Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Medvind för hållbar teknik!

14 november, 2018

Ny teknologi är idag den största drivkraften för världens tillväxt. Parallellt växer hållbarhetsfrågans betydelse vilket ställer krav på hur den teknologiska utvecklingen bör genomföras.

– Kopplingen mellan teknologisk och hållbar utveckling är lika självklar som den är nödvändig. Vi ser idag allt fler organisationer som lyfter fram vikten av hållbarhet och väljer att ta den teknologiska utvecklingen framåt på ett hållbart sätt, säger Ylwa Häggström, förvaltare av Öhman Global Hållbar.

En snabbt växande marknad där den teknologiska utvecklingen spås bidra till en positiv tillväxt är sol- och vindkraftssektorn. Där sker en kraftig ökning av investeringar i takt med att tekniska innovationer bidragit till minskade produktionskostnader. Utvecklingen drivs dessutom på ytterligare av stater och privata initiativ som tillämpar klimatmål och subventioner för att snabba på omställningen till hållbara alternativ.

– Vi ser goda indikationer på en snabb tillväxt för förnyelsebar energiproduktion. Inte bara nationer utan även många av världens största bolag ställer nu om sin verksamhet för att bli mer hållbara. Ett exempel är svenska Tetra Pak som bygger ut sin solkraftskapacitet för att nå en fossilfri energiförsörjning i USA till nästa år och vara helt fossilfria till år 2030, säger Ylwa Häggström.

Det finns också stora förhoppningar om att den tekniska utvecklingen ska komma med nya lösningar för att på ett mer effektivt sätt lagra den energi som produceras. Utvecklingen av framtidens batterier är avgörande för en mängd branscher som strävar efter att göra sina verksamheter mer hållbara.

– Förutom storskaliga och effektiva batterier till världens sol- och vindkraftsparker, så utvecklas nu även stabila och tillförlitliga batterier som inte minst hjälper den växande elbilsmarknaden att bygga upp en globalt hållbar transportsektor. Vi tror starkt på utvecklingen för dessa sektorer och har därför investerat i såväl vindenergi som batteriutveckling. Bland våra innehav finns exempelvis det koreanska batteriföretaget Samsung SDI och danska vindkraftsbolaget Örsted, avslutar Ylwa Häggström.

Utvecklingen går snabbt. Bolagen som är med och driver detta framåt är både intressanta ur investeringssynpunkt och – kanske än viktigare – är med och bidrar till morgondagens mer hållbara samhälle.

Av Öhmans aktiefonders samlade kapital är mer än 80 procent placerat i fonder med den högsta hållbarhetsklassen, vilket innebär att de är såväl fossilfria som etiska och socialt hållbara.

Vill du köpa andelar i Öhman Global Hållbar? Klicka här.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen.