Rätt och fel i investeringsdjungeln

23 februari, 2018 • Nyheter

Öhman kräver att bolag vi investerar i ska följa internationella konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. Bolag som inte lever upp till våra etiska förväntningar utesluts ur vår lista över möjliga bolag att investera i. Men bolagen kan komma tillbaka på listan när de åtgärdat sina brister.

Med hjälp av GES, den stockholmsbaserade internationella rådgivaren inom hållbara investeringar, får Öhman rätt underlag för att göra medvetna investeringar som är i linje med internationella konventioner. GES granskningar av hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor är ett viktigt verktyg för att förvaltarna på Öhman ska bli informerade om företag som bryter mot dessa konventioner. Det gör att de snabbt kan ta beslut om att exkludera bolag ur fonderna eller att ta tillbaka bolag som åtgärdat sina problem.

Vad är rätt och fel i investeringsdjungeln?
Vad är rätt och fel i investeringsdjungeln?

– Att jobba med en extern konsult kring dessa frågor har flera fördelar. Dels får vi en oberoende bedömning av investeringsobjekt från våra etiska kriterier. Dels får vi ta del av ett stort internationellt nätverk med bred kompetens inom området. Det hjälper oss och våra kunder att sätta press på företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete, säger Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Exkluderade bolag

Baserat på GES rekommendationer valde Öhman under 2017 att exkludera tre bolag som inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att lösa sina problem.   

Byggprojekt som hotar natur och urbefolkning

I september 2016 larmade FN:s särskilda rapportör om ursprungsbefolkningars rättigheter, att det amerikanska Dakota Access Pipeline-projektet (DAPL) medförde stora risker för miljön och urbefolkningen i Standing Rock Sioux-reservatet i USA. De amerikanska bolagen Phillips 66 och Enbridge är två av de bolag som ansvarar för projektet och bygget av den oljeledning som planeras att passera nära urbefolkningens reservat och under Missourifloden som är områdets huvudkälla för dricksvatten. FN:s rapportör menar att stammen varken rådfrågats eller gett sitt samtycke till projektet. De inblandade aktörerna har även nekat ursprungsbefolkningen tillgång till information om projektet, vilket är ett brott mot FN:s principer om mänskliga rättigheter.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar.
Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar.

Öhman har haft flera samtal med Phillips 66, Enbridge och representanter från urbefolkningen, för att hitta en lösning på situationen där projektet kan färdigställas utan risk för människor och natur. Dessvärre har samtalen inte lett till önskade resultat och Öhman har därför uteslutit bolagen och sålt av sina innehav.

Omfattande mutor till företag och politiker

2016 avslöjade undersökningen ”Operation Car Wash” att det brasilianska petrokemibolaget Braskem under en åttaårsperiod hade betalat ut mutor till både politiker och moderbolaget Petrobras, för att få fördelaktiga skattesatser och lagstiftning samt vinna upphandlingar. I domstol erkände företaget sig skyldigt till anklagelserna och gick med på att betala närmare 1 miljard dollar i böter.

Efter dialog med Braskem drog GES slutsatsen att företaget misslyckats med att vidta lämpliga åtgärder för att hantera korruptionsproblemen. Baserat på GES rekommendationer och skandalens omfattning har Öhman uteslutit bolaget och sålt av sina innehav.

Inkluderade bolag

GES arbete bygger på att, tillsammans med investerare, föra dialog och sätta press på bolag att förbättra sina rutiner kring hållbarhetsfrågor. Under förra året valde GES att ta tillbaka två bolag som agerat kraftfullt för att hantera kritiska delar i verksamheten.

Avtal om ersättningar till de drabbade

I juni 2011 resulterade bygget av vattenkraftverket Chan 75 i Panama i en översvämning som tvingade det lokala Ngabefolket på flykt. Företaget som var ansvarigt för dammen, AES Changuinola, hade då under flera år varit i centrum för rykten om brott mot mänskliga rättigheter genom bedrägeri, förstörelse av egendom och polisförtryck. FN:s rapportörer och Världsarvskommittén bekräftade senare att AES tillvägagångssätt kränkt en rad principer om mänskliga rättigheter och företagsetik.

Efter att kritiska röster höjts mot AES började företaget ta itu med problemen. 2014 kunde FN:s särskilda rapportör för ursprungsbefolkningars rättigheter konstatera att majoriteten av de familjer som drabbats av översvämningarna hade nått en överenskommelse med Panamas regering och AES om ersättning. 2016 visade även en rapport från UNESCO att dammbygget fått begränsade effekter på omgivningen och kunde inte heller identifiera några pågående öppna konflikter, protester, strejker eller andra anklagelser. GES gör därför idag bedömningen att AES åtgärder varit tillräckliga för att inkludera bolaget på listan över möjliga investeringsobjekt.

Utökade riktlinjer för miljö och mänskliga rättigheter

När gruvbolaget Vedanta Limited skulle börja bygget av en bauxitgruva i anslutning till sitt aluminiumverk i Odisha i Indien kom uppgifter om att företaget hade brutit mot indiska miljölagar, vilselett myndigheterna och orsakat miljöskador. Rapporter visade även att Vedanta hade kränkt mänskliga rättigheter genom tvångsförflyttningar samt använt våld och hot mot lokalbefolkningen. I januari 2014, efter att lokalbefolkningen och dess byråd avvisat gruvprojektet, fick bygget även avslag från det indiska ministeriet för miljö och skogar.

GES har under flera år engagerat sig i Vedanta och anser nu att företaget gjort flera förbättringar. Vedanta har kommunicerat att de inte kommer att utforska bauxitfyndigheter i området utan samtycke från lokalbefolkningen. En extern granskning av företagets styrning visar även att Vedantas rutiner förbättrats avsevärt. Företaget har antagit en utökad policy kring mänskliga rättigheter som gäller för alla företag inom koncernen och meddelat att de kommer att genomföra miljömässiga och sociala konsekvensbedömningar vid alla sina anläggningar. Även leverantörer förväntas följa företagets policyer. GES anser att de åtgärder som Vedantas vidtagit följer deras förväntningar och bedömer idag att företaget är ett godkänt investeringsobjekt.

För mer information om Öhmans exkluderade bolag – läs vår exkluderingsrapport.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se