ha en USA-ledd världsordning och påverka dem att liberaliseras ekonomiskt samt demokratiseras politiskt. De senaste tio åren har det varit uppenbart att dessa försök misslyckats då de ideologiska skillnaderna snarare vuxit än minskat. Kina investerar idag över hela världen i infrastruktur såsom elnät, vägar och järnväg. ”One Belt, One Road” är kanske det projekt som blivit mest känt. Många asiatiska länder har stora skulder till Kina, vilket ytterligare stärker deras inflytande i regionen. Och sett till BNP har Kina redan gått om USA. Den digitala kapplöpningen trissas upp med nya kinesiska aktörer som Alibaba, Huawei och ZTE som utmanar de amerikanska jättarna. Kina gör också, till skillnad från USA, enorma investeringar i förnyelsebar energi, vilket knappast kommer sakta ner landets utveckling.

Det är onekligen så att Kina håller på att utvecklas till en ekonomisk, militär och ideologisk utmanare till USA. Ett införande av tullar kommer inte att stoppa den utvecklingen. Det man som svensk och europé kan fråga sig är vad som är bäst för oss. I ett läge där Kina är en stormakt med inflytande över andra länder och företag; vilken relation bör Sverige ha till EU? Man kan med rätta peka på EU:s fel och brister, men att träda ur EU vore ett stort misstag. Om Sverige vill försvara sin syn på demokrati och yttrandefrihet bör vi fortsätta ha starka band med länder som delar våra intressen. Dessa intressen försvaras bäst genom ett starkare EU, inte ett svagare.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Erik Nilsson

Fondförvaltare, Öhman Fonder

erik.nilsson@ohman.se