FN:s globala hållbarhetsmål i fokus vid Öhmans rundabordssamtal i Almedalen

6 juli, 2018 • Nyheter

Efter några ovanligt kalla inledande dagar i Visby sprack himlen upp till solsken när Öhman anordnade sin första diskussionslunch tillsammans med Mistra i Almedalen. På plats fanns företagsledare, hållbarhetschefer och investerare för att diskutera hur vi bäst arbetar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och förbättrar transparensen.

Som bakgrund till diskussionen fick deltagarna ta del av Öhmans Agenda 2030-barometer, en undersökning som sammanfattar hur företag arbetar med målen i dag. Utifrån den diskuterades hur hållbarhetsmålen bäst ska kunna integreras i affärsverksamheten och hur investerare ska få bättre information om hur arbetet leder till konkurrensfördelar.

 – Öhman tackar för Mistras stöd i arbetet att ta fram Agenda 2030-barometern. För oss är det viktigt att mäta vad hållbarhetsarbetet hos bolag leder till. Dels för att vi ska kunna göra bättre analyser av bolagen samtidigt som våra kunder ställer höga krav på att deras pengar investeras i bolag som bidrar till hållbara lösningar, inledde Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Agenda 2030-barometer strävar efter att bedöma hur de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen bidrar till att de 17 globala hållbarhetsmålen uppfylls till år 2030. Metoden grundar sig i Sustainalytics analysmodell och bolagen bedöms på de mål som är mest relevanta för branschen de verkar inom. Bolagen bedöms både utifrån hur de bedriver sin affärsverksamhet samt och hur produkt- och tjänsteutbud ser ut.

– Det vi vill uppnå är att få företag att integrera hållbarhetsprocesser i sin kärnverksamhet, mäta sitt arbete och vara transparenta med resultaten. Årets mätning visar att företag generellt behöver bli bättre på att berätta på vilket sätt deras produkter bidrar till de globala hållbarhetsmålen, fortsatte Fredric Nyström.

Åsa Moberg, programansvarig på Mistra, pekade även på vikten av att samtliga 17 hållbarhetsmål vägs in i diskussionen. Hon menade att många aktörer tenderar att enbart fokusera på de mål som de känner sig starka inom eller som anses extra relevanta för branschen som de verkar inom.

– Hållbar utveckling är en komplex utmaning. Det är viktigt att visa var man som företag bidrar positivt men även att ha kunskap om vilka risker och negativa effekter som förekommer kopplat till den egna verksamheten och produkterna. Det kommer alltid att finnas målkonflikter och de behöver synliggöras. Som kapitalägare vill vi få kunskap om båda sidor, i dialog med våra kapitalförvaltare, sa Åsa Moberg.

Därefter inledde moderator Klas Eklund dagens samtal, som till största delen kom att handla om mätmetoder och goda exempel. Först ut var Kersti Strandqvist, hållbarhetschef på Essity, som ser 2030-målen som en viktig del av bolagets framtida affärsmöjligheter.

– Vi vill att samtliga av våra produkter ska bidra till de globala hållbarhetsmålen – därför behöver vi minska miljöavtrycket genom hela livscykeln och hitta lösningar för ett hållbart och cirkulärt samhälle. 2017 berörde Essitys produkter och tjänster inom hygien och hälsa en miljard människor varje dag och målet är att nå två miljoner människor dagligen år 2030. Det innebär stora möjligheter att påverka hygien och hälsostandarder världen över. I tillägg till detta kan vi påverka införande av hållbart skogsbruk genom att arbeta med leverantörer av pappersmassa eftersom vi är en världens största inköpare av massafiber, sa Kersti Strandqvist.

Sedan berättade Skanskas hållbarhetschef Lena Hök om hur de arbetar mot hållbarhetsmålen. Hon menade att de gör stora insatser i dagsläget men att de kan bli tydligare i hur de rapporterar.

– Vi är en av de största aktörerna på vår marknad. I vår egen projektutveckling kommer 95 procent av marknadsvärdet från gröna projekt och inom våra byggande enheter kommer mer än 43 procent av vår omsättning från gröna projekt. Till exempel har vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med Volvo som minskar koldioxidutsläppen från lastfordon och grävmaskiner med 95 procent samtidigt som vi minskar kostnaderna med 25 procent och därtill minskar risken för olyckor. Vi engagerar oss även i sociala boendefrågor genom vårt dotterbolag Bo Klok. Men det finns såklart enorm potential för utveckling. Tydligt från Öhmans Agenda 2030-barometer är att vi behöver kommunicera mer och tydligare, sa Lena Hök.

Ordet gick sedan över till Carina Silberg, hållbarhetsansvarig på Alecta, som menade att det är mycket önskvärt men finns en stor utmaning i att hitta en gemensam modell att redovisa företagens hållbarhetsarbete.

– Vi vill alla ha ett enkelt sätt att mäta, men det kan bli problematiskt om morgondagens rapporteringsmodell är helt olik från dagens. Då förlorar vi möjligheten att jämföra utvecklingen över tid. Det gäller både effekten av hållbarhetsarbetet och exempelvis sociala initiativ, men även kopplingen till värdeutvecklingen i investeringen, sa Carina Silberg.

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, instämde i Carina Silbergs resonemang men pekade också på vikten av att företagen nu sätter igång arbetet, oavsett val av metod och modeller, för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen.

–  Hela idén är att vi inte har tid att vänta. Vi måste agera nu samtidigt som vi verkar för breda lösningar. Allt för att accelerera omställningen. Tänk stort. Starta smått. Det viktiga är att man kommer igång, sa Fredrik Nilzén.

En fråga som diskuterades flitigt runt bordet var den om finansiering av mätningar av hållbarhetsarbetet. Charlotta Szczepanowski, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, menade att många av deras medlemsbolag inte ser komplexiteten utan istället jobbar med enstaka mål i sin kommunikation. Hon ser även att bolagen kommit olika långt i hållbarhetsarbetet.

– Det här är ”work in progress” där alla aktörer har saker att bidra med. Därför är det viktigt med kontinuerliga och uppriktiga samtal, för att vi ska kunna uppfylla 2030-målen tillsammans, kommenterade Fredric Nyström.

– Att mäta hållbarhet hos bolagen är viktigt. Därför blir det viktigt för oss att samarbeta kring metoden för att kunna använda samma ramverk framöver, fortsatte Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning på AP7.

Efter spännande diskussioner och många delade erfarenheter sammanfattade Klas Eklund slutligen samtalet. Samtliga deltagare vid lunchen var överens om att FN:s globala hållbarhetsmål fyller en viktig funktion i företagens hållbarhetsarbete och är ett användbart verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Samtalet visade även att vi är i ett stort behov av modeller för kvantitativ och kvalitativ mätning, men att det samtidigt finns stora svårigheter med att ta fram en sådana.

– Vi kan konstatera att det är förbannat svår mäta hållbarhet. Det är mycket positivt att Öhman nu börjat detta arbete helhjärtat, avrundande moderator Klas Eklund.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se