Klimatförändringarna visar sitt fula tryne

10 september, 2018 • Kvartalsbrev hållbarhet

Med de flesta tillbaka på kontoret efter sommarens ledighet sparkar vi igång hösten med terminens första kvartalsbrev om ansvarsfulla investeringar. Och det skulle vara att förbise elefanten i rummet om vi inte kommenterade sommarens värmebölja, som skänkt både njutning och förtvivlan världen över. Vi rapporterar även om läget för den kinesiska industrin som vrider upp takten för en klimatsmart omställning och berättar också om ett nytt exkluderingskriterium som implementerats i samtliga våra fonder.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

På individnivå har sommaren bjudit på sköna dagar med massor av sol och varma bad. Men lyfter vi blicken och försöker tolka tecknen från sommarens väder så hopar sig de mörka molnen. I ett längre perspektiv är det mycket sannolikt att sommaren 2018 kommer att bli ihågkommen som sommaren då klimatförändringarna slog till, och då vi insåg att den globala uppvärmningen inte är ett problem för framtida generation utan påverkar oss här och nu.

Det är viktigt att i första hand vara uppmärksamma på det extrema vädret som vi har sett under sommaren – inte rubrikerna om att den globala temperaturen ökar. Den globala genomsnittstemperaturen i sig skadar inte någon utan det är de extrema väderhändelserna som orsakar problem för människor och natur. Klimatförändringarna har länge förutspåtts leda till extrema väderfenomen och naturkatastrofer och forskarna är nu övertygade om att dessa förutsägelser besannas. Färsk forskning visar att sannolikheten för värmeböljor har fördubblats på grund av människans påverkan på klimatförändringarna, och att länken mellan den ökande globala medeltemperaturen och extremt väder är otvetydig. Läs mer om den senaste forskningen hos The Guardian.

Det finns också likheter mellan aktiemarknaden och den pågående islossningen – bägge överstiger alla förväntningar och förutsägelser. Antarktis isförlust har accelererat tredubbelt under de senaste fem åren. Det är en snabbare takt än Dow Jones Industrial Average, som ökat från 15 000 till 25 000 under perioden.

En annan marknad som nu befinner sig i ett positivt momentum är handeln med utsläppsrätter som varit den ”hetaste” råvarumarknaden de senaste 16 månaderna. Priset på utsläppsrätter har stigit 310 procent sedan maj 2017 och 120 procent sedan årsskiftet samt tangerat 20 Euro per ton. Orsaken till rusningen är EU:s beslut om att stärka upp systemet och minska antalet utestående utsläppsrätter (minskat utbud). Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet och bedömare tror att priset på utsläppsrätter kommer att fortsätta stiga. Carbon Tracker Initiative bedömmer att priset kommer att ligga på mellan 35-40 Euro per ton 2019-2022.

Om detta är ett tillräckligt högt pris för att skapa incitament för att få företag att ställa om sin verksamhet är tveksamt.  Men allt fler företag ser att hållbarhet och vinstintressen inte längre är varandras fiender går utan väljer att gå före för att det är det finansiellt rätta (och moraliskt rätt). Swedbank konstaterar i sin senaste konjunkturrapport att det finns stor outnyttjad affärspotential i att ställa om till en renare och mer energieffektiv ekonomi. De konstaterar också att vi på kort sikt kommer att få se höjda livsmedelspriser på grund av den varma sommaren, medan de långsiktiga konsekvenserna blir höga ekonomiska och mänskliga kostnader. Det kommer krävas stora investeringar för att hantera dessa förändringar och minska utsläppen.

Medan näringslivet tar täten så släpar politiken efter. Majoriteten av de länder som skrev under klimatavtalet i Paris 2015 är långt ifrån att nå de mål som då sattes upp. Utvecklingen går så långsamt att det idag är troligare att vi når en tregradig  uppvärmning av planeten, än den målsättning på max 2 grader som slogs fast i Paris-avtalet. Som ett försök att höja tempot kommer en detaljerad aktivitetsplan att presenteras under det internationella klimatmötet Californian Climate Summit i september. Aktivitetsplanen kommer att innehålla mer ambitiösa mål än de som beslutades vid mötet i Paris 2015.

På Öhman fortsätter vi vårt arbete med att reducera klimatpåverkan från våra fonder. I våras tog vi ett stort steg när vi gjorde om våra indexfonder – en omställning som närmare halverade fondernas genomsnittliga koldioxid-avtryck (-46 procent) samtidigt som deras genomsnittliga ESG-betyg ökade med 6 procent. Omställningen innebär också att cirka 60 procent av Öhmans totala fondkapital finns i fonder som är helt fossilfria. I våra aktivt förvaltade fonder fortsätter vi att leta efter bolag som bidrar till en grön ekonomi, och vi kommer att ställa ännu högre krav på de bolag vi träffar i våra påverkansdialoger. Läs gärna mer om vårt arbete med hållbara investeringar här.

Bild: The Economist.
Bild: The Economist.

Mer läsning från världen hos The New York Times.

