Samverkan nyckeln till framgångsrik medelsförvaltning

8 augusti, 2018 • Nyheter

Snart släpps årets upplaga av KommunPuls, där Kommunalekonomernas förening (KEF) och Öhman kartlägger den finansiella aktiviteten i kommuner och landsting. Årets resultat visar bland annat att många aktörer gärna ser ett utökat samarbete sinsemellan för att utveckla den finansiella kompetensen. Detta följer en trend inom kommunsektorn där allt fler funktioner samordnas för att effektivisera verksamheten och upprätthålla kompetens inom områden där specialkunskaper är nödvändiga men inte alltid finns att tillgå.

Svenska kommuner, landsting och regioner har en stor utmaning att under de kommande åren skapa rätt finansiella förutsättningar för att möta de ökade behoven inom sektorns olika ansvarsområden. I Vellinge kommun och Landstinget Sörmland har man valt att samarbeta med andra kommuner och landsting för att utveckla sin medelsförvaltning.

Mats Widén, finanschef i Landstinget Sörmland.
Mats Widén, finanschef hos Landstinget Sörmland.

– När vi år 2010 inledde vårt samarbete med Västmanland och Örebro stod vi alla inför liknande finansiella utmaningar. Vi upplevde en viss sårbarhet på egen hand och såg vår geografiska närhet och snarlika storlek som en möjlighet att bilda ett finansiellt samverkanskluster. Genom regelbundna möten i finansrådet, uppbyggnad av gemensamma rutiner och gemensamma upphandlingar av finansiella tjänster har vi tillsammans lyckats utveckla och effektivisera vår medelsförvaltning, säger Mats Widén, finanschef hos Landstinget Sörmland.

Win-win genom ökad intern kompetens

Även relationen till externa leverantörer är ett naturligt inslag i det finansiella arbetet. Där vilar framgången dels på leverantörens expertis och dels på beställarens förmåga att identifiera behoven. Mats Widén menar att deras samverkansmodell bidragit till att de effektiviserat arbetet vid upphandlingar och beställningar.

– Vårt samarbete med Västmanland och Örebro har bidragit till att vår egen interna kompetens ökat. Vi har i gruppen bland annat tagit på oss mer specialiserade och gränsöverskridande roller som gjort oss ännu bättre på olika delar av vårt dagliga arbete. Ett exempel var när vi i Sörmland tog över ansvaret för flera finansiella frågor i Region Örebro medan de i sin tur tog sig an riskhanteringen för gruppen, säger han.

– Genom att stärka kompetensen internt har vi även blivit mer precisa i våra beställningar. Vi kommer alltid att ha ett behov av extern kompetens men kan nu samarbeta med konsulter på ett bättre och mer effektivt sätt. Vi har exempelvis tagit extern hjälp med att ta fram de styrmedel som idag ligger till grund för våra egna investeringsbeslut, fortsätter han.

Fördelaktigt vid upphandlingar

Flera finanschefer menar att samverkan gett dem en starkare förhandlingsposition vid upphandling av finansiella tjänster, något som Mats Widén känner igen sig i.

– Med ett gemensamt kapital ökar volymen vilket gör det lättare att förhandla om villkoren. Det skapar ett större mervärde i vad vi får tillbaka. Idag är vi tre samarbetspartners men framöver ser vi inga problem med att utöka gruppen med fler regioner och landsting. Jag kan tycka att det vore bra om det fanns ett system där kommuner, landsting och regioner på ett smidigt sätt kunde ansöka om att delta i gemensamma upphandlingar inom det finansiella området, säger han.

 Framgångsrik förvaltning av pensionsmedel i Skåne

1995 bildades skånska G8-gruppen[1] när ett antal kommuner gick samman för att på ett systematiskt sätt utveckla en gemensam placeringspolicy och gemensamt upphandla kapitalförvaltare av de medel man då avsatt för pensionsändamål. Målet med samarbetet var dels att skapa en större volym för upphandling av förvaltningstjänsten och dels att skapa ett forum för att utveckla kompetensen kring förvaltningsfrågan.

