Halvtidsvila

5 juli, 2018 • Marknadskommentarer

När vi summerar första halvåret kan vi konstatera att Stockholmsbörsen levererat en avkastning, inklusive utdelning, på drygt fyra procent. Den amerikanska börsen har samtidigt levererat en totalavkastning på knappt nio procent i svenska kronor mätt. Den svaga kronan är en starkt bidragande orsak till den goda avkastningen. Även europeiska aktier har levererat en god avkastning om knappt sex procent i svenska kronor mätt. På obligationsmarknaden har avkastningen, föga förvånande, varit mer modest och ett obligationsindex med duration kring fyra år har gett en avkastning på drygt en procent. Detta får betraktas som mycket god avkastning.

Jamal Abida Norling, Cheif Investment Officer på Öhman.
Jamal Abida Norling, Cheif Investment Officer på Öhman.

Aktiemarknaderna har under det första halvåret levererat en avkastning som i flera fall uppgår till eller till och med överstiger en, givet värderingarna, rimlig årsavkastning. Men hur ser förutsättningarna ut när vi nu passerat halvtid? Vad är egentligen status för den globala konjunkturen?

En allt mer utmanande miljö

Det har nu gått tio år sedan den finansiella krisen 2007 – 2008 och den globala konjunkturen har i vågor successivt återhämtat sig. 2017 blev också året då den globala konjunkturen tog fart och vi fick återkommande rapporter om en synkroniserad global konjunkturuppgång. Redan under tidig höst 2017 indikerade dock våra ledande indikatorer att konjunkturen sannolikt nått en, åtminstone tillfällig, topp i tillväxttakt och att tillväxttakten successivt skulle mattas av längre fram. Ledande indikatorer ska ju indikera utvecklingen en tid framåt och de indikatorer vi följer ger indikationer om utvecklingen sex till nio månader framåt. Detta gjorde att vi trots svagheten redan under tidig höst inte valde att reducera risken då vår tes var att ekonomisk statistik skulle vara god ytterligare en tid och att svagheten ledande indikatorer varnade om inte skulle visa sig i den faktiska ekonomiska statistiken förrän någon gång under 2018. När vi nu kommit halvvägs in i 2018 ser vi avmattningstendenserna på flera håll. Detta är också en viktig anledning till att vi valde att reducera risken i våra portföljer under slutet av april.

Värderingarna har under en lägre tid varit höga på samtliga tillgångsslag till följd av rekordlåga räntor och superexpansiv penningpolitik som exempelvis bidragit till att aktiemarknaderna stigit mer än vinsttillväxten och därmed dragit upp värderingarna till höga nivåer på många håll. Under 2017 levererade dock företagen god vinsttillväxt och värderingarna steg därför inte, företagen lyckades därmed till viss del växa in i värderingen. Om vi ska tro på analytikernas vinstprognoser ser företagens vinster ut att fortsätta att växa i god takt även i år och nästa, men i likhet med konjunkturen ser tillväxttakten ut att modereras och vinsttillväxten ser ut att bli successivt lägre. Detta gör förutsättningarna för aktiemarknaden ur ett värderingsperspektiv mer utmanande. Ingen draghjälp från ytterligare stigande värderingar och avtagande vinsttillväxt innebär därmed att lägre avkastning är att vänta.

Inte läge att somna i hängmattan

Kombinationen av avtagande global tillväxttakt och ett mindre fördelaktigt värderings- och vinsttillväxtscenario innebär att det bästa sannolikt är bakom oss i termer av avkastning på aktiemarknaden. I detta scenario är också både konjunkturen och aktiemarknaden mer känslig för besvikelser och exogena (av yttre orsaker) chocker. Två händelseförlopp som skulle kunna betraktas som exogena chocker av dignitet är den politiska utvecklingen i Italien och den tillsynes ökande risken för ett globalt handelskrig.

Den ekonomiska situationen i Italien har visserligen förbättrats men Italien laggar övriga euroområdet. BNP är fortfarande fem procent under nivån innan finanskrisen och arbetslösheten är dubbelt så hög som nivån innan krisen. Samtidigt är produktivitetstillväxten klart lägre än snittet i EU. Risken för ett nyval i närtid är också fortsatt relativt hög. Detta är en risk man inte ska negligera när det gäller euroområdets tredje största ekonomi med en skuld som överstiger 130 procent av BNP. Även om ett fullskaligt handelskrig fortsatt inte är huvudscenariot kan en fortsatt upptrappning av retoriken och ytterligare tariffer spä på osäkerheten och därmed volatiliteten på finansiella marknader. En volatilitetschock som eroderar sentimentet och försämrar likviditeten är en exogen chock som aldrig är önskvärd och framförallt inte i ett läge då den globala konjunkturen redan befinner sig i vad som kan liknas vid en avmattningsfas.

Den fundamentala bilden är egentligen inte dålig, men den förstärks inte utan blir snarare successivt mindre fördelaktig. Riktningen är således negativ och känsligheten för exogena chocker är relativt hög. Risken är därmed att sommaren kommer att karaktäriseras av volatilitet och osäkerhet. Det blir med andra ord kanske inte så mycket vila vid halvtid, snarare mer fokus på försvarsspel och begynnande kramptendenser.

Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se