”När vi har rätt ska det synas”

1 juni, 2018 • Nyheter

Idag är det ett år sedan aktiefonden Öhman Sverige Fokus gjorde sina första investeringar. Sedan dess har fonden haft en minst sagt positiv utvecklingskurva. Från start har fonden överträffat jämförelseindex med hela 6,5 procent*, mycket tack vare en disciplinerad och strukturerad investeringsprocess från fondens förvaltare Anders Avervik och hans team.

När vi har rätt så ska det synas tydligt i fondens avkastning, säger fondens förvaltare Anders Avervik.
När vi har rätt så ska det synas tydligt i fondens avkastning, säger fondens förvaltare Anders Avervik.

– När vi har rätt så ska det synas tydligt i fondens avkastning. Och om vi har fel så ska det vara tydligt varför det ser ut som det gör. Jag föredrar att arbeta under den pressen, inleder Anders när vi ber honom att sammanfatta det framgångsrika premiäråret.

Efter flera år av god avkastning i Öhmans diskretionära kundförvaltning tog Öhman ifjol beslutet att börja erbjuda denna förvaltning i fondform. Sedan dess har Öhman Fokus Sverige följt samma framgångsrika investeringsprocess som slagit jämförelseindex under fem av de senaste sex åren.

Vilken investeringsfilosofi har fonden?

– Vår grundläggande ansats för samtliga investeringar i fonden är att bolagen ska leva på sina egna meriter, oberoende av vilken bransch eller index de tillhör. Därför riktar vi fondens investeringar mot de enskilda bolag där vi ser störst potential just nu. Då blir det också viktigt att vi verkligen lär känna bolagen genom kontinuerliga studiebesök och ledningsmöten.

Vilken typ av investeringar fokuserar fonden på?

– Vi rör oss mellan stora och medelstora bolag. Och precis som fondens namn antyder så handlar det uteslutande om svenska bolag, även om dessa oftast har stora globala verksamheter med bred kundbas internationellt. Fonden förvaltas aktivt och placerar i ett koncentrerat antal svenska aktier. Fonden har normalt endast 15 till 20 innehav.

Hur har fonden utvecklats under det första året?

– Sedan starten i maj 2017 har Öhman Sverige Fokus haft en mycket positiv utveckling. Fram till idag uppvisar fonden en avkastning på 7,6 procent, att jämföra mot indexnivån på 1,1 procent. Det ger en total avkastning på 6,5 procent över jämförelseindex*.

Vad ligger bakom den starka utvecklingen?

– Vi har en tydlig målsättning med våra investeringar. Det finns en tydlighet i vad vi förväntar oss av bolagen och när vi anser att de är fullvärderade. Det gör att vi kan vara disciplinerade och sälja innehav när de har uppfyllt sin potential och är fullvärderade. Sannolikt är då även potentialen större i något annat bolag som vi följer men ännu inte äger.

Hur ser du på framtiden?

– Det härliga med att vara indexoberoende  är att man i första hand behöver tänka på utvecklingen i de bolag som fonden investerat i. Och för innehaven i Öhman Sverige Fokus ser jag fortsatt god potential under de kommande åren. Det finns gott om utrymme för både vinsttillväxt och god kursutveckling.

* Mätperiod 2017-05-31 – 2018-05-31. Fondens jämförelseindex är återinvesterande OMX SBXCAP.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och informationsbroschyr hittar du på www.ohman.se/fondlista.

Kontaktpersoner

Anders Avervik

Fondförvaltare, Öhman Fonder

anders.avervik@ohman.se