När samarbetet startade hade Vellinge kommun ett kapital på motsvarande 120 miljoner kronor att placera i finansiella tillgångar. Idag har kapitalet vuxit till närmare 670 miljoner kronor. Åke Grönvall, ekonomidirektör i Vellinge kommun, som ingår i G8-gruppen, menar att samverkan varit en bidragande faktor till att kapitalet vuxit framgångsrikt och att den finansiella kompetensen ökat internt. Han framhäver det gemensamma styrdokument som kommunen tagit fram tillsammans med gruppens övriga deltagare, samt att gruppen gynnats av en lyckosam tidsperiod för placering av finansiella tillgångar.

Åke Grönvall, ekonomidirektör i Vellinge kommun, som ingår i G8-gruppen
Åke Grönvall, ekonomidirektör i Vellinge kommun, som ingår i G8-gruppen.

 – Tillsammans har vi blivit starkare, dels vid upphandlingar men även när vi stått inför utmaningar. Detta såg vi inte minst i samband med finanskrisen 2009 då vi tillsammans kunde hantera utvecklingen över tid istället för att agera kortsiktigt, säger han.

”Hållbarhetsfrågan mer aktuell än någonsin”

I årets upplaga av KommunPuls är trenden tydlig. Gröna alternativ inom såväl lånefinansiering som hållbar medelsförvaltning blir ett allt tydligare inslag i sektorn. Mats Widén tror att ökad finanssamverkan är nyckeln till att möta kravet på genomlysning av sektorns finansiella placeringar och leva upp till FN:s klimatmål.

– Hållbarhetsfrågan är mer aktuell än någonsin och den växer hela tiden i betydelse. Vi ser bland annat att den politiska styrningen blir alltmer fokuserad på hållbarhetsfrågorna inom de områden där vi verkar. I det perspektivet blir det än viktigare att fördjupa samarbetet inom sektorn för att bygga upp det finansiella arbetet. Därför skapade vi en gemensam modell för hur vi ska driva ansvarsfulla investeringar framåt inom vår grupp. Vi tror att denna fråga kommer få växande betydelse framöver, säger Mats Widén.

För Vellinge kommun är omställningen fortfarande i sin linda. Åke Grönvall ser positivt på att göra arbetet tillsammans med de andra medlemmarna i G8-gruppen.

– Det är meningen att vårt kapital ska användas i framtiden. Mycket talar för att hållbarhet kommer att få ett ökat fokus i de investeringar som kommunen står inför. Med det som utgångspunkt är vi positiva till att fokusera ännu mer av våra finansiella placeringar mot hållbara alternativ. Den resan gör vi bäst tillsammans med övriga i G8-gruppen, avslutar Åke Grönvall.

[1] Finansiell samverkan sker i den så kallade G8-gruppen bestående av Burlöv, Kävlinge, Lomma, Markaryd, Sjöbo, Svedala, Vellinge samt Örkelljunga kommun.

Besök oss på KOMMEK

Årets upplaga av KommunPuls publiceras i sin helhet i samband med KOMMEK. Denna artikel ingår i en serie som lyfter fram några av de frågor som belyses i KEF:s och Öhmans kartläggning av den finansiella aktiviteten i kommuner och landsting. KEF och Öhman finns på plats på KOMMEK i Malmö den 22-23 augusti. Besök oss gärna och prata mer om KommunPuls 2018 och andra aktuella finansiella frågor. Vi finns i montrarna C11 (KEF) och B14 (Öhman). Hoppas att vi ses!

Kontaktpersoner

Håkan Skötte

Institutionell kundförvaltning, Öhman Fonder

+46 8 407 58 74
hakan.skotte@ohman.se


Daniel Bergman

Försäljning, Öhman Fonder

daniel.bergman@ohman.se


Johan Ede

Head of Institutional Sales, Öhman Fonder

08 407 58 38
johan.ede@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se