Nu svänger det på börsen!

6 april, 2018 • Marknadskommentarer

Med Spotifys intåg på den amerikanska börsen så har vi nu fått ett soundtrack till den alltmer svängiga aktiemarknaden. Slut är det definitivt på den lågvolatila miljön som vi varit i de senaste åren och oron för en större börsnedgång ökar.

Mars blev ännu en volatil månad på världens börser, med försiktigt stigande kurser under den första halvan följt av fallande kurser under månadens andra hälft. Sammantaget slutade världsindex ned drygt 1,5 procent i SEK räknat. Stockholmsbörsen var ner lika mycket (inkluderat utdelningar) och räknat i gemensam valuta var det ingen region som stack ut även om Europa och UK var marginellt bättre.  Kvartalet stängde på +1 procent för världsindex och -0,5 procent för Sverige. Centralt för börsoron var riskerna för ett begynnande globalt handelskrig och ett kraftigt fall för högvärderade teknologibolag. Långräntan i USA som varit på stadig uppgång sedan september förra året vände ner till följd av att tillväxtförväntningarna dämpades. I och med Fed:s styrräntehöjning på 0,25 procent har vi nu en något flackare räntekurva i USA.

Handelstango ger tillväxtbekymmer

De globala tillväxt- och inflationsdata som kom i mars var svagare än väntat och frågan är om det är en tillfällig paus i cykeln eller om vi sett toppen. Allt annat lika är vår prognos att detta är en tillfällig avmattning. Än ser vi bara svaga indikationer på att inflationen skulle ta fart, företagens vinster är goda och vi ser inga större tecken på att marknaden tror på en kraftigt inbromsad tillväxt. Men saker i den verkliga världen är oftast allt annat än lika. Trumps protektionistiska program och hot om reglering av de stora teknologibolagen är reella faror mot fortsatt stark tillväxt. Är allt detta löst prat eller kommer det också bli Washingtons officiella policy? Den som kan gissa rätt på hur Trump kommer att agera härnäst är välkommen att hämta ett fint pris på Öhmans kontor.

Även med något svagare tillväxtdata i mars ser aktier i och med de senaste börsfallen ganska billiga ut jämfört med andra tillgångsslag. De fortsatt höga nivåerna på konjunkturdata implicerar högre företagsvinster och också aktiekurser som står högre än idag. Framförallt är det Europa och Kina men även USA som har starkare tillväxtdata än vad aktiemarknaden för närvarande speglar.

Men så var det den där Trump. Det som för de flesta åskådare ser ut som ett begynnande handelskrig är dock enligt Trumps egna tweet “inte ett handelskrig med Kina”. Om det då inte är ett krig så är det möjligen nån sorts dans, en vals eller en tango där länderna tar ett steg fram och ett åt sidan följt av en piruett. Dansen inleddes i början på mars med att USA införde stål- och aluminiumtullar och följdes senare upp med ett utspel om 25 procent tullar på importvaror från Kina till ett värde av 50 miljarder dollar, varpå Kina snabbt svarade med lika stora tullar på import av amerikanska varor, bland annat sojabönor och flygplan. De nu annonserade beloppen är droppar i ländernas BNP-hav, men oron att ”icke-kriget” ska eskalera är stor. Beloppen ska nog snarast ses som utgångsbud i en förhandling, det pratas redan om att USA tittar på varor för ytterligare 100 miljarder dollar att tullbelägga, och det är svårt att se var dansen ska sluta. Osäkerheten för de företag som exporterar varor mellan länderna ökar förstås och tullarna kommer slå väldigt olika på olika sektorer. En svårighet för aktieförvaltare att bedöma vilka företag som vinner och förlorar på tullarna är vår globaliserade värld där insatsvaror skeppas fram och tillbaka över kontinenterna i ett svårgenomträngligt nät av transaktioner.

Är techno ute nu?

Informationsteknologi – favoritsektorn framför andra de senaste åren – fick sig en törn under andra halvan av månaden. Visserligen var den ner något mer i början av februari, men hade därefter snabbt hämtat sig igen. Mars månads andra hälft gick emellertid tydligt i moll för teknikindex, och i skrivande stund förefaller de dystrare tongångarna fortsätta in i april.

Faktum är dock att bilden förvrängs något av att ett par riktiga tungviktare i index haft en särskilt jobbig period de senaste veckorna. Vi tänker på bolag som Facebook och Alphabet (Google), där särskilt den förstnämnda hamnat i blåsväder efter anklagelserna om riktade budskap och medverkan till politisk påverkan. Facebook föll över 10 procent under månaden och Alphabet drygt 6 procent. Lägger man sedan till bjässen Amazon (i aktiemarknaden klassat som ett konsumentföretag, men i realiteten av de flesta sett som ett teknologibolag), som blivit President Trumps senaste slagpåse, förstärks bilden ytterligare. Amazon har tappat 10 procent sedan mitten av mars, eller närmare 80 miljarder dollar i marknadsvärde! Enbart dessa tre bolag utgör nära 4 procent av hela världsindex och deras rörelser får naturligtvis stor inverkan på synen på tekniksektorn.

Verkligheten är emellertid något mer nyanserad. Förvisso, tekniksektorn generellt har gått åtminstone lika svagt som marknaden i övrigt under de senaste veckornas nedgångar. Och ja, teknologiaktier är högt värderade relativt sin egen historik (med det senaste decenniet som måttstock) – mer så än de flesta andra sektorerna. President Trumps anklagelser om att Amazon driver det amerikanska postverket i konkurs må vara överdrivna, men det finns nog visst fog att tro att framtiden kan föra med sig ökad reglering för dessa numera så dominanta världsaktörer.

Samtidigt består tekniksektorn av så många andra, ibland mindre uppmärksammade, bolag där utvecklingen går snabbt framåt och tillväxt-möjligheterna är betydande. Värderingen kan även där vara utmanande och ger definitivt inte utrymme för några större besvikelser. Men för företag som fortsätter att växa och driva utvecklingen i den allt mer digitala värld vi lever i, finns även framöver goda möjligheter att se stigande aktiekurser.

The Lady in Red

Hur slutar då handelstangon och technofesten? Blir det försoningsdrinkar i baren efter sista tryckaren eller utvecklas dansen till fullt krogslagsmål? Det vi vet är i alla fall att nyintroducerade Spotify kommer vara de som står för tonerna i högtalaren. Oskyldiga åskådare bör kanske hämta ut jackan från garderoben men ännu behöver man nog inte störta mot utgången.

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier & Pär Löfving, förvaltare globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans ”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Ylwa Häggström

Fondförvaltare, Öhman Fonder

ylwa.haggstrom@ohman.se


Pär Löfving

Fondförvaltare, Öhman Fonder

par.lofving@ohman.se