Kina rycker åt sig ledartröjan

I maj besökte Öhmans fondförvaltare Anders Avervik Kinas huvudstad Beijing för att ta pulsen på några av de verkstadsbolag som verkar i landet. Målet var att se hur dessa bolag ser på sin underliggande marknad, inte minst kopplat till hållbarhet och miljö, och få en bättre inblick i vart dagens Kina är på väg.

Bild: Världens Flaggor
Bild: Världens Flaggor

Kinas tydliga och långsiktiga ställning för minskade utsläpp påverkar i stort sett hela landets industri. Regeringen har tagit ett stort grepp om hållbarhetsfrågan och vidtagit många snabba åtgärder, som att stänga ner stålverk och andra verksamheter som inte levt upp till de höjda kvalitetskraven. En tydlig konsekvens är att standarden på de produkter som säljs i landet nu höjs medan ”slit-och-släng-produkter” söker sig till mer priskänsliga marknader utomlands.

För svenska bolag som bedriver verksamhet i Kina är utvecklingen positiv. De flesta av dessa bolag verkar inom premium-segmentet och är således väl positionerade för omställningen. Samtidigt hårdnar konkurrensen när fler kinesiska bolag nu ökar kvalitén på sina produkter för att möta slutkonsumenternas höjda förväntningar.

Anders Avervik, fondförvaltare på Öhman.
Anders Avervik, fondförvaltare på Öhman.

– På sikt innebär det en viss risk för svenska bolag att deras kinesiska konkurrenter nu rustar upp för en kvalitetshöjning. Men i dagsläget finns det stora möjligheter för svenska bolag i landet att ta en ledande roll i denna positiva utveckling, säger Anders Avervik.

En av de marknader som präglats starkt av Kinas omställning är bilsektorn. För ett år sedan beslutade den kinesiska regeringen om att begränsa produktionen och försäljningen av fossildrivna fordon från år 2019 – till förmån för renare alternativ. Som konsekvens av detta finns det idag 300 start-ups i Kina som uteslutande ägnar sig åt att utveckla nya elbilar.

– Även om det är långtifrån alla av dessa bolag som kommer bli lyckosamma i längden så innebär politiska subventioner och ekonomisk backning att forskningen inom dessa bolag kan fortlöpa parallellt. Den handlingskraften från Kinas etablissemang kan sannolikt göra landet ledande på elbilsmarknaden inom en överskådlig framtid, säger Anders Avervik.

Mycket kan sägas om Kinas statsskick men klart är att landet har stora möjligheter att förändra människors konsumtionsmönster i snabb takt. När Trump bestämde sig för att lämna Parisavtalet undrade många vem som skulle ta täten i det globala arbetet för ett hållbart samhälle. Allt tyder på att det är Kina som nu rycker åt sig ledartröjan.

Grön våg i Kanada leder till nytt kriterium för exkluderingar

Inom området för ansvarsfulla investeringar har vi länge pratat om att exkludera olika typer av produkter eller affärsverksamheter som anses oetiska – till exempel alkohol, tobak och pornografi. När vi nu ser en våg av legaliseringar i framförallt Kanada och USA har även cannabis seglat upp på ESG-radarn. Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja som produceras i kommersiellt syfte både för personligt och medicinskt bruk. De främsta aktiva substanserna i cannabis är THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol), där THC står för själva ruseffekten som drogen förknippas med. Det är också den som gör cannabis kontroversiellt, eftersom THC kan skapa ett beroende och påverka människors hälsa väldigt negativt.

Samtidigt har man i vissa fall funnit att dessa substanser kan ha en anti-inflammatorisk och smärtstillande effekt, och därmed kan användas som behandling mot kronisk smärta. Det kan handla om att lindra symptom kopplade till allvarliga tillstånd såsom MS eller särskilt svår epilepsi hos barn. I dagsläget finns det flera bolag som redan utvecklar denna typ av preparat för medicinskt bruk. Men i och med att Kanada och flera delstater i USA har legaliserat cannabis, eller planerar att göra så, ser allt fler företag möjligheten att kapitalisera på marknaden för dessa ”nya” konsumentprodukter.

Öhman investerar inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt vår bedömning är oetisk. Vi har därmed beslutat att vi inte kommer att investera i företag som genererar intäkter från cannabis för rekreationsändamål (personligt bruk). Sedan tidigare investerar vi heller inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller producerar kontroversiella vapen, tobak, pornografi, alkohol, krigsmateriel eller fossila bränslen. Lär mer om våra exkluderingskriterier här.

10–14 september träffas hundratals representanter från investerarvärlden i San Francisco för PRI:s årliga medlemsmöte. Öhman kommer kommer att vara på plats för att ta del av de intressanta seminarierna och delta i samtalen. Parallellt med PRI:s möte har Kaliforniens guvernör bjudit in politiker, akademiker, organisationer och investerare från hela världen till Climate Action Summit. Även där kommer Öhman att delta. Vi kommer samla alla våra intryck och rapportera dessa tillbaka till er – var säkra på det!

Med förhoppning om en givande höst!

Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman

VIKTIG INFORMATION: Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans ”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se