Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Höjda räntor – då jublar fonden Öhman FRN Hållbar

26 november, 2018 • Nyheter

När Riksbanken 2011 gav signaler om fortsatt höjda räntor skapade vi en fond som skulle skydda spararna mot räntehöjningar och rentav gynnas av läget. Sedan dess har fonden presenterat strålande resultat, trots att den kämpat i ständig motvind. Under en välbesökt #öhmanlunch fick vi nöjet att lära känna en av Öhmans populäraste fonder – Öhman FRN Hållbar – som vädrar morgonluft när räntorna nu ska höjas.

Ulrika Lindén, ansvarig fondförvaltare Öhman FRN Hållbar.
Ulrika Lindén, ansvarig fondförvaltare Öhman FRN Hållbar.

– Bara tre år efter oktoberkraschen 2008 gav Riksbanken indikationer om en kraftig höjning av reporäntan. Vi visste av erfarenhet att räntan kunde stiga både snabbt och länge och ville ha ett alternativ till långa obligationsfonder som riskerade låg avkastning i ett sådant scenario. Därför valde vi att skapa en företagsobligationsfond där vi kom åt hela kreditpremien från företagsmarknaden, utan att behöva tänka på ränterisken, säger Ulrika Lindén, ansvarig förvaltare av Öhman FRN Hållbar.

Räntorna hade sedan finanskrisen varit nere på rekordlåga nivåer – omkring 0,25 procent – och Riksbanken ställde in siktet mot ytterligare höjningar i snabbt tempo. Men istället sänktes räntorna och har fortsatt att sänkas fram till idag. Kvar stod vi med en fond som designats för att skydda spararna mot höjda räntor. Trots räntesänkningarna har fonden dock blivit en av de mest populära med kundinflöden på över 2,2 miljarder kronor under 2018. Fonden har också slagit index år efter år och ständigt varit topprankad.

Vad är en FRN-fond?

En FRN-fond är en räntefond som placerar i ett instrument som kallas Floating Rate Note (FRN) och har en kupong som räknas om var tredje månad mot en referensränta, oftast Stibor. Det ger en räntebindningstid på endast omkring tre månader, trots att fondens totala kreditlängd är två till tre år. Räntemodellen gör att fonden blir fri från ränteduration och därmed inte påverkas av stigande långräntor, något som normalt påverkar obligationsfonder.

Ulrika Lindén, ansvarig fondförvaltare Öhman FRN Hållbar.
Ulrika Lindén, ansvarig fondförvaltare Öhman FRN Hållbar.

– Även om fonden inte kunnat gynnas av räntefallet så har fondens konstruktion bidragit till att vi sluppit den volatilitet som annars är vanlig vid lång duration i obligationsfonder. Dessutom har kreditpremierna varit höga under perioden vilket varit fördelaktigt för fonden, säger Ulrika Lindén.

Att räntorna sedan sänktes ytterligare var till stor del ett resultat av Eurokrisen och de många paket som ECB levererade till Grekland, Portugal, Irland, Spanien och Italien. Den Europeiska Centralbanken sänkte räntan och valde att införa flera lättnader för Europas banker. De började även köpa stats- och företagsobligationer. Från svenskt håll rättade Riksbanken in sig i ledet och sänkte räntorna ytterligare och köpte dessutom statsobligationer.

Vad är en FRN-fond?

En FRN-fond är en räntefond som placerar i ett instrument som kallas Floating Rate Note (FRN) och har en kupong som räknas om var tredje månad mot en referensränta, oftast Stibor. Det ger en räntebindningstid på endast omkring tre månader, trots att fondens totala kreditlängd är två till tre år. Räntemodellen gör att fonden blir fri från ränteduration och därmed inte påverkas av stigande långräntor, något som normalt påverkar räntefonder.

Hur kommer det sig då att fonden utvecklats så bra, trots det missgynnsamma marknadsläget? Ulrika Lindén menar att det är främst tack vare fem strategier som Öhman tog fram när man skapade fonden för att maximera avkastningen:

1. Analys

Genom noggranna analyser – makroanalys, kreditstrategianalys, bolagsanalys, obligationsanalys och hållbarhetsanalys – lämnas inget åt slumpen. Öhman har en egen ratingprocess där man utvärderar risken i varje bolag och ställer den i förhållande till priset. Dessutom klev fonden under 2018 upp på den högsta hållbarhetsnivån på Öhman, vilken bland annat gör att man slipper oljebranschen som är en volatil sektor.

2. Optimala punkten

Fondförvaltarna letar hela tiden efter den optimala löptiden för varje bolag. Det är den punkten på räntekurvan som ger bäst förräntning i förhållande till risken och där tidsvärdet, det vill säga det faktum att den blir kortare och kortare för varje dag, är som störst.

3. Nya och stigande räntor

Fonden har en stor fördel av att kunna placera i bolag med något lägre kreditbetyg, men som visar potential att förbättra betyget och därmed även öka i värde. Vi letar aktivt efter både så kallade Rising Stars (bolag som går från ”high yield” till ”investment grade”) och New Stars (bolag som första gången väljer att ta en officiell rating). Öhman har en egen ratingprocess där man själv betygsätter objekt. Det innebär att man har möjlighet att placera i ”oratade” bolag, och kan alltså hitta lovande bolag innan de skaffar sig ett officiellt betyg. Bra exempel på sådana är de svenska fastighetsbolagen Balder och Akelius som genererat mycket pengar till portföljen.

4. Arbitrage

Eftersom det finns felprissättningar på marknaden, exempelvis mellan bolag och valutor, har fonden möjlighet att öka avkastningen utan att ta någon extra risk (så kallat arbitrage). Framöver kommer vi antagligen att se mer av dessa fenomen när centralbankerna drar tillbaka sina QE-program.

5. Kapitalstruktur

Öhman FRN Hållbar har omkring 10 procent av fondens investerade medel i efterställt kapital och 10 procent i säkerställt kapital. Att röra sig upp och ner i kapitalstrukturen är ytterligare en väg till avkastning. Andelen varierar över tid och vi vet ungefär hur de bör handla gentemot varandra och kan utnyttja det vi upplever som felprissättningar.

#öhmanlunch på IVA, Grev Turegatan i Stockholm.
#öhmanlunch på IVA, Grev Turegatan i Stockholm.

– Fondens strategier har bidragit till en positiv avkastning sedan starten. Under de senaste tre åren hamnar Öhman FRN Hållbar mer än 5 procent över index. Och när vi nu närmar oss en räntehöjning ska fonden få visa vad den egentligen skapades för, säger Ulrika Lindén.

Det finns också möjligheter till bra placeringar framöver, trots oroliga marknader, menar Ulrika Lindén. I Sverige väntar troligen en fortsatt oro för fastighetsmarknaden och internationellt gör sig geopolitiska risker fortsatt påminda. Även ESG-risker ökar i snabb takt när extrema väderfenomen ökar fokus på klimatfrågan.

– Vi ser nya möjligheter att handla obligationer i Europa. De europeiska kreditpremierna har närmare dubblerats i år, samtidigt som de svenska kreditpremierna har gått isär till nivåer vi inte sett sen förra hösten. Dessutom kommer ECB och Riksbanken försvinna från marknaden när de slutar att stödköpa obligationer. Detta kan ge stora rörelser på marknaden och nya affärs- och arbitragemöjligheter för fonden, avslutar Ulrika Lindén.

Ulrika Lindén, ansvarig fondförvaltare Öhman FRN Hållbar.
Ulrika Lindén, ansvarig fondförvaltare Öhman FRN Hållbar.

När räntorna nu till slut ser ut att höjas kommer Öhmans populäraste fond att kunna göra vad den först designades för – att skydda mot stigande långräntor och gynnas av stigande korträntor. Den utvecklingen ser vi fram emot att följa!

Missa inte nästa #öhmanlunch den 16 januari. Då berättar vår investeringschef Jamal Abida Norling om strategi och allokering. Hoppas vi ses där!

#öhmanlunch som poddcast

Vår #öhmanlunch blir bara mer uppskattad och välbesökt. Samtidigt vet vi att många inte hinner att komma och det gäller ju särskilt er utanför Stockholm. Därför sammanfattar vi vad som sades på lunchen i en podcast på en halvtimme, som går att lyssna på när som helst och var som helst. Lyssna här!

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Kontaktpersoner

Ulrika Lindén

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 58 54
ulrika.linden@ohman.se


Tomas Bristedt

Head of Sales Öhman Fonder och värd för #öhmanlunch

08 407 59 93
tomas.bristedt@ohman.se